Πρωτοσέλιδο Espresso:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
__.-··
ΜΕΡΑ ΠΜ' ΜΕ ΤΗ" |||Β ΜΡ" Π0|Χ'|ΜἩΚ'| ΕΦΗΜΕΡ|Μι
55ΩιἩ5υω
Βρετανικὑ ιιεριοδικὑ σ0ις€ιρει! Κανὐνεε για εεΧ με συγγενειε 
ΜΒΜ Μ ΜΜΜΜω Μω@ω 
  Ἡ  'Ι  "Τ · «ΒΜρΜΜ Με  6 -#
ΜερΜ£ειιπωΜω ιζ.-  
Με ΙΜ Με” Μι κι ¦ 
. ___
ΜΜΜ ΠΑ ΤΗΝ
ΞΕκΛΛιΣΩιιι ΔΑΦΝΗ
Μι ΜΝ ΣΗΜιιιι
Ο Ο 2
«Ειδα τον διαβοΒο |Στονεῷωἔιο
° · Μι· τα τ ΜΥ
Μ¦¦φ“Μ να μπαινει μεσα με"    ωΜΜΜ
ο ΕιΊΠιινιιε ,  _ῖ _ ε· ι ¦ τ
,5833 Ξε°:::ε: ιι ΜΜΜ ΜΜΜ τι" ΜΜΜ-ε 7'@' "ἱ "1 Με τον: ΜΒΜ! ·
γεΜο“Μ. '8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα