Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τα 4 κλειδιά για εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
πΑΡΑ:κενιι ,
11_ιΞκευυΜ@ιε ο ΝΤεΡμΠ!
ΔΡ. 0ΥΜογ: '0244
!ἐΞ:=ἶ: με κεροη
στην 'ταλια
))'9·25
ί'Η'7||Β|||Η'||||||Ν||ί||ἱ|||Νί|||¦Ξ¦Μ! ί'
 1|- . _.- υ' -»-.π .
' Ξ | τα ὰ ι .3._ῖἐ;αΞ ἐξ Ι ή ›
ῦ ~“"ῖ.=';Μ' Ἡ:η ς - Θη.-ε.ε<<·-·..:“Δ.-
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ= ΑΛΛΑΖΕ| Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡ|ΩΝ
ΤΑ 4 ΜΕΝΑ
για εισαγωγή σε ΑΕ' - ΤΕ'
ΔιΑΜΑρτγριεΣ
 · Ξ ο · ° Ξ Ι Ξ · ·
, Αποσυνδεονται έ Σε 33% απο 24ό έ Π0|£8 σκολεσ έ Ο νεοε αλγοδ"μ°ρχων οι εΠιδόσει8 του τι συνεισφορά του εΠιιρεαζει ριθμοε για τον
για Τουε Λυκείου αιτό τι8 μαθήματο8 αυξΠμέ- η βαθμολογία στο υτιολογισμό
μεΐ°νόσῖεε εξετασει8 ντι8 βαρυττιτα8 μαθημα-μΠαλαντέρ των μορίων
ΑΜσεΒ Προκαλείωου8 ΠΝΓ!!"|¦|'||||'|'¦||ἑ'ίΞ|!||'!'|Ι|||Ι||*||~ίΙ !!||||'!'¦||"'!||.ί|ΙΙ|!|ί'|||ἶ||ί'Ι "¦||||'||'|ί|ί|| ί|κ|ί¦Ι|ί!|Μ!<|¦ ||~|||ί¦!¦|Η!ί ί' Η 'ΜΝΗΜΗ 4·5 |ί!!~Μ|||||!||!|||1||'1ί|'|||Ν||||!|ἱΗ||“ί|!|'|!||Ι!Ἡ|!ί'Η|ί||||ί'||||”¦|κΗΗ"||||||||||||Η|¦:!|Η|||μ|Μ||ί|¦'ΜΜΜΜ!"~ί|ηι·|ιΝηυ:
δημαρχου5 η μεταφορα
μεταναστών στην Αθήνα. 29 κΑΤΑΓΓ£ΛιΕΣ-Σοκ
ΕΜ"'ΙΡ|'Ι
οι Μισεί:
τι· ΜΒΜ· Πι 
τι κι Ωριαία Η" Μ
'Μ|Μ|'ῖ|Μ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΠ. τΖιτΖικΩΣτΑ
«θέλω νέα 1 ι ο
κοινωνική τ τ;ω`Ϊ - ^ -> Χ .
συμφωνία» . ` ' ' | | κύκλωμα υπόσχεται
. νεογέννητα για υιοθεΧρεισζὁμαστε μια νέα κοινω- ἐξ!"  8  σί0 με ΥΡήΥΟρε$ ΚΟ!
νομιμοφσνεί5 διαδικα
ν“<ήσ“υωνί“- “ ατιοκτούν νόμιμα στέκια ω