Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κρυφό έλλειμα βόμβα στις συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΤΜΤΤ(ΡΑΝΤΑ 
ΤΙΜΜ ΙΙΑΙΑΙΙΕΙΤΕΦΤΤΤΤΤΤΕΣ “ .τό Εκ
3ΑκνκΑοΦοΡΙπΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΜΕΤΑΤ^ΠΤΤΤΣΜΕΝΑ
ΣΙΑΕΑΑΗΝΙκΑ ἡ: .·
Θ @η
Κ. έ[email protected]ΟΜ
Ο ΕΡΑΣΤΗΣ 'ΓΗΣ
ΔΑΙΔΗΣ 
ΙΖΔΠΤ
ΣΕΛΙΔΕΣ 
Μ ΙΕΣΣΕΙ>ΙΙ
 ΤΡΤΣΤΤΤΤΡΤΤΤΜΤΤΤ
/ ΤΤΤΣ ΤΤΤΤΤΤΤΤΣΜΤΤΣ
ΤΤΠΤΤΤΤΕΤΤΤΤΤΤΣ
£βΜΧ@'
[email protected]Μἔἔ
κ ”ΣΧ
ὰ ωκω#α#7 /5/ἄ/
/Ι “Κ
. - η κΙωΜΜἄ
7 β α›ἑ/· μ
Σ ΣΜΣ/Μ Μα ,να ΙΜ ΙΙ
Μ. Ε·
Εἔἔἔ°°ΕΤΕ.
Ι Τ ΙΤ
Ν Ι Μ | Ε ; .
κά Τ ῇ / ' Ι' ά Ο Τ ΙΤ· έ _Τ έ ΔέΙ Ι' .Σ ά
/ Ι. Ι Χ χ / Ι Ι/
Ο . 9 Ο ο' Ο Ι » / . ΙΙ Ι
/ ' Τ Ι Ι Ι
Υ . Ι / Τ Ι Ι / Ι
έ ά Τ ἑὴ έ' κ μ κ η //
Τ Ι Ι) ῇ Τ Τ Τ Τ / η 
*Ι " ΕΤ ί η 2 Ε Ι' Ι' Τ Τ, / / “ Ι
Σ Ι Μ | η . η. 'ΙΙ η. η η' ί . Χ .
. ` Σ _ /_ .Ι Ι Ι Α .7 1 Α | η . . ¦ ._ ζ. .
Ια ζν.Ι“ΙὶΣ·Ι.Π 18 Ο ί ἶ ΙΕ 'ν' ζ ί.. η η .Ρ Ι· :. ΑΜΙ Ξ
Ιω :Ι ΙΕ ΤΤ έ Εὲ-Ι;Τ_ΙἶιΤΞΝΤΤΤΕ ΤΤ ΤΤ ΕΤ Ι] ΖΧ!) Ι 9
›ΣΟοΕ:ΣΟΞΕΕἩΑ
Ο πΙΝΑκΑΣ ΜΕ Τ|·| «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» 18,88 Α|Σ. Ο ΣΤΑ ΤΑΜΕ|Α
. ή. ΕΕ ΒΑΡΥ κΑΙΙνΙΑ ΝΑΙ ΜΕ
Ι Ι ΣΕΛΙΔΕΣ κοΝΤΡΕΕ ΤΩΝ «4» ΜΠΑΙΝΕΙ
Ιω ΕΤΙ-ΙΝ ΤΕΑΙκΙ-Ι ΕΥΘΕΙΑ Ι-Ι κογΡΕΑ
| μ ΤΙΑ ΤΗΝ πΡοΕΑΡΙΑ
ΓΕΝ|Κ|·|
βόμβα στΙς συντόΙξεΙς “"'ῦῦΒ^”
Γ|Α ΕΝΟΤΗΤΑ
 ΟΤΤΟ;;; περΙκοπῶν
ΣΤ|·| Ν .Δ.
@Τα σε: ΕΣΩΣΕ απο Την ΣΕ ΣΥΓΧΥΣΤ·Τ ΤΟ ΜΑΞΤΜΟΥ Ι
οΤΙς αποδοχές Των σονΤαξΙοῦ- κο βερνηση οΤΙς απαΙΤησεΙς
ΕΙ”'ἐ
ΕΝ ΟΨΕ| ΨΗΦ|Σ|·|Σ
χων απο Το 2018 φερνεΙ Της ΤροΙκας γΙα «κορακΙα» ΑΣΦΑΛ|Σ|'|κ0Υ κΑΙ ΣΕΝΑΡ|Α
Το χρέος Των Ταμείων σε σε «κοκκΙνα» δανεΙα καΙ ΠΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ασφαλΙσμενομς καΙ κραΤος μΙσθολογΙο Δημοσίου ΑΞ|0Λ0Γ|-|Σ|-|Σ ΕΩΣ ΤΟΝ ΤΟΥΝ|0
Π ΣΕΑ. 4-Τ 2
› Ο|Τ(ΟΝΟΜ|Δ › ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7
 πο Τ 'ΤΑΕ.  Τ··ἱΤΕἰ© :ΕΤΑΠ-Τ Τ  ΕΤΩΝ =ζ Η ΝΤ Τ ΕΤΟΥΣ. .ΣΞΞΙίΞΙ`“¦/Ξἶ
«Μ ΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ» Α|'|Ο Β|ΖΑ ΑΟ Ρ|ΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Γ|Α ΑΓΟΡΑ
Τ|·| Ν ΕΦΟΡ|Α ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ |.Χ.
ΑΤ(|Ν|·|ΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 250.000 Ο
Ε ἴἱῖ“ ΣΕΤ Ε
' ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αν η παρακμή Της Ν.Δ.
συνεχΙοΤεί, μπορεί
να υπαρξει διάσπαση
Ι-ΙΑΙΑΙ-Ι= Ο .
ΤΑΕ ΕΙΑΣ'
ΣΗΜΙΤΗ' η·
'η Τ Γιατί η ΛαΤΙνΙκῆ
.Αμερικη στρίβεΙ...
κενΤροῦεξΙα.
Το πΑΑΙκΑΙ=ΙΣ
=ὴΞ ΤΑ ΣΦΑΤ(|Α πογ
_Ξ οΑΑ ΤΑ... ΣΦΑΖΕΙ,
Ε ΑΛΛΑ Πο ΙνΙΝΙΤΙΙΙΙοΝΙο
ΤΤ “ι“"'
ΙΙΙ Τ Ι ' ||'ΙΛ.
[Σ ηπΕ 
Η 9 νΙΙΕνονΝΑ
Γ|ΝΕΤΑ|... ΑΡΝΑΤ(|!
ΛΗΜΝΟΣ ΡΥΒΜΤΣΤΤΤΣ: ΕΕΕΤΤ - ΤΤ ΣΥΜΜΕΤΠΧΤΤ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΤΤΛΤΤΤΤΤΛ ΕΤΤΤΤΡΕΤΤΕΤΑΤ
ΜΒΜ ΣΕ ΜΒΜ ΑΤΤΤΤ ΤΤΤΤΤ ΤΕ ΕΤΩΝ. ΤΤ ΣΥΧΤΤΤΤ ΣΤΜΤΤΕΤ0ΧΤΤ ΕΤΤΕΧΕΤ Τ(ΤΤΤΔΤΤΤ0ΤΣ
ΕθΤΣΜΠΤ ΚΑΤ ΛΤΤΤΤΛΕΤΑΣ ΤΤΕΡΤΠΤΣΤΑΣ - ΤΕΛ ΤΤ ΤΤ ΤΤ ΣΤ ΤΤ Ρ Τ Ξ ΤΤ Σ¦ Τ Τ Τ Το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα