Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτη5: Κωνστοντινοε Μητοη5
ι3ΔεκεμΒρτου 2οι 5 . Αρ.Φυῆῆου 94ο · Τιμη] ευρώ
'ΔΔ . ..γ
'διοκτηοισ: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ| ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Ο' "Ο ΠΕΡ||(0|'|ΕΣ
στιε συντάξω γισ το 20! δ
Ποιοι και ηδσο θίγονται ”Οῆε5 οι οηῆογε8, ηου δεν δυνουν το μεσον ηρδΒῆημσ του'οσφοῆιστικου Σ
ΝΑΟΥ" ΣΤΗ “Βτ'(»
“Ο ψευτη5 κοι ο κηὲφτη5
τον Πρωτο χρονο
χοιροντοι»
υ  η... ΜΑΞ|Μ0Σ
δ ΧΑΡΑΚ0ΠΟΥΛΟΣ,
Βουῆευτη5
ΛορισοεΝ.Δ.
Σεῆ. το
“Προοχημο η συνοινεοη
του Τοιηρσ»
θΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑθΕ0ΔΩΡ0Υ,
Βουηευτη5Αχοῖσ5
Δημοκροτικη5
Συμηοροτοξη5
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Στο... το€εοοοΚ
διοφημἱΖοντοι
. οτ διοκινητὲ5
οι την τ: Ο Ξ  
___ι- ->-..-.___-
 Η “ΒτΚ» σκορδρει
 κοι οσε οτεῆνει τομειο
ζ Σεᾶ20-2|
ΚατοσκευδΖει εχθρουε
το ΜΜΕ
Ο 'ονουδριοε κρίνεται ωεο δυσκοῆο5 μιινσ5-ορδσημο γισ την κυβερνηση, οπου έχουν μετοφερθει ηροε ψηφιση το ηιο εηὡδυνο μνημονιοκσ νομοσχέδιο, οηω5 το οσφσηιστικο. Με το φοβο τη5 ηδη ευθρουστη5 κοινοβουηευτικη5 ηηειοψηφισ5, το Μεγορο Μσξιμου έχει
εηιδοθει στο νο κοτσσκευδΖει εξωτερικουε εχθρου5 ώστε νο συσπειρώσει την ΚοινοΒουῆευτικη του 0μσδο κοινο μη Βοεθει στη δυσμενη
θεση νο μετρο κοι νέα σηὡῆειε5. Μετδ την εηιχειρουμενη όξυνση με
τον Γερμσνο υηουργο Οικονομικών κ. Σο·υηῆε γισ το ροῆο του ΔΝΤ,
η οηοισ δεν σηἑ6ωσε, το Μὲγσρο Μοειμου στρέφετοι κοτο των ΜΜΕ,
το οηοιο χοροκτηριΖει συστημικο κσι μετοφρσΖει την κριτικὴ του5 σε
εηιθεση. Σεη. 4
εῆ. 1344
τηΑηεΖετ
Ξεηουηονε και το δονειο
'Με οι ξενο· κερδοοκοηοι θο ηῆουτΙοουν οηο το
δρομο των δονει0ῆηητὡν
Σεῆ. Ι 5
ΝΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
όΕκῆειοε» η εκηογη
του νεου ηροεδρου
Σε του] ενοτητοε,
η ψηφοφοριο σε τη εβδουοδο Με
"ΑΛΛ'Α
Τι μηνυμοτο οτεηνει
η επιτυχια Λεηἑν
ΠροΒῆηυοτιομοι γιο το υεῆηον τη5 Ευρὡηη8 τη. 23
'Π""'Δ
ΑΡΜ0Μ0Σ ΠΕΜΠΤΗΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΜΗΝΑ ΜΝΗΜΗ'
ΜΝ) ΣΕ ΑΝΝΑ ΑΝΩ ΠΙΝ Η ΗΜ. Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ ΕΜΠ' ΜΝΗΜΗ
ΗΜΜΥ ΚΔ' ΔΗΜΩΝ ΜΝΉΜΗ · ΠΑΝ Ν" Η Η Ρ | Ξ Η Σ; Ί ι ι £