Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'2ο '2·20 '5 Ο
Μ ςΡΜυ / - ·
0918050) ι
ΜΑ. Μ  '
(ΝΒ-Μο .
(ΜΜΜ)
ΜΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΜΜωΜΜω ο -, ΣΜΚυμαή Ι2·ΒΔΜΜοοΜΙ5 ΜΜΟΜΜ'Τω 150€ ΜώΜ4€›
ΜωωωωΜΜ ΣΜΤ Μαῖκ'Μ2ΜαΜ
ΜωΜαΜωΜωΥ Μ τΜωω:ΜοΜ,αΜΜΙ
ωωωΜ 'ΙΜ.
ΜωΜἄΒ κ
ω Νέα
ΙΜ 731·ΔΜεω
ΜΜΜΣΜΜωΜ-ΜΜο
Έτος Ιω
'Η μοιραία ἑἔαετἱα
για τήν 'Ελλάδα
ωΜ5Μαοω Μ
ΜωΜΜωΞΜ
ωωωἔοΜωΜ
Θ “Μ%Ἡἴ@
ωωΔωΜτωμωω
“ω“ΜΜααΉΜ::
ἔΜωΜ“Μ
Μ Μ Μό Μ
πΜω«ΜὡΜ
ωὑΜωΜΜαωἔ
Μ@ωΜἐ “ωωω
ἱωωωὡ.Μω
'ωώ ωΜωΜ
@ἩΜὡΜΨ*ω
ΜΜΜΨΜΨ ω..
Μή Μ νΜα
ωωΜω ΜΜή
Μ“ωὐ'·Μ όΜ-ώ
-Τ6Μ,ΜΜω*
”Εναντι
πινακίου φακῆ;
ΎποΜωώ;ΜΜΜΜΜΜ
ἔωΜωΜΐ
|ωΜ.ΜιΜ:=Μ
η . Μ
Μ β Μ Μ
ω%ὲ ·'Μ| Ξ γ|ω' ω' Ξ.
παίξω:
ΜΜψΜΜἀ
βΜΜἡν
ἶωωἔκωωω
ἈπΜΜωῆΜμ
Με”. ω! ώ ϊ
ΧΜΜα Μ
ΜωΜ«ω
αωὡωω
Μ ΜΒ» Μ ω
Μα ων'Μ*Μ
(ΜΜΜ-2)
Πῶς θά αποκατασταθεῖ
ἡ σταθεοοτης καί ἡ αναπτυἔι;
ΜΜΜ Μάσα τῆςἙνὡσεωςἘσπχΜΜν
ΜΜωὡω ΜωχΜωΜ“ω ωω.τωῳωὡ
ωω¦ ωἑἄ' ' ' ωΞἑ“ Μ ἡἩ:$ Μήν ω η ΜΜΜ ω ω
ο ως ν ι ν
ΜΉΜη ΜΜΑ= ΜΜΜΜΜ (ΒΒ- ΜΜΜΜ ΜῆΜΜὺ
ψω&ΜΜῶΜω ΝΔΜΜαωμ Η· ΜΜω Μῆωώ&Μ
'ΜΜ“ΜήΜ Μ ὡΜπ|ὡΜΒ ηωωΜω .ΜήνωΜωωοωΜ“Μψ Μ Μ ελ!  ω. Μ ή· Μ'Μ
ΜΜΜ ΜτΜωωΜωω ῆΓΜωάΜκΜ ΜωΙΜΝΜΜπή
ΉΨΜ ωΜΜβ ξΜωΜ . ΜΜυω Μ%*ΜΜ ια:
ΜΜΜὁΜ°*  Μ ηΜΜΜ α°Μ ὴωωω'ὡω Μέ “ωωι-ι.ωα
ωΜΜὡΜΜ ΜΜΜ·ΜΜΜ Μ"ὡΜΜ ΝώΜ
ωωω“ ή Μή ΜΜΜΜ·Μ ΜΜΜ ή ΙΩΝ! τὴν ΣώΜςἡΜαΜ
ΜωψΜ'$ΜἩκ ΜΜωώΜωὡ ΜΜ8ΜΜψ ἀαΜωῆΜΜ
ΜΜὡΜΜάΜΜ ΜΜΜβ μὴ.-ωμιωΜρ η·ρωιήγ|ν““Μ·
ΜωωΜ;ωΜωΜ. ωωὡωΤΜ ΜΜΜ Μὴψ ο" ω..Μ¦ μ“ω “ω Σά:: Μ ώΜἔ=οΜ ω:: “Ι
Ζ ΜΜΜ ΜἩΜ ΜΜμΜ “ο ΜμαοΔ2)
Σ | Κ' Π θ '
ημερα « οριε ρω υπουργε...»
ωωνω · ο· | ο |
ΜΔ ω Το εκανε και οΣταλιν;
=¦=ΤΜηΜ' Μα Μωω ωωωΜωω ι&Μ·ΗΜ Μ£“Μθ”
ωω¦ω_ωὺ Μ_*Μ” Μπωῳ Μῆ*Μ“Μὑ° Μω'ᾶ'Μ|·
ΜΜΜ Η· Μω·ωω ΜαΜ6Μω ιηωωωη·ωω ωηΜΜωκΜ
ΞῆΜ_ωἡμ ΜωΜΔω μωμψηωωω “η·ΜωΜ
ΜΜΜ Μ¦ῆωωἡ ·ωωωω“ω ω·-ΜΜΜη ψ·ΝΜὰΜ
:ιΜωΜ τΜΜώ“ω· ΜΜΜ” Ασπα-.Μ·ωη '#ἀΜΜΜω
ΜωΜ μψώΜ“ ΜΜΜ ·ΜωΜηω ·0ωηΜΜὴὐ
Φ·ῆΜΜψ “ΜΜΜ ω #&ΜΜΜῳ ωψ“ωΜ ΜὺΜΜ
ΜὺΜ δ η Μ _ΜῶΜ” ΜάΜὑΜ εΜΨ··ψ
ω. ω· “ω#Μ°Ρ ·μο“αΜωω ΜΜΜω.Μ ωΜωωωω
”°'"'“Μ*'_ὡ άμ“ω” ω"ωκωῶω Η
κωὡψωΜ Μ_ Μό”
Μ ωΜΜΜ_°_ ιωωΜ” ρω **οω·ωῳ
©Μ° ω ο Μ·
ω.ΜωΜ “ΜΜωΜΦΜ #- “Ἡ ω ωΜΜΜ-ω ωκΜψΜ
ΜΜΜ ΜωωωἡΜ-ω ΜΜ Μ ωΜὴωΜω Μ·αΜΜω
τα ωωω-ω.“ωω Μ°Μ'ψ“ ΔΜΜωωψ &8ωΜωω”
ΜἴηΜ ωοΜΜ·ψκ Ψ"Μ:ω' ῳΜωωωωωΜ ΜΜΜ-ω
“θα Μ- ωψΜΜ Μ Μ" Μ ηωω-ωψΜ Μ·“ψΨω
_ η ΜψΜ" “Μ_ήΨω ΜΜΜ“ὁἱὡη
50 ΜΜὴΜἀΜ ΜΜψΜὴΜ ΔΔ·Μωω ω*
Μ ΜΜΜ-ΜΜ ωω-ωψΜωω ΜηΜΩηΜω
ω'ΜὐΜΜ ωῳμωωΜ ὐωΜ“ἀΜΜ ΜΑΜΜ
Η" Μ!”
Η (ΑΜΟι: ατο
ΜΜΜ ΕΣΤΙΑ
“ΠΟΛΕΜΟΣ &
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» ω.'ἔΞἔἔ,
.ΜΜΜ-Μ
ωΜὡα··Μ
ΒΝΜ.Μ
ωωΜώΜ
ωὑωἡΜ
ω.ωω“ωω
“ΜΜἡΜ
ήΜ°Μή
ΜΜἡΝῇ
πω Μό·ψυΜ
06·#μΒ·ΜΜ ρΜΉ·ὡΜ
25ΜόΜ Ι
·ήΜΜ Μ·ΜΜ
ω ΜΜΜ-Ιω
·ΤόΜΜΜῳ Μωωω
ω·βΜώ ζήΜΜΜΜ
ωἡΜ Μ
ΜΜὑὑω
ΜΜὴΜ .ωΜωω
ὑωωήΜ Μ...Τ#ΜὐΜ
ΜΜΜΜ λ Μή:
Ι.ΜβΜΜ ΜΜΜ...»
Μηω,άω" ΜΜΜ
ΜΜΜΤω ΜΜΜὁΤά
ΜὁωΜ ΜὁΜ#ό
ΜΜΜ Μ Μ
ΠτΜΜΜή ΜΜΜ
2Μμ.ΤόΜΜ ·ΜΜ
Μ ΜΜΜ ωωωΜω
ΜάΜΜ Μακ-“ΜΒ
Μ;ο“π“ω ΜωάΜΜ
ΜΜΜ ω..ψωω
ωμάΜΜή η
Δ·ψοπτα αρθρα
2Ε.ν ονοματι του Λαου...»
ΜΜΜ(Μ4›
«Παοατοαγονδα»
Μ' “ταρω ια 12›