Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'5·'2·20'$ Ο
ΜΒΜ Β Σ Τ Ι
ΔΜ(|Μ!9'8)
ΜΑΜ Δ
(ΝΒ-19%
σοκ-Μο
Μπακ"
(ΜΜΜ)
ΜΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΣΑΠΟΤΌΙ894
ΨκωΜἑἩω 'χ ΤΜηΙ5ΔΜῶι·Μ ω“ωπωωε
η 'ΜΗ ¦|=¦°°*°°* 'ό Η" Δ ' ` Μ 
ΨΠΉΐἔΜΆΜΜ κ _ μ Β·ΜΜ“ΜΜωΜΜ· τΜΜΜΜ.ΜΜΜ·
“Μ ° ωω . Μ - Μ
Μ·κΜωωψωι “έ α ο ο ΜΜἴ Μεπ Μα" “0 ω
, , ~ ~ ,
Π89ι“€“ΜΜ Δειγμα φ[email protected]λ0γΜη; Πο“τεοαω. “ε
το αναγνωσμα | διακυβεονησεως
ΓΜὁἈΜΣΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ν
ωωὰ=ὡ-Μωω“  ΜῳΜιΜΜωω
Ω: ωψΜΜ η 3ωἩΜἀΜ
Μ · · ο · · · · · “°""=
“ύψω¦ Το ξεσπασμα ενος Βοεταννοῦ που ΜαζαωΜ Λευκάδα %Β›ΨωἩΜῳ
Δωψω·ω ( ωωωΜω ω
¦ Ἑ'“ὡ ω '”|““““ ΜΜΜωΜ Με..! ῳω- Μοωωωω6 “ΜΜωΜΜ“ῶ
ΜΝΜ“ΜΜψ”Μ ΜΜΜΜΜ ω“ΜωΜωωὑ Ά"ΜΜ¦ω·ωωω 
ωψΜωωωΜ ἀΜΜΜωΜ ἈπΜΜΜΌΜΜ βὡ:ΜωΜή Ἡ “ΜΜ'"·Μ
σω““ωὐΜωαω ἀΜΜὐ ωωΜωΑΜ ῶώῳΜΜΜ Μ
ΜοΜω“ ΜΒ! Μ Η Μ Μ μπω· Μ "δωσω
ΜΜΜωω Μωῳω6Μ ΜΜΜ-Μ ΜΜΜ “ΜΜ
ωωΜΜ Μ“¦ ΜΜΜκ°= :ιωἙΜω :Μή·ῳηΐ #ΜτΜωωσ
ΜΜΜ παω Μ Μ Μωωιηω ΜΒΜ* Μ ΜωγΜ 'πιω Μ ο: ωωωΜ
-Μή··ψωήΜ ΜωΜωὡω ΜωὑΜ ·ΜωαΜ
ΜΩΜ·ὡΜΜΜ“ Μ ω ΜΜὑψ"Μ *ΜμψΜψ ωΜ·ψ&ψΜΜΜ
ΜώΜὑΜ ώΜΜ μ Μπι· ω ω ο ΜΜω ψ 
ψΜψ Μη” $“= ψἔαΜΜ Ἀ"ΜΜ'“Μ "ΜΝ 
Μ “¦*ᾶωΜ¦Μ,Μ ἑΜ,ΜωΜ ΜΝΉΜΗ-Μ: ΜωωωωΜω
ΜΒΜ ·Π ...ω Μ“ω ηὐω* ωἡωω
Μ Μ·ωΜΜ Μο Μ *'ξω“- ὁ .ΜΜΜ ΣΜν.ΜΜΜω ΜΜΜ
Μ ω.ωὐω*ωω ΜωΜώἶ Μ|¦¦"ωΐ%Μ ωΜμὺωΜ ῶ·ΜῆΜΜο ΜωυῶΜ Μ· Μ ωωωΜώ ω ¦Μ'*° ῳώΜ“ Μ ΜΜΜΜ ω
Μ·Μ Μηάωἔ ω(ῳῳ›ωώω “°'¦'ωη Β? ι" Ε ω “ηΜ ψΜ ἶΜἀΜΜ= ω
ΜόΒΜ Μ#Μω' "ΡΜ ΜὡὡΜΜ“πΜ ἴΜ"ΜΨαωΜωωω' Μ)Μ=“ωἡΜΜἄ
ΜαΜ Μ Μ“" Μω$ ω ΜὴΜΜΜΜψΜ
ή· *Μ Μ ὰ ή ”ως ὺ ΜωἩΜΜΜωΜΜ
”η ΜΩ·ύΜλ Μ ΜἡΜ Μ ΪωΜ Ο” ΜΜΜ
”ΜκήΨΜω ΜΜ.ωὑΜὺ ωΜὑΜΜώ ΜΜΜΜΜ εωωωο
ύ··6β 
Μ“ ΜΜ°'°Μ ῦ λλ Μ- “”"“"ω
Μ ΜΜΜ.” Οι μισοι Ε τινες Ξ :©ΨΜ“
υ ω ή 3! Ι ΜΨΜὴ
_ ω Μ
Μ “Μ ?ΜΜΜ εχουν κατα ιψη Μ :ἩΜΜ
ΜῦΜ"Μ"Μ“ω Σα ' ' πτῶσις από ἑπίπὡο ΜΜΜ 'ο ω' ΜΝ" Μ"“ωἑ
ψ·ΜΜΜ ς ωωω ΜαἔΒρ,ᾶὡ
Μ ΜψΜΣΜ “ΜΜΜ Μω^Μ Μ.. ω οπο ΜΔ ωωωωω
Μωωωω“ ΔΜ'ΥΜΜΜ ὡΜβΜήΜψ ΜΜὡΜ&ϋω τω ΓωΜ Μ ω ΜΝ
Μ“““ ωΜ Μιας ώωω ΜὐὡΜΜ* ΜΜ ωω ωὡΜ. ὡήΝωΜ
Μωῆὡψ &ἡΜ ω ή θα” Μ ΜΜΜΜὑΜ ωΜΜῳ ΜύΜ°Μ
ΜωΜω“ΜώΜ ΝΜΜΜὡῷ ΜὡΜΜ ϋωωΜ.ψω ωκ:ωόωΜ Μωωωω
'""_°"“ωΠ“ ω Μ ηωΜϋΜΜ ωἀΜῆ*ωω ωΜΜΜΜ ωωΜϋπὡ& ψ.ΜΜή
ΜΦΜω ω ΜϋΜη ΜηΜοΜῳ .ΜΜΜ ' Μ ὐὡήωαΜ
*ΜΜἩὐ @ωωΜωιΜ ωὡΜὡωϋ ΜΜΜΜ Μωήω
ΜΜΜΜωὐψΜ ΜΜμΜω Μήν η; Μ ω_ “Μ ά·όΜὁυᾶω ·Μτόσψ°
δ Μϋ ΜΜΜ. Μ η· Μ@ωΜΜΜ ὲωωψωΜ ωῳ.Μ 
ω“Μ Ἡ = Δ Μωωωψἔ ΜΜΜ ΜήΜ·ῶ
ΜΝ ΜΜΜ πΜΜ-“ῆ ὰ·Μ ω ο πωπω»
βΜἀΜΜΜῆ Μωμ° ώΜωα- πωΜΜ* ωῳωΜ φ· Μωβ
α ωὡΜΜβ ωΜῆΜ ΜωωΜ*Μ ἡπΜήὡ Μ=όΙ&:Ξ
Μ“ῆΜψΜΜὡὡ ΜΜΜ ωμωΜωΜω ι¦°μωὁΜοο ἔἩΐ η· Μ ωω+
άΜΜήΜ ώαψΜῳΜ ΜΜβὡΜΜ ΜωΩΜΩ · ο: ψ ΜΜΜ
ΜηΝΜψΜΒω #ΜὺΜΜΜ ΜΜωύω οὐκ* ΜΜΜ "ὐψή$
Μ ψωωὡωω ωΜωΜω Μωβ ΜΜΜ ΜΡ"
Ζ ώ " " ' Μήν “ ὡ““ ἑΜμωηω ἶἔ=Μ
ΜἩ. Μ
Σ | ΤΝ Ω | Με . ”Μὴ ω" ·ὑ@ἶ
ημε α με α ω..Μ·" :Μ ωωΉωΜ
ωηΜ . . , , , ω:·;ω“· Μ Μ :ε
:ω _ Μὴ· Κυριαρχ0·, σοφω και :φωνα αλογα... ω%Μ6ω αω,άήωωΜ ή" Μα Μ
ΜὴΜ“ " | ¦ | Β . ω- ·
Μ$Μ  -*ἔΜ= :°ἔκ“ἡω ·Σψωωω
Μ' ·-ΜΜΜΝη ΜωωωΜ- Μ φ- ψω- ὑ“ὐΜΜΜ ὡΜωΜάΜ μΜωΦοΜ
“ωηω··ω· ΔΜωΜὴῳ ΜΜ·ωψ 8η-ηΜ“ωω ηΜΜΜ $ΜΒΒ!μ
ΜΒΜ* ΜΜ_ὴΜΜ ΜΒΜ" ΜΒΜ-ΜΜΜ ψῆΜΜΜὐ Μ·.·ὐΜ ύ..ωήΜο
η . ““Μ= ωωωψΜ ωη°“Μ&__ Μτ·ΜΜΜ ΜΝ· κωΜ·ψ· ΜΜΜ!!
" ο" 'Π ω““ΜὁΜ Μ#ΜΜω ωωΜωψω &““-¦ὐ_Μ ψ°ΜὐΜ
ωψΜἡΜ “*“(-**““ ωῳωΜ” Μ·ωηΜΜ ΜΜωωω. ήω»ωωΜ ·6Μω“ω
ΜῶΜλΜ ΜὑΜ)“Ἡ“ Μ·μψἙμψ ῆΜή"“ ΜΜύωΜὡ ωΤΜΜ ωωΜω
ΜΜΜ Μ· ῳ““ωΜψ” Μ·ΜΜωὴ ὴωΜΜ “τψωωὴμ ω·Μω&ω ΜήΜΜ
 ΜωαΜΗυΜ Ν”Μωω* ΗΜΜΜὑΜ ΜΗΜΜῆ ωΜἡὁ-ῳ
Μ ΜΜψω-ὰ ωωωωΜ ΜΜΜ 06· Μ
ω #=ὲἩ°:=: ο" ¦ _ ¦ “ ω. ΜΜΜ* “Μ““.:““ ΜΜΜ.» ἶΒἩω“ω"
· σ· 0 '
=ὲ:Μ_ Μ "ΨΞ_=&“ ”Μ$ὴΜὴ Ψωΐἔ.ῶἔ #·#ΜὐΜ “ΜΜΜ-ε
ΜΜΜ -°Μ Μ ωΜΜωὡ βΜΨὑΜ ΜΝΉΜΗ·
ωΜΜνὁ :ΜΜὴΜ ωΜΜΔΜ “Μωω-ω ω·ωωοΜ
Μ ή· "_ἰ·Μ . .ω”ωω Μωβ· Η_Μὴ Μ
"-· "Μ ω Παω· “Μ ·νΜωωω ωΜὡΜωα ωηΜΜωΜΜωω
η ἡ" ωψωω Δ¦_Δ_ω
“ ' “'“Μ"ωω““ Μ""* ”Μ” '“-“ ωΜωΩΜ *8Β'“
α·ΜΜωΜ Μ···Μω-”- ΜωΤΦΜ-ὴ Π ΜΜΜ
| “"“°"”"““” ω"_'*Μ'" ὡ“"“”μ Μ* ὰὸΝΜΜΜ
. Δ. . ““Μ°°""" ”ω*"Μ° "“”“"*“ "'Μ ΜωΜΜωωωω