Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεπον©οωΜε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
 .. πρΔχπρΜΗ ΜΔ πιο ΧΡοΝιΔΣ _ Αν Εν::
. '-γαω',  ρ _
ο ο) " τι
ι;ἔ>μ
Οι δύο φάσεις | | |
νσσξε·σνΜμονος Μην"μα Τσιπρα¦ Εμπ|σΤ£υΤε|Τ£
των δονείων
Σε δύο φάσεις ξετυλίγενοι π "Μμμμ Μ
ονροιπγικιί ως κύδέρνποπς γιο
ιο "κόκκινο" δάνειο. Η πρώπι,  Μ
όπως προκύπιει οπό το νομο- 2. Ο
ί 20.000 πρόσφυγες
Σελ-8
σχέδιο που ιμπφί2ειοι σήμερο
γιο νο έρθει ιο Ι διο. ευρώ ως
δόοπς ιπν Ποροοκεύιί. δίνει
"ονοονολιί εκνέλεσπς" γιο δύο
μόνες οιο δάνειο των νοικοκυριών γιο ογορά πρώτος κονοικίος, π τύχπ των οποίων 0ο κρι
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ
ΑΠ!! Ι
δεί στο πο:άρι που 'ονούορίου
γιο νπν πρώπι οξιολόγποπ οπό
τους θεσμούς.
Τις επόμενες μέρες 0ο κάποιεθεί κο· νέο φορολογικό νομοοκέδιο, που όπως διορρέει νο
Υπουργείο Οικονομικών θά
προΒλέπει νποκρέωοπ διπλάσιων δοπονών με κάρτες (20% , =7
οντί 10% που ίσχυε με ης οπο- :“ἶἐ ή .
δείξεις) οπό 1.1.2016. Με   Κ
υπουργικό οπόφοοπ, σύμφωνο κι,
με κυθερνπιικἐς ππγές, θά επι- / ·
κειρπθεί νο γίνει κο· ο διοκωρι-  Δ
ομός του ΑΔΜΗΕ οπό τπν ΔΕΗ, ,
προφονώς γιο νο μπ κρειοονεί ,
νο περάσει π κυδέρνπσπ