Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Τομείο κο·
στο μοοοκετ!
Β ΣΤΑ 8 ΣΕ ΝΒΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΠΛ'ΓκΜ
_ Η | :ΜοΜΜΜΜ Φουῇ του ΟνθΓ 3·5
γα από τον ΒοτΜοΠ
 · ΕΠ·μένε· στο Ποῆῆό γκοῆ
. ^ρ_ ΦγΜῳἐ?594 . Τ|ΜΗ 1.3ο€ Που Πῆηρὡνουν Ποῆῆέ5
φορέ5 το ῆεφτό μ05
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔὲκεΜΒΡ·ογ 2015
τ: · ΣὁῦεοΌ©ν·, ' “ ._ ` · > ` Ι · Δ· ·>ἔ“
κομΒιξῆ ογῳ¦¦“ή - ο Π ΠῆΠρῳνουγ `:δοθει ο Ι Νοεδου - |
στ9μ€Υ9ῇ“  ' ε _ “ μο5 οτεῆνο ' ε οοφοῆε1ο στο τομε1ο
Πρω;ς1θί·ΙΠμοτοηζ · ζ Η ,ο ο - . έ
ῆοὐ ~ “ Σ
'ω 'Ϊ ή · . ΙΣΠ
. 5  Η ι
ο Ποτε' - _ Ή _ ο >
«ΕΦΑΓΕ» `> · Δ _ Δ
ΝΝ ΚΑΕ!) ” χ Μ 4 _ Π
"Με φτοοομε στην οοορρ·ψπ
του Βροζ·ῆ·ονοο φορ Σω. 6
ΠΟ'Ο| ΚΔ' ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧ|ΣΟΥΝ
 ΝΑ ΜΑΣογΝ ΤΗ ΝΕΑ... κΑΡΑΜεΛΑ
 ο πωπω· αν·
 Μ που Μ" το ο" ο χ
«Β°ρδ' Μπανης»...
· Ο· ονοφορέ5 ονὡνομων κο· εΠὡνομων Πονοθηνοϊκὡν
γιο την οικογένε'ο κο· η σύγκριση με τον Ποτέρο Μ. Δ