Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Στα "κοράκια" περιουσίες 100 δις. € για δόση 1 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|/3=ι
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
 ιι ¦ _ για Υγιιὶ Καρδια. Αγγεἰα¦ Ηιιαρ¦ Νεφρουε και Ααφαλἑ5 εεε
Στο μεγαλυτερο διαγνωστικό κέντρο Με Ελλαδα5 · Σιγουρα και αἔιὸΓιιστα
Μ ΔΩΡΕΑΝ Α|ΜΑΤ0Λ0|'||(0Σ ΕΛΕΓΧΟΣ Μ ΣΕ "Ρῦ'"ῦΜ'^κ""Μ" .
ΕλεγΧο5 αεΕουαλιι(ω5
· χ°λ“"ερἰ" Ο “Μωβ εταδιδὁ ευωιι ιιοαιι απου
· Τριγλυκερἰδια · ουρἰα μ μ μ
· ΗΝ ωρα '|+2) · ΗΒεΑα (αυστραλιανο αντιγὁνο)
· °"ρ|κ° ώ" . Ο · Αιιιτι-ιι£ν 0Ρ0Υ (ΗΕΡ ς ολικό αντἱσωμα) · ΒΡΕ (Συφιλιι)
Κὁψ·ι·ε τα κουπόνια του εΕωΦυλλου και καντε αιμοτολογικὸ έλεγχο εντελὡ5 δωρεαν και έλεγχο Το δ|ΟΥνωσἩΚὸ ΚὲνΤρΟ Προσφέρε| ΟΠὸ Κὸθε ΠΟΚὲΤΟ Των ΠλΠρωμὲνων €ἔ€Τὸσ€ων 
των σεξουαλικὡ5 μεταδιδὁμενων νοσηματων σε Προνομιακὴ τιμὴ · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤιΣ ΣΕΛ|ΔΕΣ 52-53 ΟΟΤΠ5 ΤΠ5 Κϋρ!ΟΚΠ5 Ί ευρω ΟΤΟν Ορνονισμο «Το χ°μ0ΥεΜ Του "“|δ|0“»
Δεἱ·ι·ε με το θΕΜΑ
του5 αγὡνε5 Με 5υρει· [θΞ9Ι.|θ
χωρἰ5 καμἰα χρέωση στο
αοναεροττ5Ι
* Τον μοναδικὁ κωδικο ι·ιρὁσβασΜ
θα τον βρεὶτε στο εΕὡφυλλο
του ενθἑ·ι·ου 'Ματια Ρε . ι 7
Πανα0ανα'ιΪκὁἐ- Αστέρα5 Τρἰι·ιολα5
η Λεβαδειακὁε - ΠΑΟΚ
Δ ΑΕΛ Καλλονὴ5 - Ολυμπιαι(ὁΞ
ΣΠΙΤΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ» ΣΤΗΝ ΙΙΥΡΑ ΓΡΑΜΜΗ 505 “ΜΠΑΧΑΛΑκ"ΔΩΜ
Στα «κο Ματια» ΚΑΙΝΕ
ΕΡΩΤΗΜΑΤ||(Α
αεριου (Π£8 @Ν ΑΘΗ ή >
 δισ· € .“ Μ;:“ι=ιιιτι8 ΤΡΕΧΟΝ “ “ 
ΠΕΡΑΣΕ' ΝΥΧΤΑ
για δοσα 1 δισ. Β%Ρ0Υ
Στα αἰ8ττθ88 Μπα τα εἔοΧικα, τα σαὶτια στο Χωριὸ και ααὁ
Φεβρουαριο α Πρώτα κατοικὶα - Αγωνἰα για ταν ψαφισα στα ΝΑ 
Βουλα μὲΧρι ταν Τρὶτα - Ταν Τεταρτα αρΧὶΖει α εφαρμογα του
Χ|Λ|ΑΛΕΣ ΕΓΚΛΩΒ|20ΝΤΑ| ΣΤΗ" ΕΛΛΑΔΑ Με λεφῖὰ
· του Θω ὰ Δ '
30.000 Ματια σε ·ΣΕΛ- 24-25 “ΜΜΜ Αιιοι(Μγιι·ι-ι - ιιι·ι·οι(ονιιιιΕιιι·ι·ο
' ' ΕΙΚ" νε ·ΣΕΛ.22-23 η
«δικαιουΧουο»...μεταναοτ88 ΚΜΒ“Μ“8 Παω συιι“ωἑἩΜῇ  7
Δὸθακαναδα τα οΧετι1ςα κονδὺλια-Αναστατα τανὸτια Προαστια στη Ρωσἱσ έβρισκαν μέσω του _·_ἐ _ ο
προσωπικα. μέσα ετ' ϊ “ , _ι
ΣΥΡ|ΖΑ. συνα-" : τ  ωρών
Αποστολα3 'ἡ Καριιὶι:οε ' 
ΜΜζταε .Ξ ΜιπσατακΜ Δ Δ ΓΥΜΝΗ 'ΕΞ'  
| :νΝΞΝΤΞΞ · γ | £νΝΞΝΤΞνΞΗ δ Η υ _ 
«Δεν δινω «Ετοιμοι να ΠΑ ΚΑΛΟ Έ ΔΕΝ ο ΣΕΛ. 54-57
σταριΕα κυβερνασουμε ΣΚΟΠΟ Ξ ι ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ
στονΤσατρα» σε 111 μἑρε8» · ΣΕΛ. 50-5ι ι
· ΣΕΛ. 16 · ΣΕΛ. 14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΗΡΑΜΕ
-· .-:-:-ι¦μ.·¦. ιιι.|"Ξ¦:: κι 
='Ξι·:"·Η=”ι·"='= 'ΡΕΝΕ Σ~'7”ὴ - Σ ι ν'¦ι¦Ηῆ· Ξ°ὶΡ τι: ¦|¦=.