Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΟ Μ Η Με·
α" Μπέλλου ήταν
ένας ασυμβίβαστος
άνθρωπος·
εκλειεεκΑι ΜΜΜ  “  Ξ.. “ἘΝέα σχολεια   Δ.
αποκτά ο
Μια Δέλτα
αννιν.τνροεταΘεῳ
έ ΜΜΜ ~
 α" μουσικη
Ξ χρειάζεται
= αν ανα μας»
Β|ΤΑΠ: Η 8ΤΑΠΤΠΡ ΑΠΟ "Ἡ οεΣΣΜοΝικιι
Ηρωες βιβλίων «ζωαανεὐοιιν» μπροστά σα παιδιά!
: «Πρέπει να το λέει η Ψυχούλα σου,
' να μπορείς να δίνεις την αληθεια
. σου και όλο σου το είναι», λέει ο
' Αργύρης Λούλατςης σε όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσικη. ΣΕΛ 13 ·
Ξιο5οΜ
Μια από τις πιο θεαματικές
βροχες διαττύι·των αστέρων.
των Διδυμίδων. θα αποκομοοωθεί σημερα το βράδι προς
χαρόματα της ~`Μπίῖρ“ς "ί Λεκεμβρίου. ΣΕΧ 8
Πως θα σας φαινόταν αν εκεί που διαβόςατε ένα παραμύθι η ένα εκπαιδευτικό βιβλίο στα παιδια σας βλέπατε
τους ήρωές του να «ζωντανεύουν» μπροστα σας και να «περπατούν» πανω στο βιβλίο; Ή αν ένα απλό διαφημιστικό αν" της επιχείρησης σας μετατρεπόταν πολύ απλό σε πολυσέλιδο κατόλογο πολυτελείας; ΣΕΛ 12
εΝτοιιιΣιιικΑΝ ΚΔ' ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΓΑ ΤΗΝ ΝΝΑ
ΜΜΜεΜδημΜΜπΜ
| | τα” και καινοτόμα Μιχειρηματυώ
ωιιωρι, θα έχουν όσοι και όσες συμ
μετασχουν στο 5ο ΕΕΑΠ' (Πυθίας
ν Ευα·ορι·ειιευι·εΜρ & θα Με Μία
8υείσἰιιεΜε Ταεαω), στη Θεσσαλο
νίκη.ΣΕΛ7
αΜΜωΜΜαΜΜΜΜΜ
Ναγίνουνσυνδαιτυμόνεςσεέναανοιωδημόσιοδεωνο,στηδιόρΜτου
ΜίσυθαέχοονηνευΜρίαναψη
φίσουντην ιδέαπσυ θαεπικρατήσει
Αχρηστα πλέον τα «όπλα» των διο, με την ονομασία πια-Ι, μπο- σημαίνει ότι πολυανθεκτικό βα- “ _ ¦ Με
γιατρών: ένα γονίδιο που επιτρέ- ρεί να διαδίδεται αναμεσα σε κτήρα: που προκαλούν γαστρεν- ' Ἡ ω θ
πει σε κοινα βακτήρια να αντι- διαφορετικα είδη βακτηρίων και τερίτιδες, συρολοιμωζεις και 
στέκονται στα αντιβιοτικά να τους προσδίδει ανθεκτικό· λοιμωςεις του αίματος, μπορούν -_ ·
τελευταίας καταφυγης, ανιχνεύ- τητα στις πολυμυςίνες, μια πλέον να γίνουν ανθεκτικά σε τι Μ 
θηκε στην Ευρωπη μόλις ένα ομαδα αντιβιοτικων που χρησι- όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά, Ξ Ο τ ·
μηνα μετά την ανακάλυψη του μοποιείταιόταν όλες οιόλλεςθε- ΜηΜΜΜ  ω  
στην Κίνα. Το επικίνδυνο γονί- ραπείες έχουν αποτύχει. Αυτό πρακτιΜανίατες.ΣΕΛ$9 .ι ο . ,Ι γ . η ..μας Η , _ , χ Ρ η `

Τελευταία νέα από την εφημερίδα