Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 11 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2015 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 9986- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ËÁÊÙÍÉÊÁ

ìå ôïí Ãéþñãï Áëåîüðïõëï

Ï ìåãÜëïò áäåëöüò (3)
Η έννοια της ελευθερίας, το βαθύτερο
νόηµά της, είναι το να αισθάνεται κανείς
ελεύθερος. Και αυτό είναι το σηµαντικότερο από τις εξωτερικές δεσµεύσεις και απαγορεύσεις.
Δεσµεύσεις και απαγορεύσεις, αν δεν ρίχνουν σκιές πάνω στην ψυχή ξεπερνιούνται.
Είναι οι «ελεύθεροι πολιορκηµένοι» που
γράφει ο Διονύσιος Σολωµός.
Όταν όµως εισχωρήσει στο εσωτερικό
µας η υποψία και µόνο ότι κάποιος ή κάποιοι µας παρακολουθούν, τότε µαζευόµαστε στο σκληρό καβούκι του πυρήνα της
ψυχής µας.
Τότε αυτολογοκρινόµαστε.

Από αυτό το σηµείο και ύστερα, είναι που χάνουµε
την παιδική µας αθωότητα την οποία έκτοτε διαφυλάσσουµε ως νοσταλγία και µόνο.
Από την στιγµή όµως που η επικοινωνία, µε τους
γύρω µας έχασε την αµεσότητα της επαφής δια ζώσης,
τότε είναι που χάθηκε και η αυθεντικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων αφού όλα διυλίζονται κάτω από τον
φόβο της έκθεσής µας απέναντι σε όποιον κακόβουλο
εξουσιαστή ή µη.
Το πρόβληµα όµως εδώ είναι ότι µόνοι µας εκχωρήσαµε την δυνατότητα στους όποιους ωτακουστές να
µας κλείσουν στο καβούκι µας.
Όταν σήµερα στην Ελλάδα των δέκα εκατοµµυρίων
κατοίκων έχουµε τριάντα, περίπου, εκατοµµύρια κινητών τηλεφώνων µε τις τρεις εταιρείες κινητών να πολλαπλασιάζουν γεωµετρικά τους τζίρους των.

Όταν κανείς «επικοινωνεί» ακόµα και µε το γείτονα
ή τον αδελφό του µε τηλεφωνικές κλήσεις, οι οποίες
ποτέ δεν είναι στεγανές, ή µηνύµατα, τότε µόνοι µας
απλώνουµε την ψυχή µας κάτω από το µάτι του µεγάλου αδελφού.
Όσο και αν λέµε ότι δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε
η έκθεσή µας δεν παύει να κρύβει κινδύνους, γιατί τα
συµφέροντα και οι εξουσιαστικές δοµές είναι αδίστακτα και µας θέλουν µαζάνθρωπους χωρίς καµιά ιδιαιτερότητα και ιδιοπροσωπεία, δηλαδή ευκολοµεταχειρίσιµους και υποταγµένους στις δικές τους νόρµες.
Και αυτό το πετυχαίνουν µε την άλωση της εσωτερικής µας ελευθερίας την οποία µόνοι µας εκχωρήσαµε.
Το ερώτηµα είναι, αν – έστω ασυνείδητα – γίναµε εθελόδουλοι γι’ αυτό έχουµε βάλει το κεφάλι κάτω.

«Éó÷ýåé ç äÝóìåõóç ôïõ Ôóßðñá
ãéá ðñïóôáóßá ôùí óõíôÜîåùí»
ÓõíÜíôçóç ÷èåò ôïõ õðïõñãïý Åñãáóßáò, Ãéþñãïõ Êáôñïýãêáëïõ, ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí èåóìþí, ãéá ôç
íÝá ëßóôá ðñïáðáéôïýìåíùí - «Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ðñï÷ùñÞóïõìå óå ìéá äßêáéç ìåôáññýèìéóç ôïõ áóöáëéóôéêïý»
Δεν θα µειωθούν οι κύριες συντάξεις, τόνισε χθες ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, αµέσως
µετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του µε τους εκπροσώπους των
θεσµών. Πάντως, οι συνταξιούχοι θα
δουν να µειώνεται το εισόδηµά τους,
εξαιτίας κυρίως των περικοπών στις

επικουρικές συντάξεις.
«Ισχύει η δέσµευση του πρωθυπουργού ότι θα προστατεύσουµε
τις συντάξεις και στόχος µας είναι να
προχωρήσουµε σε µια δίκαιη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού», είπε ο
κ. Κατρούγκαλος, ενώ σε ό,τι αοφρά
την αύξηση των εργοδοτικών εισφο-

ρών, προκειµένου να µην γίνουν µειώσεις στις συντάξεις, ο υπουργός
Εργασίας είπε χαρακτηριστικά ότι οι
εκπρόσωποι των θεσµών «τον άκουσαν χωρίς να τον απορρίψουν».
Ως εκ τούτου, ολοκληρώθηκε
χθες η πρώτη συνάντηση µεταξύ
του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλεί-

δη Τσακαλώτου, και του «κουαρτέτου». Το θέµα του ΑΔΜΗΕ παραµένει
“αγκάθι”, όσον αφορά τη διοίκηση
του νέου φορέα (αν θα έχει ξένο µάνατζµεντ), ενώ τα “κόκκινα” στεγαστικά δάνεια πιθανότατα δεν θα
συµπεριληφθούν σε αυτό το πακέτο
των 13 προαπαιτούµενων.

ÅîÜíôëçóç
ðåñéèùñßùí
ãéá ôá ëáúêÜ
óôñþìáôá…
ÊñéôéêÞ Ðåëåôßäç
óôç óôÜóç ôçò
áíôéðïëßôåõóçò…
Οξεία κριτική άσκηση ο
Δήµαρχος Πατρέων στις παρατάξεις που δεν ψήφισαν
τα ανταποδοτικά Τέλη, τα
οποία, όπως χαρακτηριστικά
σηµείωσε, δεν επιβαρύνουν
τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, αλλά τους βιοµήχανους
και τους τραπεζίτες. «Αυτές οι αποφάσεις µας, προκαλούν την αντίδραση των
εκπροσώπων των βιοµηχάνων», τόνισε ο Κ. Πελετίδης.
ÓÅË.8

Aìåôñïò
ðüíïò ãéá
ôï ÷áìü
7÷ñïíçò

Παραιτήθηκε από το Καµανδάνειο η Κατερίνα Γατοπούλου, τονίζοντας ότι προέβη σ’ αυτή την κίνηση «για λόγους ευθιξίας… Μακάρι να κάνουν στην 6η ΥΠΕ αποδεκτή την παραίτησή µου, µήπως ηρεµήσουν ο κ. Αλεξόπουλος και ο κ. Πετρόπουλος», είπε,
µε έκδηλη ειρωνική διάθεση η µέχρι χθες διοικήτρια του νοσοκοµείου Παίδων. «Έχω πορεία στο χώρο δεν έχω ανάγκη τη δοτή θέση
ενός διοικητή. Πιστεύω πως δεν µου άξιζε αυτή η αντιµετώπιση. Δεν µπορεί η διαδροµή µου να λασπώνεται µε αυτό τον τρόπο. Δυστυχώς, όποιος πάει να προσφέρει τον περιµένουν πικρίες», σηµείωσε. Συνάντηση Γιαννόπουλου - Πελετίδη, για τον ορισµό προσωρινού
ÓÅË.5
διευθυντή.

Ανείπωτος πόνος στην οικογένεια του Γιώργου Λοτσάρη, για την 7χρονη κόρη
του Ελευθερία, η οποία έφυγε το βράδυ της Τετάρτης
από τη ζωή. Να σηµειωθεί
ότι 7χρονη περνούσε µια
εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας, τους τελευταίους µήνες, από επιθετική
βαριά ασθένεια. Η Ελευθερία
κατέληξε σε νοσοκοµείο της
Αγγλίας όπου νοσηλευόταν.
ÓÅË.5

Êáé íÝï ïìïöïâéêü
÷ôýðçìá Áìâñüóéïõ

Óôá ÊáëÜâñõôá ôçí
ÊõñéáêÞ ï Ðñüåäñïò

Äßíåé ìÜ÷ç ãéá íá
êñáôçèåß óôç æùÞ

Åíáíôßïí ôùí ïìïöõëïößëùí

Åêäçëþóåéò ãéá Ïëïêáýôùìá

ÐÜôñá: 35÷ñïíïò áóôõíïìéêüò

ÓÅË.8

ÓÅË.5

ÓÅË.2