Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟ «Κ» ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΙΣ ΑγΣΕ|Σ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΟΜΑΑΟἶΗἶΑ
Προτασε|ε για κοκκτΝΑ ΜΜΜ
να Βγε· η Ελλαδα ' ·-Ύ 'ω δω· €
από την κρίση '  ο
περνανε σε
@Με ο τ;);κτἩοττοΠογτ:τ5 Νου; Γεω=¦|κοτῖτ;›ιΠο5 Σω. 16. 33
Ό¦Π πε·5
εΒΔοΜΔΔτΑτΑ ΑΠΟΚΛΛΥΠΤ'ΚΗ εΝΗΜεΡΩΣΗ 12. τ2. 2015 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 758 ` ω 20-22· Δω: 
(3|κΜΕ"Σ"”Σω"Σ) Ρ εστι εΣτΔεεΣΜ
Ο ΤΣ|ΠΡΑΣ ΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
Σ'Μ|°'ε...Ξ
πέφτω ΜΝ' δεν
που· απ'εξω:
ρ Σκηντκο οοξο5 μετο το νεο Ποῆευο με  ο
Δ Μ τ  τον ΣοιυΠῆε κοι το τοτκῆοΠοὁτε5 του ΔΝΤ ι
Το τ το «ου» του τι ωθυτιου ου Σετ
Στο φωτ Ο Ο ργ
ο· Μια:
ΜΚΟ" "ΙΕ
Τέλαε ο πανω
με νέα μέθοδο
ΣΕΛ. _
ΝΕΑ ΔΗΝ()|(ΡΑἶ|Α
. ο και ειπε απ· ο · . ·
ΠΜ|||||ΠΜΕ τοΝ ΒΟΛΕΥΕ Με η κο "χ 'ή Η Ακρ06εε·α
Υ Η Η
Η!" 2"Μ  4 πανικοΒα|Με·
Πο·ου5 καίει -  την Ευρωπη
ο γκουρού του 3 ι 2 ι Σετ
η ΜΜΜ
Με εκΠονε£
<<εεΠῆυμοτο5»
Οι ΠεοτΠὲτετε5
του οκοοοεξτου
εκδοτο κοι
ο τοουοε του
ῆοΘοὲυοοοου
Το οκοοιυο ῆοΘο του Γῆυξυττουογκ, οοω5
το εοιοουοωετ οτο <<Κοοφ·'>› ο εκφωνοτο5
το5”Ενωοο5 καψω Γ. ΦοροοΠουῆοε ΜΔ
ἔ°“ὁΥ'0 “Ρ το = ε) Δεν Χωροὐν “ 
·ογωντσμο γτο · ' - τ' 
το συχνοτητα Σοκ κα' <  "Μ ΜΜΜ '
Με· τπῇεοροσΠ5 Μπεοε μεταναοτεε
ΣΕΛ. Σελ