Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ὲ“^ ΕΞ 4ἐ ἑἙΜΜ ^@ὲ'ΙΝΔ
/ Ψ* έ 77  ΑΜΑ έ Με
 εε ΑΔΒΜΑ. ΒΑ. Ρ|ΞΑΝἐΝΕΝἑΔ. ΗΜΕ3'ἔΒ'
Δ ΗθΝΑ
ΔΡ. ΦΥΛ.: 5Ί3 | ΤΡ'ΤΗ Ί5/Ί2/20Ί5 | Τ|ΜΗ: Ί¦30 ΕΥΡΩ Η ΑΘΛΗἩΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
·· ' Α
κ, 2 ΒΡΑΒΕ|Α
Α' κ Θ ¦. | χ | και πρόκριση ΗΡΑ!
Αγγλί° ' ·“., "' ' .η `
ω ηνουν“.¦.Μ
· κκ.
 εν τον ΜΕ
Βούλγαρο; *ὁ
/ | . Ι “ _  ©ΣΗΜεΡΑ ΣΤΟ ΜΕΝ·Δι (15:00)
_ - ν ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑχΑΡΝΑικογ
δάνειο·
φάουλ»| Α |
Α - ζΒἘΜς κσι Χουὸντερ°°γ ' ~ 7
Ξ0Π0ΥΛ0Σ
Το ΑΨΕΩΣΕ!
ΜΒΑ ΣΤΗΝ
9 :#Λ|Β^ΔΕ|Α
:Πο @ΑΜΑ Κ
 ΧΑΡΑ 
έ. “ρ Ρ <ἶ· 7ἶ Α Ξ Γ·
ΜΑΜ( κι:: ΒΑΝΑ
Με ή 7 71 ' Ρ Α ' “ ,
ΤΖΑΜΠΔ'ΦΩΝΛΖΛΝ“. 47 η έ “ ©ΒεΖγΡΤΖΗΣ-ΦΡΛΓ'(0Σ
ι ϊ'”Ξ ἔ - Β _ Ψ γ ' ““` Φ. φ, “
ΤογΝΤοΡ¦ “Β^ἔΩ Τοῦ: |ἶΑΛΥΤεΡοΥΣ, ^Ξ'Ζ^Με ΚΑΤ' Π^β^Π^ΝΩ»
 Αγγελος
·ΣΕΛ. 36-37
ΕΠΣ" ο· Η" Με ΜΩΝ·π·κΗι ΜρΑικΗΜΑ. ΜΜΜ ΚΔ· Μ·κΜ-ΜκΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα