Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μόνο με κάρτα όλες οι εκπτώσεις φόρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|2 ΑεκεΜεΡιογ 20Ι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ιο245
'.30€
Με ονο κΑι ιι£ΡιοΔ·κο:
3.50€
ΐΠΑνεΐΒοοκ
Αρκασ η Ξ
 ιἱΞιἔΜ|'||Μ|ι 41ιι'<:ΞκΕΜ?| Μ ἔι|Ε!ΜΜ'¦|ἱ |¦`11'ἔ|ΞΠΕ¦ἩΜ ι“ι·ιιι||ιΕιιΜΝ ΗΉ|Η¦|Μ|Ξ!||Μ'||Ἡ|'ΜΝΗΜΕΣ||ΗίΜΜΜ!ι|ΗΝἔ||Ρ|¦!|||!|Π'||'Η ἶ' !!¦||¦¦ἰ!|ΜΞ'!'|! ¦|Ε|¦|¦ΜἰΞἩΝΞ Η |'¦'ΝἩἰΜξ Μι· ΜΜΜ 'ξ Μ'¦'ἰ|ΜΜ| ιιινιιιιιιιιιιιιιΜΗΝ '7
ιρΑνει Βοοκ 
ΑΝΑΝεοΜεΝο ΣΑΣ ΤΑΞιΔΕγΕι “ι < π
ΣΤΗΝ εΑΑΑΔΑ κΑι εΤοΝ κοεΜο  »
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|κΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤ|κΟ ΧΡΗΜΑ θΑ ΑΝΑΓΝΩΡ|ΖΕ| Η ΕΦΟΡΙΑ
Με το 'ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ' !
 Κ  : ι
ν ἶ Ι λ Ι Ι
ΤσελεμΜέ8 ο ο 85 Ο' ει(ιιΤωσει5 φ0 ρων
Οι αυθενΤικέ5
συνΤογέ5 0Ρ0ΕΚΠΤρΣΕΙΣ μόνο για δατιανε8 με «Πλαστικό χρτι- ΡιζιΚέ8 αλλαγέ8 αΠό ΠΝ
  μα» θα ιοΧυσουν ατιο την 1-1·2015. συμφωνα με ιο σκε- 1Π Ιανουαρίου για αφορολό_
διο του υι·ιουργείου Οικονομικών. Σιαδιακα όλε8 οι συναλλαγέ8 θα γινονιαι υποχρεωτικα με χρήση Πιστωτικὡν ή χρεωστικὡν καρτών ή μέσα) τραΠεζικου λογαριασμού. 4-5
γιιτο, ιατρικα έξοδα, νοσήλια
και εΠαγγελματικέ8 δαπανε8
ΠΛΕΚΤΑ ή " ΜΑΝΗ Η ι: Β»! 'ΜΝ Ἡ ι; ΜΗΝΗΜΑ ΜΝΗΜΗ Η |ζ'ἰι"ἱἱΜΗ3Μ ἶῖ ΜΙΑ Νιν Η Ν·ι·¦ἔ¦.ι'ιὶ¦Μ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ενΝεΝπνΞΗ ι __ ι ι
"Η ““π°“κ“. . "ΑΜ" : Δγο ΜογΣογΑΜΑΝεΣ ψ
«Σε 1 1 1 Πμερε8   ΑΝοιΓογΝ τι-ιΝ κΑΡΔιΑ Τοπ Ϊ
θα αλλαξω  με _ Ξ °
, τι" ΝΑ
το Νεα
ι «Δεν νιώθουμε
Δημοκρατία» ι2 Ι
φόβο στην
Ελλάδα» Με
,με ¦,..
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠειρΑιΩΣ 
£κΣΤΡΑΤ£ιΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ξ Μιιιιιιιιιι
 ΣΙΑ ΜΜΜ
ιιιιιιιιιιιι
. Η ΙΜ