Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Το Σ Ε|ΝΔ| Π|Α...
ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΣΥΝΗΘΕ|Α!
ε νννννν.88ηττ89οα|.9τ
κΑσιικιεριΝιι ΑΘΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|Μ | "ΜΗ ',30 θ | ΣΡ'ΤΗ ΣΒ ΔεκεΝει>ιογ 20'5 | ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 4.'38
Μ·Μκ@@ 
ΕΜειΝε Στο". · 0|(0ΗΑΑΗΣ ΕΥΧΗθΗλΕ ΣΤΟΝ ΜΑΜΑ" ΝΑ τοκ ΣΕ"ΕΡΑΣΕ| ΣΕ Τ|ΤΑ0ΥΣ,
ΝτοΡΤΜογΝΤ ΑΜΑ κι· ιιλῖ. ΑΦΗΣΕ| ιικιιοιι τιιιιιιι Μι ΜΕΝΑ" ΑΛΛΟΝ κι ιιιιΡΕι ιιΡιιτΛολιικΑ
Γ.Ν0|Κ0ΚΥΡΗΣ
κΔιηλα [ΠΧ€008 αρκεινα
αηοὁτικθ£ι και ικαναε τι
· ο Δικεφαλοε δεν καταφερε
να σπασει την αμυντική γραμμή
των γηπεδούχων Π Φωνέ5 για το
ακυρωθεν γκολ του Μηερμηήτοφ
ΚΑΠΝΟΣ
ΧΩΡ|Σ ΦΩΤ|Α
' Για τον Πογιετ και την Ενωση |
δεν υπαρχει σου Σουόναι Π Χωρι5 βιασύνη '
για τον περιφερειακό φορ
_- - ' Ο ΔΓιμΟ5 Πειραια τιαηαε τον Ολαμηιακο για την κοινωνικη του ηροσφορα σε μια λαμηρή εκδηλωση. ανταξια των 90 χρονων ιστορια αλλα ο ηρωην
 ω  ηρΟεὁραε εκλεψετην ηαρααταση μετι5 ατακε5τ0υ για τοα5 κακομαιρηὁε5 οηαὁοα5καιτα.. καλαονικοφ' «Τα 90 χρονιαειναιλι'γα γιατη ὁοεαταυ
' ' ' αυλλογαυ Π ΜΜΜ ηολη.αΟλυμηιακ05 θα αυνεκιαεινα αγωνιζεταικαιεγω ω5 ηγετη5τοα θα συνεχιζωκωρι5 κουραοη»τονιοεαναν ηρα£ὁρρ5
. . :. . ` ή” Π Απέναντι στην Αντερλεχτ οι «ερυθρόλευκοι» στουε «32» του Γιουροιισ
=Ρἴ$=ἔ=κἑΐβἴ8=ΔΕ“ “  Π Ααταθή5 τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. πούλησε σημαντικούε ηαίκτεε.
, , , αλλά διαθέτει τουε δύο μελλοντικούε αστέρε5
κ““ω°“ ω δ'°ε°Χ°“ κ°ν°"“° , · ΑΛΛΑ  του βελγική ποδοσφαίρου· Μενου και Ποστ Φ Φ
' Μηορσβήλο5 στο «οοει»:
«Δεν είναι εποχή για σκρσίε5 7 η
' . τι δοση» ΑΝΑΛΥΕ| του τοκειτ οιιιιν ο ικικτΖοτ αυτι ΑΝΗΜΑ Πρ φιλικο ΠΑ το· κι" ΜΜΜ
 Η' ΣΦΡΑΓ|ΔΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑ|ΧΝ|Α' ΤΟΥ ΠΑΝΑ0ΗΝΑ'κ0Υ _ , · η' ή 
ενεργεια»
ὅ :”1' 0
-ΣΤΟ¦·¦
 . “Ή τ 
_ .κ
_ ' Η ιδανική μεταΒι'βααη. η τακτική ηραόταδια. η αντιληψη
ο; ,ΗΣ ' Ο καρελη5 εχει 100% βελτιωση αιΐὸῖἔζον σε Θεῶν
, . ” °' 'Τα μηνύματα του Στ αματαανι Δε.ιω5;εσε κασσακρατηαει
-Γ'ο"βε"0"3“Μ"°γερΥ . χ . ο 4 ῖΟΜΜω(1'ΜΟῖΟτἐΑΟΞτΟαἩωΜ
κω^ρ°εν°λ'ΜΜθωελ°" Ά Β “Υηαρχειηοιοτητα στο αλικατ0υ ΠΑΟ» ι ζ)ετ:.:¦αΛ“ ταυΔοηι;ε ααῖευΞτη5/3ρσα:
στου8 « ι 6» του Ταομηιον5 Λιγκ χ
' 'Νοελ εν°"ί°ν Β°λβἑρδε, ΞεΣΠΑΣΜΑ ΤΖΟΡΤΖΞΒ|ΤΣ Ο ΠΑΟ κέρδισε με την ψυχη στο ατομα τον ΠΑΟκ (70-69)
Μ· Φενε°““°“°ε°^°κ°“°"β ι·ιΑ τιΑικτε: Μι... ΜΑΝΑπει> κο ο 80805 Με αν το σου τοϋ ω Φ
Μὁσκαε στο Γιουρόηα