Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
15 12
, Μδῖ·δἙ Μ|Α ΑΚΟΜΗ |'|ΕΤΥΧΗΜΕΝΗ Α|'|Ο|'|Ε|ΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝ|ΑΣ
Τ 'ἑ@¦ὶ Γ|Α ΤΟΝ «Δ|ΚΕΦΑΛΟ» ΑΛΛΑ ΚΑ|... ΧΕ|ΡΟΥΡΓΕ|Ο
ΧΩΡ|Σ ΑΝΑ|ΣΟΗΤ|ΚΟ Α|'|Ο ΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α ΣΤΟ 4ο ΔΕΚΑΛΕ|'|ΤΟ
ί .-.έ
/' 9 /ζ(6:
/“ β 
Η ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΡ|ΤΗ 15|12|ΖΟ15 /_/”  'ω
 Ο -ι Ο.
. χ ε
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0912 Τ|ΜΗ: 1,30 €  Μ Σελ 42,43
»ι Σελ 21-3Ο,48  
_ › -““_ Π .Ο 7 7' , σὺ ¦Γἴ'ΐ·Ο
Ω “ '  ,. °%ἔ ¦ -- ΟΑ «ΜεΤι·ΟγΣε» ΣΤι-ιΝ ΑΤΤΛιΑ
ΚΑ| ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝ|Α,'Η ΑΝ
ΤΟ |'|ΕΤΥΧΑ|ΝΕ Ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
' "Μ ΜΜΜ
ι-ι ΤιΑΡΑΜικΡι-ι ειΤΑΦι-ι Με ΑΝΤιΤιΜΟ
ΛΕΒΑΔΕ|ΑΚΟΣ - ΠΑΟΚ
Νι Ο ιΤΑΟε
:|..εΜεΟτ
π  ΒΑΟΜΟγΣ * 'ΠΡΟ_ΜἶῆΆῖ .4
Μ Λ|ΒΑΔΕ|Α ΣΤΗΝ ωστε
Α|'|ΟΣΤΟΛΗ=
, ρ , Η η   __  ι κ. ιΤιΞΤΡΟΤΟΣ, Τ. κΑΣΤΑΝι-ιΣ, Τ. :Πει-ιι:
ΑΝ |'|ΝΕ|, ΥΠΑΡΧΕ|
ΜΟΝΟ ιΤι>Οκι>ιΣι-ι ^"οο ω Η
Σ?..°ὲ328ἔἔἑἩ:ᾶ'ἐἩ'" '" ῦ'εε°Μῦ 
α Με ΑΦΑιΡΕΣΗ ΤΡιΟΝ 4  ·< · .. Ι Ξαναφόρεσε τα κίτρινα, αγωνίστηκε σχεδόν σε όλσ
Β^θΜΩΝ ΑΠΕ|^ΟγΝΤ^| Α “ “ ί τσ φιλικό με τόνε βετερόνσσε τιΤε Αόρισαε (3-2),
ο' ΓΗΠΕΔογχο' ΑΝ σκόραρε με πέναλτι, συγκίνησε και συγκινήθιΤκε
ΔΕΝ «ΚΛΕΒΟΥΝ»
' ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
«ΔΕΝ 
Ζι-ιΤΑΟ Τιι·ιΟΤιΞ
ΑΛΛΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΘΕΟ...»
' ' 1Ο ΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Ο ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
 ' ΕΡΝΑΚ: Ο ΑΡΗΣ Ε|'|Α|ΞΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
'- ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΟΜ|ΛΟ Σελ 39,40
. Μ Οι... |'|ΟΛΕΜ|ΣΤΕΣ
15 ΤΟγ ΤιΑΟκ
σεῆὡ9 »ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ Ρ
»Με ΡΜγ τσι· ε  7 _
» ι·ιΑιΔικΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  _ › Ο ·
Ε-5 ΡΟ ΚΤ5: Ν ΕΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λ|ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
|'|ΟΛ|Τ| ΚΗ |'|ΑΡΑΣΚΗ Ν|Α