Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 9 κλειδιά για τα "κόκκινα" δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΜττετΠΡοτΜ€τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΠΡΙΚΗ
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕπιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 25.949
|σχυρή ηγεσία στη Ν.Δ.
16 αεροδρόμια
και όχι Προσωρινές λύσεις
Στο «τραπέζι» η αύξηση
του κόστους δανεισμού
[νομοσχέδιο] Ρυθμιστής και εΠόΠτης των εταιρειών διαχείρισης και Πώλησης η ΤτΕ - Ολες οι βασικές διατάξεις
9 κλειδιά για τα «κόκκινα» δάνεια
Με Ποια «εργαλεία» α διευθετήσουν οι τράΠεζες τις μη εξυΠηρετούμενες οφειλές
ι 5εευκιτγ 5ει2νιᾶ5
2η 0430711427
μου η η 7· Το 7·
γΜ.εεοηρισε-εεευηιπαη
σημερα στη Ν
Τραπεζες: θέτουν σε εφαρμογή
τα σχέδια αναδιαρθρωσης
Με στόχο την πώληση θυγατρικών τους πρώτους
μήνες του 2016 κινουνται οι διοικήσεις των τραπεΖών, επιδιώκοντας να «φέρουν μπροστα» την
υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης. >7
Αττίτε Βεηκ: Υπερκαλυψε
το βασικό σεναριο με 597,3 εκατ.
Στα 597,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το βασικό
σενάριοΙ ανήλθε η συμμετοχη επενδυτών στην
αύξηση κεφαλαίου της Αττίςε Βεηκ, η οποία συγκέντρωσε δεσμεύσεις για την κάλυψη και του
υπόλοιπου μέρους του δυσμενούς σεναρίου. >7
Α|ΓΑ|0: θΕΡΡ|θ ΕΠΕ|ΣθΛ|0
ΡΩΣ|ΑΣ- ΤΟΥΡΝΑΣ >24
ΥΠ0||(: Π0|Α Ε|ΝΑ| Η ΠΑ|'|ΛΑ
ΝΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑ|0ΤΗΤΑ ΤΩΝ |.Χ. >6
Τ| «ΦΕΡΝΟΥΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΠ' ΕΗΕΡ||ΕΑ|.5 ΝΑ' ΠΠ Ρ0Ν'|' >14
ΝΑΥΠΗΓ0ΕΠ|Σ|(ΕΥΗ: 0 ΦΠΑ
ΚΑ| Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 0ΛΠ >1Β
ΕΧΕ: ΚΕΡΛ|ΖΕ| το θΠ'|'50|!Π£|Νθ >16
ΑΥΤθ|(|ΝΗΤ0ΛΡ0Νθ|: το ΝΕΟ
ΠΛΑ|Σ|0 ΧΡΗ'|ΑῖθΛ0ΤΗΣΗΣ >6
ΤΑ ΠΡ0ΪθΝΤΑ Α'|'θΡ|||(ΗΣ Υ|'|Ε|ΝΗΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ >15
Η ΤτΕ θα αδειοδοτεί εταιρείες
διαχείρισης - Πώλησης,
με ελαχιστο μ|κ 100.000 ευρώ,
Μοντας μετόχους, δομή
και ΜΝ ρ|εη.
οι εταιρείες αυτές θα μπορούν
να λόβουνόδεια από τηνΤτΕ
και να χορηγούν πιστώσεις
με σκοπό την αναχρηματοδότηση
των «κόκιανων» δανείων.
Προβλέπεται, υπό αυστηρό όρια,
όρση του τραπεζικού
απορρήτου στο μέτρο
Που είναι αναγκαίο
για τη διαχείριση του δανείου.
Με ρυθμιστή και εΠόΠτη την ΤράΠεζα της Ελλάδος ανοίγει η αγορά «κόκκινων» δανείων, ικανοΠοιώντας την ανάγκη για ένα ευέλικτο Πλαίσιο αντιμετώΠισης του Προβλήματος με στόχο την «αΠοφόρτιση» των τραΠεζών και της οικονομίας αΠό
το βαρίδι των μη εξυΠΠρετούμενων δανείων. Η
διάταξη εντάχθηκε στο Πολυνομοσχέδιο Που κα
ΠροβλέΠεται κάλυψη
του δανειολήΠτη στο Πλαίσιο
της νομοθεσίας για τιιν Προστασία
του καταναλωτή και ειδική μέριμνα
για ευπαθείς ομαδες.
Σε συμβασεις διαχείρισης μπαίνουν
«κόιαανα» δανεια
ανω των 90 ημερών, στα
και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
του ίδιου οφειλέτιι.
Με Μελέτες θα ειιικοινωνούν
εταιρείες ενημέρωσης αν τηρείται
η νομοθεσία Περί Προστασίας
καταναλωτή, ιδιωτικής ζωής,
τραπεζικού απορρήτου.
τατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλη και
ψηφίζεται αύριο, ώστε να ξεκλειδώσει η δόση του
1 δισ. ευ ρώ αΠό τον Ε8Μ. Στο ν/σχ εντάχθηκαν εΠίσης διατάξεις για το νέο μισθολόγιο Που ΠροβλέΠει αυξήσεις αΠοδοχών στα στελέχη του δημόσιου τομέα, την εΠιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής των αυτοκινητόδρομών, καθώς και αυτό
Σε Πώληση απαιτήσεων δανείων
μπορούν να προστεθούν
και καθε μορφής δόνεια
και Πιστώσεις Που εξυπηρετούνται
από τονσφειλέιη κανονικό.
Αναγκαία προυπόθεση
για την Πώληση απατώσεων
είναι να έχει Προωθεί 12 μήνες Πριν
στον δανειολήπαι και τον εγγυηιή
η ρύθμιση του δανείου του.
Απαγορεύεται η χειροτέρευση
της θέσης του οφειλέτη
και του εγγυητή ως συνέπεια
της Πώλησης ή της μεταβίβασης
των απαιτήσεών του.
ματο μηχανισμό Πε ρυζοΠής των δαΠανών δημόσιων
νοσοκομείων και των φαρμακείών του ΕΟΠΥΥ.
Ωστόσο, αΠό το νομοσχέδιο αΠουσιάζουν οι συμφωνηθείσεις ρυθμίσεις για τον ΑΔΜΗΕ, όΠως και
οι αλλαγές στην οργανωτική δομή του υΠου ργείου Οικονομικών και ειδικά της ΓΓΔΕ, Που θα αντιμετωΠιστούν νομοθετικά αργότερα. >3
[νομοθεσία] Οι διατάξεις Που λειτου ργούν ως «κόφτες» όταν οι αΠοδοχές υΠερβαίνουν κάΠοια όρια
14 μόνιμα «ψαλίδια» για τις συντάξεις
Με 14 μόνιμους «κόφτες» συντάξεων
εμΠλουτίστηκε ήδη η ισχύουσα νομοθεσία στην τελευταία εξαετία, οι
οΠοίοι τίθενται αυτόματα σε εφαρμογή όταν η συνταξιοδοτική δαΠάνΠ
υΠερβαίνει κάΠοια όρια ή όταν εΠιδεινωθούν οι ΠροοΠτικές του ασφαλιστικού. Ωστόσο, σε κάθε ΠερίΠτωση, δεν διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα
του ασφαλιστικού συστήματος και οι
θεσμοί ζητούν και νέα μέτρα αΠό την
κυ βέ ρνηση τα οΠοία αΠοτελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων και ασφαλώς
το μεγάλο αγκάθι της 1ης αξιολόγησης,
Που όΠως έχει ήδη ανακοινωθεί θα
ΠραγματοΠοιηθεί εντός του Ιανουαρίου. >9
Τα β ίσως" Δ. [δημόσιο]
οι ηγέτ£ _ ΤΙ αλλάζει Ι
στο Παρίσι ί ΟΤ0ι1ςι11σθους
Αυξήσεις αΠοδοχών για υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου, εικονικές μειώσεις για ορισμένους υΠαλλήλους και σταθερές αΠοδοχές για την Πλειονότητα των δημοσίων υΠαλλήλων Προ βλέΠουν αΠό 1-1-20 16
οι διατάξεις του νέου ενιαίου
μισθολογίου. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα