Πρωτοσέλιδο Γεγονότα της Αχαΐας:Recognized text:
ιι_ ί
λ! Λ ί
  Αν ο: Γ ο'
ι; :Γ ε Μιας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ||ΔΕΚΕΜβΡ|ΟΥ 20' 5
ΕΤΟΣ 28" Ξ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7064 · 'Γ|ΜΗ |€
Με τή λογική...
του «συμψηφισμού»
ΣΕΑ|ΑΑ9
Διανομή ρυζιού
σε πολύτεκνους
ΣΕΑ|ΑΑ5
ΣΕΑ|ΑΑ 4
«Οι δήμοι δεν
η λ* ελ 
Διαβεβαιώσεις
του υφ. Εσωτερικών
Γ ιαννιι Μπαλαφα
ΣΕΑ|ΑΑ 3
0ι προοπτικές του Μουσείου
Καλαβρυτινού 0λοιιαυτώματος
Ημερίδα τή Δευτέρα στο
Λύκειο Καλαβρύτων
Επίδομα θέρμ
Υπενραφή από
το υπουργείο Οικονομικών
ή απόφασή 
και ανακοινώθηκαν
τα κριτήρια
και οι προϋποθέσεις
για τους δικαιούχους
Αχαια, Ηλεία
και Αιτωλοακαρνανία
ανήκουν στή Γ ί ζώνή
Υπογράφήκε από τήν Πολιτική και Υπήρεσιακή Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή σχετική απόφασή, για τή χορήγήσήτου επιδόματος πετρελαίου θέρμανσής, όπως είχε προαναγγείλλει από
το πρωί τής Πέμπτής ο αναπλήρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδής.
Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία τής απόφασής δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδήμα μέχρι
ΙΖ.000 ευρώ για άγαμο και 20.000 για
έγγαμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά
2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
Αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τήν
αξία τής ακίνήτής περιουσίας, αυτή δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
Ι00.000 ευρώ για τους άγαμους και το
ποσό των 200.000 ευρώ για τους έπαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Το ποσό επιδόματος ορίστήκε στα 0,25
ευρώ για κάθε λίτρο κατανάλωσής (του
δικαιούμενου ορίου ανώτατής κατανάλωσής) ενώ το διάστήμα χορήγήσής του επιδόματος θα είναι για αγορές από Ι5
Οκτωβρίου 20Ι5 μέχρι και τήν 30 Απριλίου 20Ι6, μετά από σχετική αίτήσή που
υποβάλλεται μέχρι 30 Μαΐου 20Ι6.
Η διαδικασία χορήγήσής θα γίνεται ήλεκτρονικά, μέσω του ΤΑΧΙ5ΝΕΤ ενώ για
τις αιτήσεις που θα κατατεθούν έως τις
3Ι Δεκεμβρίου 20Ι5 ή πλήρωμή θαγίνει
μέχρι τις Ζ Φεβρουαρίου 20Ι6 και για τις
αντίστοιχες που θα κατατεθούν από τήν
Ιή Ιανουαρίου του 20Ι6 έως και τις 30
Χ _ τ
Μαϊου του ίδιου χρόνου, ή πλήρωμή θα
γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 20Ι6.
Στή ΖΩΝΗ Γ” ανήκουν μεταξύ άλλων, ή
Αιτωλοακαρνανία, ή Αχαΐα και ή Ηλεία.
Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνής,
χορήγείται επίδομαγια τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα για τους άγαμους και
για τα πρώτα Ι00 μέτρα για τους
έγγαμους και μονογονε.ικές οικογένειες.
Στή Γ”ΖΩΝΗ ή ανώτατή κατανάλωσή λίτρων πετρελαίου θέρμανσής ανά τετραγωνικό, είναι 8 λίτρα και ή ανώτατή συνολική κατανάλωσή λίτρων πετρελαίου
θέρμανσής ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε Άγαμο είναι 640 λίτρα και σε έγγαμο ή μονογονεῖκή οικογένεια, είναι
800 λίτρα.
Αξιοσημείωτή πρόοδος στο σιδήρόδρομο
Επιθεωρήσεις
έργων
συγχρηματοδοτούμενων
/ από το £ΕΓ
20|4-2020
ΣΕΑ|ΑΑ3
ΣΕΑ|ΑΑ ό
'Με υ5 υπ
Π Γέφυρα 
Βρείτε μας στο Γεςε|σοοκ ως:
Γεγονότα Αχαίας
Πατήστε «Νου αρέσει» & τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ
θα φροντίσουν για την ενημέρωσή σας
ΑΠΟΛΛΩ ΝΑΣ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Φιλανθρωπική βραδιά Το... βλέπουν
από τήν ΚΑΕ
ΣΕΑ. |Ζ
αλλιώς με Στεργίδή
ΣΕΑ. |3
Υπεραιωνόβιες ελιές
από Αίγιο σε Αθήνα
Διεσώθήσαν και
μεταφυτεύονται
από τήν «ΕΡΓΑ ΟΣΕ»
ΣΕΑ|ΑΑ5