Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
. - - @Με αιιιιιιιιι
ΓωωωιιΜ0Σ Λ0ΥΠ0Σ Σ°λ2 γ Ή Η. ι .  
Ι · αν ί μ κ '
Μ' ”Γ ΣΔΟ ζ ,ἔἱιέΊ7/Ι2 εκδικόζεται ιι μόνωση
 Ι για τα όσα εγιναν σαιν αεραινὴ
`Νρεβαν5 Κυιιἑλλοα ΑΕΚ-ΟΣΦΠ
ι Ν ,ιιιιπιιιιιιιιι£ιιιι
· τ ι “Ξένια Σιιιιιιι, ιι
 :κιιιῳιινεννιιιιιιιιι
 ., ·:νωιιι ως Μ
ιιιιι ιι Σαιιόιισι πιο και
Μπες Μανιακός ομαδες
Σιγουρό ότι μέσα στη σεζόν,
το όνομα του θα συνδεθει
και με όλλε5 ιιεριιιτὡαει5
όμαόων από την Πρέμιερ Λιγκ,
που ΜΜΜ
ή θα ψόξοαν τιροιιονιιαι
ΜΒΜ Μ 8·ω”ω
ω Μ η ἘκΛ“ω
:ΜΗ .·.. .·.._._..` ¦_
ι |Ο··$·Ψ:<'-.“- _,_ ...
.¦. η
. Χωρις ΜΜΜ Ι __ : Μαιο ΜΜΜ.
Δ . με Λεβαδειακό 1 ΜΜΜιΜΜι
" ωΜΜΜΜ  ' ΞΜΜιιιιΜαΜΜ“ Π¦οω€οΞ“Μὸὸ6τε.“συμΜἴοπιων·ο“ω@
τόνΑωΜΜΜπ · · εΜτανΜτΜ “Ψ99?ΞΨΝἔ5Φ9809ίΜσΘέέσΜσνό
Ν ' ΟΑΚΑ' “Ν · 
ΜΒχΜΜΜΜΜ ιιωιιιιιΣκπιΝ Μι" .. Με κεχἩσυὲ_αποΜ5