Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η εγκύκλιος με τα νέα όρια ηλικίας σε ΔΕΚΟ, τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ οι 
', ._ ὶ γ
' .ΤΗ
Ν . η· ι
τ ΕΦΤΑΣΕ ΔΥΣΚ0ΛΑ ΣΤ0 ΤΜΑ.
λ ΖΗΤΑΕ|ΤΥΧΗΣΤΗΝΚΛΗΡΩΣΗΤ0ΥΕΗΜΡΛ
τιιΣΔιιιιιιΣιΑΣ · Η* Θ. Η
ΗΕ” Ε 3·
Ε ΤΚ. Βιι
“ ω Η
ΕΡΧΟΝΤΛ| ΣΑΡΩτικΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
^""|(^Ε|Σ"|ω ΠΑ 250.000 ΑΣΦΑΛιΣΜΕΝογΣ
Η εγι<ύι;ῆιο5
με τα νεα
ορια ιιῆιι<ια5
Ποιοι γλιτὡνσυν έως και
9 χρόνια εργασίας και Ποιοι
Πανε στα 62 και τα 67 έτη
 ΜΜΤΤ||ω| |||Μ|(ΕΣ 
 Με ατι ιιι αιμα τα 
 στα ιιιιιιιιοιοιιιιιιι
 τι" Ειιιιιιιιι ιιιιΕιιιιι
Τι θα ισχύσει για 35ετία,
Γιαλαιούς και νέους ασφαλισμένους. Ποιες γυναίκες
« λ ε » ς δ Ι ό ΠΜιιιιωΕιιΕτι
τἑ έὁ.Ἑΐἔἔγἑἑζ Η” ΒὲΙἘΕ^ Με ~_ ιιιΦιιιιιιιι | 8 |
γονείς ανηλίκων γΜ25Μω Γ Τ ζ  η Μ εΣΥΝΤλΞΕ|Σ ΣΕ^|ΔΕΣ
οι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΕΝ “ΕΞΑΦΑΝ|ΖΠΝΤΛ|” ΚΔ' Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΑΧΝΕ| ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΕΤΛΣΗΣΤ
σ _. οι ΓΑΛΛ0| Π0Λ|ΤΕΣ
,. γ. ΑΝτιΣτΑοι-ικΑΝ
ἑΒ|ἑἔἔἔΜ“Σ ' ϊ ς ΠΜ Ακι>οΔιΞΞιΑ.
ΕΝΑΝΤ¦οΝ τ . Ε Ι π γ ε χ ι·ιογ εχΑΣε Σε Με:
"  . `- τιΣ ιτιΞι>ιΦιΞΡΕιεΣ
τογΡκικογ _ Πε 
ΑΛ|ΕΥΤ||(ΟΥ Ρ ΕΕω. 
ΣΤΗ ΛΗΜΝ0
> ΕΕΔΕ Η
τ" ΡΩΣιΑ-τογΡκι
ΕΝΤΑΣΗ
ΣΤΟ. .:.
|ΕΡλΡΧ|λ. <<"0Η||(|| ΚΑΛΥΨΗ»
Κλ| Η" ΜΜΕ): ΣΕ |0ΡΕ|λ - "ΠΤ|λ
||ΡΜΣΤ|λ ζ> ί 'ζ ἰ.  Η;;
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.772 - Τιμή 1,30 €
- νννιινν.ε -τγμσΞ.:σιτι
.. Εἰ 1 Εἶ.
ΣΕΠΕ ΠΕ
“Μι ΣΕ ΟΛΑ..." `
ΣΤΗΝ τΡοΤκΑ
ΑΠΟκΔΔΥΠΤΕ|
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο
[ί ΤΤ.ἶΤΓΕΪ;ΞΞἰ Ι. ΤΕ.  .] Τι.. ΞΕί ΣΧΕΤ. Μ ΣΣΣ
«Δίνουν» σε ίυιτα5 - κορόκια
στεγαστικό και ενήμερα(!) δανεια
ΔΠΕ] «Η ί].ἶ.ίἶἐῖ3Ε]@ΤΕΜ ΣΒΒΕ ΣΕΞ ΞΞ..ί`ΦἘίἔ]ἶ.ῖἶ.[
Αναῆυτικοί Πίνακες με τους
νέους μισθούς στο Δημόσιο
ΠΙ. Ο.”Π.ξΠΓ. Ξ[.ἔ!Ξ «ζ ΞΞἰ.ΤΠὶΣΟἘ Ξ»
“ΜΑΣΔΖ”
ΑΠΟ ΤΣ||-|ΡΑ ·' ὁ
ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ χι
ΕΝ ΟψΕ|
ΑΣΦΑΛιΣτικογ
_ ΡΕΠΠΡΤΑΖ  ΣΕΤΕ _
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΤΖ. 29
ΝικΗ τα ΕΆΡκοΖι
τη'  "ΜΑΥΡΟ"
 ΣΤΗ ΛΕΠΕΝ
Τί] ΕΜΗ <<ΤΖ|ΡΟΣ>> ΠΔ ΜΑΜΑ ΤΕΩΡΤ|ΔΝΩΝ ΠΟΥ... ΕΠΕΝΔΥΕ ΣΕ Δ|ΔΡΡ|ΕΕ|Σ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα