Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Άνοιξε η αγορά κόκκινων δανείων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.ΠαΡτοτΠΡοτίκί8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 /τιμΠ: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΡ|||(|·| ΚΔ'
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.948
κυβέρνηση
νηοιιι
ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ
ΤΗΣ 0"(0Δ0Μ||("Σ
1 ΑΡΑΣΤ|·|Ρ|0Τ"ΤΑΣ
Εως τις 1 5 Φεβρουαρίου θα κλείσει Π συμφωνία για ΠρώτΠ κατοικία και μικρομεσαίες εΠιχειρΠσεις
Ανοιξε Π αγο ρά κόκκινων δανείων
ΣΕ Ο|5Τ|ἱΕ55 ΕΠΝ|)5 ΟΑ |'|ΟΥΑ|·|ΟΟΥΝ ΑΜΕΣΑ
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΜΑΤ||(ΕΣ ΚΑ| ΣΤΕΓΑΣΤ||(ΕΣ ΧΟΡΗΤ|·|ΣΕ|Σ
σημερα στη Ν
Χωρίς ΤΧΣ η Αττίςο Μπι(
Η Αττίςε Βεηκ ενημέρωσε την ΤτΕ ότι συγκόπρωσε
τα κεφαλαια τα οΠοία ΠροκυΠτουν κατα το βασικό
σενάριο της διαγνωστικης ασκησης και ένα μέρος με
βαση το δυσμενές σενάριο, ενώ έχει δεσμεύσεις για
τη συγκέντρωση και εΠιΠλέσν κεφαλαίων. >7
Τι ΠροβλέΠει το ΔΤ|ΧΑ 15
ΑντιμέτωΠοι με το νέο «Διεθνές ΠρότυΠο Χρηματοοικονομικιίς Αναφοράς ί 5» θα έρθουν οι Ελληνες
λογιστές-ελεγκτές. Η εφαρμογη του ορίστηκε αΠό
την '|-'| -201 7, όμως εΠιτρέΠεται νωρίτερα η Προαιρετικη εφαρμογη του. Τη λειτουργία του «ΔΠΧΑ
ί 5» αναλύει ο Γιάγκος ΧαραλόμΠους. >ί 1-1 3
|ΕΑ νε ΟΠΕΚ
για τις τιμές Πετρελαίου
Σε νέα ΠροειδοΠοίηση Προέβη χθες η Διεθνης ΥΠΠρεσία Ενέργειας (|ΕΑ) ότι η στρατηγικη του ΟΠΕΚ θα
εΠιδεινώσει ακόμη Περισσότερο την Παγκόσμια
υΠερΠροσφορα το 2016, ανησυχία Που κρατα τις
τιμές «κολλημένες» σε χαμηλα εΠτα ετών. >22
Εο||ί Εο||ίε: Με το βλέμμα
στραμμένο στη Εοευη
Συναγερμό σημανε στο εΠιτελείο του ομίλου Εο||ί
Εο||ίε θιουρ η είδηση της εξαφάνισης του μεγιστανα
δυο θυεηεςηοη, εΠικεφαλης του κινεζικου κολοσσου Εο5υη |ητοι·ηετίοηε|, Που αΠοτελεί στρατηγικό
της συνεργότη με μερίδιο ί 3,85%. >16
Α||'|ΑΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΣ||'|ΡΑ
|'|Α ΤΟ |'|ΡΟΣΦΥΤ|ΚΟ >24
ΤΗ|Κ|) ΑΥΕΝ||Ε ΜΑΝΑθΕΜΕΝΤ:
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΑΜΟ|ΒΑ|ΟΥ >22
Κ|ΝΑ: ΠΕΡ|ΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡ|ΟΥ |'|Α ΝΑΥΠΑ|Α >14
Το άμεσο άνοιγμα τΠς αγοράς των εΠιχειρΠματικών αλλά και των στεγαστικών δανείων Που δεν αφορούν τΠν αΠόκτΠοΠ Πρώυις κατοικίας ΠροβλέΠει Π τελικό συμφωνία
με τους δανειστές Που εΠιτεύχθΠκε λίγο μετά τις 21 :00 χθες το βράδυ. Το νομοσχέδιο
Που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή θα ΠροβλέΠει όλες
τις κρίσιμες λεπτομέ
νεια των μικρομεσαίων εΠιχειρΠσεων4 Στο
χρονικό διάστημα Που θα μεσολαβύ σει αΠό
τώρα και μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τι κυβέρνηση θα ΠρέΠει να κλείσει σοβαρές εκκρεμότΠτες με κυ ριότερΠ τσ ασφαλιστικό
νομοσχέδιο αλλά και το φορολογικό (κυρίως των αγροτών), ενώ οι εΠιχειριίσεις Που
θα εξαιρεθούν Προς
το Παρόν αΠό το
ρειες σχετικά με το Η δομή του νέου Ταμείου «άνοιγμα»(σ.σ:σύμΠοια δάνεια θα μΠο- ΑποκραΠΚοΠοώσεῶν φωνα με τον κ, Σταρούν να μεταβιβα- θάκΠ εξαιρούνται
στούνεδώ καιτώρα σε -ΑΠορρόφΠοΠ'ΙΧΣ-ΤΑΙΠΕΔ οι μικρομεσαίες
κερδοσκοΠικά κεφά- εΠιχειρύσεις όΠως
λαια τύΠου άίεττ055 ' ΜΙΟ. εΠιτροΠτῖ εΠοΠτείας αυτές ορίζονται αΠό
ΝΙΚΕ. Ωστόσο, με βά- τον ευ ρωΠαίκό κασΠ τις δΠλώσεις Που - Μια διοικούσα εΠΠΡΟΠύ νονισμό] θα ΠρέΠει
έκαναν οι υΠου ργοί Οι- Ι να έρθουν σε συμκονομικών ΕυκλείδΠς -ΕΠιμερους διευθύνσεις φωνία αΠευθείας
Τοακαλώτος και Οι- για τα Περιουσιακά ΟΤΟΙΧΞίΟ με τον τράΠεΖα για
κονομίας Γιώργος Στα- τα διαχείρισΠ του
θάκΠς, αμέσως μετά
το κλείσιμο τΠς συμφωνίας, αυτό Που ουσιαστικά εξασφάλισε Π ελλΠνικΠ Πλευ ρά είναι Πολιτικός Χρόνος. Και αυτό διότι Π συμφωνία για τα κόκκινα δάνεια Προ βλέΠει ότι
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα ΠρέΠει να γίνει νέος γύρος διαΠραγμάτευσΠς Προκειμένου να αΠοσαφΠνιστεί το τι ακριβώς θα
γίνει με τα «ευαίσθΠτα» κόκκινα δάνεια,
όΠως είναι τα στεγαστικά τΠς Πρώτης κατοικίας, τα καταναλωτικά, αλλά και τα δά
δανείου τους Για το
θέμα του ταμείου των αΠοκρατικοΠοιύσεων,
τι συμφωνία Περιλαμβάνει μια στρατΠγικΠ
έκθεσΠ για τΠ μορφύ του Ταμείου Π οΠοία
σταδιακά θα μετατραΠεί σε νόμο. Η έκθεση αυτό δεν αναφέρει αριθμούς, κάτι Που
σιιμαίνει ότι δεν θα γίνει άμεσα γνωστό αν
ο συνολικός στόχος των αΠοκρατικοΠοιΠσεων για τΠν Περίοδο μέχρι μι λιίξΠ τΠς
3Πς δανειακΠς σύμβασΠς Παραμένει το Ποσό των 50 δισ. ευρώ. >4
Η συμφωνία με τους θεσμούς και Π υλοΠοίΠσύ τΠς
Πώς θα γίνει Π αΠόσχισΠ
του ΑΔΜΗΕ αΠό τΠ ΔΕΗ
Με μοιρασμένες εκτιμΠσεις υΠοδέχεται Π αγορά τΠ συμφωνία τΠς κυ βέρνΠσΠς με τους δανειστές για τΠν αΠόσχισΠ
του ΑνεξάρτΠτου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικός Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) αΠό
τΠ μΠτρικΠ ΔΕΗ4 Με βάσΠ τΠ συμφωνία
Που εΠετεύχθΠ ΠροβλέΠεται Π αΠόσχισΠ
του 100% του ΑΔΜΗΕ αΠό τΠ μΠτρικΠ
ΔΕΗ και Π μεταφορά των μετοχών του
στο ΔΠμόσισο Το ΔΠμόσιο θα διατΠρΠσει ΠλειοψΠφικό Ποσοστό 51 %, ενώ θα
Παραχωριἰσει το υΠόλσιΠσ 49% Οσον
αφορά τον τρόΠσ Που θα γίνει τι αΠό
σχισΠ, αν και δεν υΠάρΧει εΠίσΠμΠ ανακοίνωσΠ, οι ΠλΠροφορίες κάνουν λόγο
για εισαγωγή τΠς εταιρείας ΑΔΜΗΕ (100%
θυγατρικΠς τΠς ΔΕΗ] στο ΧρΠματιστΠριο με διάθεσΠ του 49% των μετοχών σε
εΠενδυτές και εξαγορά του 51 % αΠό το ΔΠμόσιο. Δεν θα ΠρέΠει να αΠοκλεισθεί το
ενδεχόμενο αΠόσχισΠς μέρους του ΑΔΜΗΕ (Προς εισαγωγή] και ενσωμάτωση
του υΠόλσιΠσυ στα ΔΕΗ, διαδικασίες
Που σε κάθε ΠερίΠτωσΠ θα ΠροτιγΠθούν
της εισαγωγής τΠς εταιρείας στο Χρυματισττι ριο4 >5
«Χημικιί» ένωση '| 30 δισ. ευρώ
Εντουαρντ Σ
Μπρικ
διευθύνων
σύμβουλος
του νεου
Ο Α ντριου
Λιβέρης:
εκτελεστικός
Προεδρος του
νέου σχήματος
Τη συμφωνία για τη συγχώνευση τους ανακοίνωσαν χθες εΠισιίμως οι
Οονιι £|ιοηιίςε| και ΟυΡοητ δημιουργώντας @αν «κολοσσό» χημικών,
αξίας ΠερίΠου 130 δισ. δολαρίων. >22
Πωλησεις ανα τμημα στο 9ιιηνο (σε δισ, δολ.)
Οονν αφηνω'
9,6 υλικό υψηλών '|3,7 Πλαστικό
ειιιδόαεων, χημικό υψηλών ετιιδααεων
ΟυΡσΠτ
4 υλικό υψηλών
ειιιδόσεων
8,2 γεωργία
5,7 λυαει
υΠαδαυών 0,9 βιομηχανικές
βιοεΠιαιιιμες
ί,6 ηλεκτρονικα,
εΠικοινωνίες
4,8 γεωργικές
ειιιαιιιυες
3,3 λύσεις για
καταναλωτές διατροφη. υγεία
Πτωτικό σερί στο Χρηματιστηριο
κλείσιμο ΧΑ
Τρίτη συνεχόμενη Πτωτικιί εβδομόδα ολοκληρώθηκε χθες στο Χρηματιστηριο της Αθηνας, με τον βασικό δείκτη να τερματίζει στις 578,3 μοναδες έχοντας χασει σε Πέντε συνεδριόσεις 4,82%. Αντίθετα, θετικό
Πρόσημο είχε η εβδομαδα αυτό για τον δείκτη των τραΠεΖών. >Τ 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα