Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μαιο  Γ - ΝικοΛΑοΣ
8· Δ"Μ|0ΥΡ|'Ω ΪΣΕΛΕΜΕΝΪΕΣ ΓΙ
ΜΕΝΑ `· ^==ἑἑΗὲ __ Οι αυθεντικέ5 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ _ .  συνιονεε ^
ΣΗΜΕΡΑ | Πω“"”η“`“”` ΣΗΜεΡΑ ;
Το ΤΕΤΑΡΤΟ Β|Β^|Ο «ΤΑ Γ'ΟΡΪ|ΝΑ ΜΕΝΟΥ» '
Η ΤΕΑΜ ΣΥΜΦΩΝ|Α ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ · ΔΔΝΕ|ΣΤΩΝ
Το νέο μ ιοθολόν ιο
των δημοσίων υπαλλήλων
Πω8 διαμορφωνσνται "ΜΜΜ Οι κερδισιιενοι
οι ατιοδοΧε8 με βαση ΜΝΗΜΩΝ" και οι Χαμενοι σε
την ΠρουΠηρεσία τουε η" "πω" όλα τα κλιμάκια
ΟΛΟ το ΠΑΡΑΣΚΗΝ'Ο
ΙΟ ΤΜΑ". Η Η"
Μ' '0 ΜΠΟΝ...
ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΥΜΜΣ||Σ ΜΕ 'Ο ΜΙ
ο' ΛΕΠΕΝ 8· “ΓΑ
«ΑΣΤΕΡ'Α» ΤΟΥΣ
Οι 6 οκροδεξιοί
ο  σου απειλούν
ΔΡ'ΜΥ «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΑΠΟ οικοιΕΝειΑ θΥΜΑῖΟΣ  να κυβερνήσουν
"ΜΡΜΡΜΜΤ|' "Μ Η  ἔ:μΞ;ὶΒὲΜ
Ε|'|(Μ|Μῖ| Η" ΜΕΛΗ"  εΞ;ιΞ:ει:ι:ἐιΜ
1 0υ5 του Εθνικού ΜειώΕνώ ο διοβόιιτοε κοκοιιοιόε συνεχίζει νο κροτείιοι οιο ε σου νο διεκδικούν με
Ρουμανία. ο κίνδυνοε Πορσγροφή8 των αδικημάτων Του σξιὡσει5 θέσειε Περι·
σιον Ελλάδα μεγαλώνει. » οι: φερειορχών. » 2Β·2Ξ ι
οι ΜΜΕ
))8·Β
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
Μο ιιιιι ιιιιιιι   ο
Χ :ιι:υι:ιιιιιιπιΜΜ έ ο °
Καλλιστεία
για γέλια και
ΥΚ] κλάματα Μα...
Η καθ" θΡμ"ωοε κο' Τ9ν ΜΜΜ Ρι8νιιιιιΣ- ΕΕιιι · ιι ιιννειοΜ ιι ΜΕΡΑ ΜΜΜ ΜΝΗΜΕΙΑ·
θεομο Με ομορφιο5. ¦ ΜΜΟ ιι Μινι Μι τον ιι ΗΜ. ιι ΣΥΜΗ ιιΜνιιΜιι ΜΜΜ ιιΜγκοιι
»8485 ¦ ΜΜΜΜιιιιιιΛιιιιιιεΡιοιιιιι - την” ιιιιιι:ιιι¦ ιιιι