Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Πρόσκληση Αλ. Τσίπρα προς επενδυτές: Εμπιστευτείτε την ΕλλάδαRecognized text:
, Ϊ »  Νέα `οποια·Δονοιιοοοοοοα του 'αΠονδυΒΦν
ιανι'ιΔ Οικο“ιχιο'ικΗ ΜΜΜ
 . απο .το ΔεκἑΜοΡ·οχὲο15. 3 αρα-Μ:- Α-; Μα 55853;;;3.13ω“τε; 590.28 οι 
Μαι- _ - να  σο
περαιτερω _ _ α ....  ................... ..
Μ Καθοδικές
των Μπα _ - Μ 54
ΜΜΜ _ _  . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . Η
. Σταθερές
ΜΜΜ _ _ ως _ 2ο
μκρή". "ΜΜΜ Μμ.Μ_χπ _ _ απο οι· τα" Με Με ....................................... ..
«ΑΝΑΓΝΩΡ|ΖΟΥΜΕ Τ|Σ ΑΔΥΝΑΜ'ΕΣ ΜΑΣ. ΠΡΟΣΠΑθ0ΥΜΕ ΝΑ Τ|Σ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ ΕΥΚΑ|Ρ|ΕΣ». ΠΑΡΑΔΕΧθΗΚΕ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μ. ΤΣ||'|ΡΛ
προς επεν6ντές: Εμπιστεντείτε τπν απο
Η χώρα είναι ανοικτη στην προσέγγιση
δ ο  ' η.
τ , “ Δ.»
κ η) 
 εις: Ι“Ή!ῇΨ¦Η·ἄΞμ·“ε·  τ γ _ ' Ρ β | |
-->“χ-7';Ξ3λ. μη'. έ ζω? 'οι “ΤΜ γ· _' ' ικ Ο σια (ΧΤ | ν
.. . ..ο   . ααα ος να Φον ο πιο
Στις τράπεζες εστιάζεται το
-  επενδυτικό ενδιαφέρον 
ια Βεηκουηεσκου ιΔιντι: Η επηαοα η
χρειάζεται σημαντική μείωση του χρέους ι
νέων επενδυτικών κεφαηαίων¦ τόνισε
κονομίας και τον στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπλήρωσή τους
παρουσίασε ο πρωθυπουργός της Ελ
_|_ις προοπτικές της ελληνικής οι
ἑ λάδας Αλέξης Τσίπρας στο τηλεοπτιΪ κό του μήνυμα προς το "17ο Ματια'
Ορθά' μην |ηνεεΙ ίπ Οτεεςε Ροτυπι".
_ ή ” "Διαπραγματευτήκαμε σκληρά ζητώ
ντας πραγματικές μεταρρυθμίσεις
που να προωθούν την ανάπτυξη και
δεν θα συρρικνώνουν την δυναμική
7 της οικονομίας μας. Επιτύχαμε μία
συμβιβαστική συμφωνία που περιλαμβάνει για πρώτη φορά χαμηλότερους δημοσιονομικούς στόχους, περισσότερους ευρωπαϊκούς επενδυτικούς πόρους και μία ξεκάθαρη δέσμευση για ελάφρυνση του χρέους"Ι
αναφέρει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι αυτοί οι
τρεις παράγοντες αποτελούν απο
επανεκκίνηση της οικονομίας και την
αντιμετώπιση της ανεργίας που απειλεί την κοινωνική συνοχή".
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μία
αλλαγών που εφαρμόζονται με στόχο
τη δημιουργία ενός σταθερού και επενδυτικά φιλικού περιβάλλοντος, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και
ιι καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
"Συγκροτούμε ένα αντιγραφειοκρατικό νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο
για επενδύσεις εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση για την καταπολέμηση
της διαφθοράς και την προώθηση της
αξιοκρατίας και της αξιολόγησης. Δημιουργούμε συνέργειες ανάμεσα στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Λαμβάνουμε μέτρα για την μεταρρύθμιση
του συστήματος απονομής δικαιοσύνης αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τους πτωχευτικούς νόμους"¦
δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών "μέσω της προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών" και προέβλεψε ότι αναμένεται πως το ΑΕΠ θα
επιστρέψει σε θετικό πρόσημο στο
σειρά δραστικών μεταρρυθμίσεων και δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Εχουν υποποιηθεί 7 από Στη Βασσά το ν/σ Στάση αναμονης για τις
τις 43 μεταρρυθμίσεις . για το Δημόσιο ανα6υόμενες αγορές
Στο τέρας της εβδομάδας το «πράσινο ί Χρ. Βερναόάκης: Δεν επέρχεται καμία
φως» για εκταμίευση της δόσης
¦ Στο χαμηπότερο επίπεόο από την
περαιτέρω μείωση στους μισθούς ι τι ι τ οικονομικη κρίση οι ξένες επενδύσεις τ  ο·
Ο Ο"(ΟΝΟΜ'Α - ΠΟ^|Τ|κΗ 3-5
Ποια σόγεια
περνούν
στα ξενα ίαηα5
Τι θα φτασει για ετα έτι
όρσητρσπ
ο σρρητσσ
.οποιο 2.εεσ€ ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας Σ..  τ:
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμππό
Σε'. Ν·ί?
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο
«Λάμα» ηόγω
νοοα|αηςίηα σε
Μ5σι και ΕΒΕ
ΑξιύθΟνες αγορές ξένων
στις τράπεζες μ: ._ 
Α|ρηα: Εηέγχει
το 4.65%
της Πειραιώς
Από ινε 5εηιοι ομοπόγου
- Μάθηση με ριαςετηοητ ·
Στις 22/4 2
οι 5 προσφορές
για ΡἰΠθΠ5ΌθΠ'(
Προς ακύρωση αν το τίμημα
είναι κάτω από 3 οισ.
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ'Σ
Επεσαν
οι υπογραφές για
τα Μ αεροορόμια
Το φθινόπωρο του 2046
το τίμημα του ι¦25 όισ. κ
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ