Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"-'2-20'5 Ο
ΜΜΜ ·
Μ “και
ἩΜ(ΛΜφ . ·
(καιω .
(Με-Μο
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΊΌ Ι894
Μ ΙΜΜΊΙΔΜΜ· Μ! ΜΜΜ'ΤΜιω€
Μ ΝΜΜμ ΜΜΜ σ: η ΜαῖΚ ἰΜ2. ΜΩΜ
ΜΜΜωΜω Μ ωθωωΜΜΜ-ΜΝΜΜ τΜ ω;ΜΜ,@ΜΜ·
Μ ωῳἔ=Ή%ψ ' Ι .. . · Μ ΜωΜΣΜΜωΜ-ΜΜο
~ 3 |
. Ι ΑΜΜΜψ Ξ=ΤΙΔ
·ο Γοοδωεδεςμ05 Συνεχει; αυξησω; .ω
° ολη «ΠΟΛΕΜΟΣ & ΜΜΜ
"Ε ως ~ | 3 | νἩαΛ68
στ ν α ο α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» ωωοΜ¦“
ΜΜΜαΜ“άΦ η Υ ο
ῳ'ω“ΜΉ@| “ν=
ωΜωῳωΜ · . , , . . . ¦ ¦ · · ο
μωΜΜωΜ«Μ Ακριβεια σε αγαθα παωτον ΜΜΜ καιω Μαη
ΝωόῦΒΜ== ο
ωμ%Ἑωψ@ΜἙ οΜΣὡμ ΦΜὴ%Μ 
°Μ“Ἐωῦ ΜΜΦΜ ΦΜἈΜ
ΜΜΜΉήόΜΜ ·ιΜβἑ?$ἔ Μ ΜΜνΜΜΜΜ
Ό ο *ω ψΜωΜ“ ΜΜΜ-ΜΜΜ ΜΡ..
“Μ*^ Μ “Μ ΜαωωαΜ Μαρ-Μ ΜΜω
ΜωΜωαΜωἩ ΜΜΜἀΜΜ Μ ΜΜ ωὡ
”'*“'"““¦α#ὡ '|.ηΜ ΜωΜΜ π Μ"ώ ω Μ ωω Μω
:ἩΜ“¦"ἄἔΐω” 'ΜΒΜ ωωΜΜω- ψ“ἔΜὡβ ωώΜωωἔ
ωΜΜωΜ ΜΗΝ-ΕΠἔΜΜ¦ ῷΜ.“ψωω “Ἡῇ ¦ΜΜΜ
Μωῳμ«ωῳωἙ .ωΜωΜω Μ"=ΞΤ _¦Μω,_ἑ$ ω¦Μω
ῶΜωΜΜΜΜ ΜΜὺψω “παω ¦ ¦ ;_“"μΜςω ΜΜ›αΜ
η· ΜΒ· Μ .ωψωΜ Μ("Μ8ΜΜ ωΜωω
“την ΜωΝΜ6ΜΜ ωω.·Μωὡ ή Μώψ Μῳῳ.ΜΜ
ΜΜΜ· ΜΜΜ ἔ$“ΜἩ “ὺ“@ψωΦ ΜώΏ|ῶΜὐ α Μ ΦΜΤψ=
ωω= “Ωω ω' “ω β ο ΏἙΜΜω*ΜΜω
ηω “ΜαΜω αΜἔ:Μ #.ΜΜ κα ά“ΜΒ
ΜΜΜ “ ΜΜΜ] ' ¦ωωωΜΜ Μ ΜωΜπ
Μ Μό ωω|= ΜΜωω ὡΜΜΜΜ ΜΜΜ..
 ΜΜΜ¦Μὴ "ι ΜΜΜ
ῳΜῦΐἄ“ Ἡ6=““ς Ξ =ΜΐώΜΜ Χ ί π | ιξ  
' ωω=-·ἄ (09 ς η ·
αάΜΜ Μωωω
ωΜΜαΜΜ για το π@0σφυγΜο
ΜωΜΜΜωΜΜ · Ο . Η . Δ
ω¦¦Μ¦““#ΜΜ_ΜΜ 'Οἔυτατες δηλωσεις διαμαοτυοιας :νδἀκηωΡεπσι
Μ ωΜ ω- *Μωο ὑΜ ή. .ΜΜω
Μέ ω ἡ #¦%Μή ..ῳ. ΜΜΜ
ΜΜΜ“ὐΜ ω 8ηηΜΜ ως Μ Τήν Β· ΜΜΜ Μ Μ Μ
"ω” ·ΜΜ" ω.ιΝΜωσ ΜΨωωψ η Μααψω
ΜΒΜ ω“β ωΜ¦κΜ ΜΜ ΜΜΜ
Μ· Μ Μ“ὐΜ η ωΜ-ωΜἩ ΜΜΜ.ΜΜ
ωΜὡΜ Μ"ωΐΜ'ψ αΜΜ“π Μ&κΜ ή
ΎὸώΜω$ωαΜβ ΜώΜΜῇΜ Μΐω Ή φ
¦'““ῦΝΜ“ "' = “ω ώ" αΜ=ΒωΜ ὡΜ'ἑτ ΔΩ ΜΜἑἔ Μο!
ωΜ“ΜΜψαΜΜΜ ΜΜ6ΜΜ ΜαωΜωΜΜ Με. κωμΜΜΜΜ ψὑΜΜΜΜ ωὡΜΜ“ ωήΜκςψωΜ
ΜώΜΜῆΜ Μ. ΜΜ.ΜΜ ° ωΜψ·ι“|
ΜΜΜ “ ΠΜΜΜΜ ΜΜΛαΜ..ΎΜ
ΜΜΜΜἩ Μ ΌιΜ ώ ΜΜΜΜ¦“ὡ ΜΜΜ
“:εΜω$Μψ“ “ααα-“Μέ “ἩΖ“ΜΜ ι Μ““ΨωωΜ“
Ν Ζ ΜῇὡΜΜψ ωωΜΜμ Μο.
| Η < |
Σημερα Της ημερας
¦ωΜ Ι ” δ Ι ὅλον
Ἡ Μ Παρελθονεν 061, χωριςμ 
Ο· Μ Ἑ- ¦ω Μ. ωωω· ΜψῳΜ·Μ .
Ωω$ὡ" ηΜἔΜω= ωπ“Μ ΜΝΜΜΎἐ _ πΜ““Ν”ἑΜ
ω 8' Μ ,··ψὴὺΜ ““ΜΜῆΜω ”*ω*“ω_ αωῆΜΜ“ Μ ωΜ
ω“Μἔ ΜΜΜΜ ωωπω¦ "η :δἙω'"”ω' ἴ“κ-ωηἡω ἡΜΜἙ %Μ:ἀΐ
Ν | Μ ῇ“ω ΜΜΜ | ω” .
ΠῳΜἔ  Η ἶΜ“ἡΜΐ Μ Ώ:: Μη 
=ΐω Με· =ωψἶωἩ.ἔ Ν¦ωωΜἩω ὴ·Μ-ωωω ΜωΜωωω ω &ΜἡἙ
ΜΦΜΜ ωωωῳω ήΜΜΜ¦Ψ Μὡω”-ὡκπ ψημ Μ- ή' μ 'δρα
Μη Μα* " ῖ“ωωωηα “ὑὴ Μη Μ ω
Μωβ- “ΜῳΜΜ _ ΜΜΜ ωήωΜ “ΜΜΜ
ΜωΜ6- Χ"ωωΜήωω ..ω*“_ΜὑΡ ωωΜ ἡ" Μ Μ ή . . ήωή η!
ΜΜΝΜ” Μ““Μ* ΜώτῳὑΜ ΜΨΨψ Δω·ΜΜΜ ΜΜΜ" Μ"
Μ  Ω"ωΜ|- · Ι ·
ἔΜ ωἙ·τψπω“ ===ωὴΜωψ “¦“Μ:“Μ.¦¦“_:: ὴΜΜ¦ρ“ ΔιαβαΜταῳθρα
Β” Μέ: ““#Μ: “Μ Μ"“”'Μ“ ΜΜΜ εΟπῳα ΜΜΜ»
ἄ&ΜΜ “ΜΝ “Μ““Μ Μω°πΓ ΗΜΜΝΜΜ ω.3
”ή”- ωωΜΜπ$ “Ωω Ρ β ΜιΚΜ( )
° Μ "'”'"ω'" μωαωωΜΜ ΜὺΜωΜ “ΜἘ“ωϋω"“ ,
- · Δ. ωπω ωωωωΜ-ακ “σωμα Μ *" «Ό φ·ΜΜυθῳωμος»
Λ ἄωηὴω ΜΜΜὴΜ Μαι-ΜΜΜ- Μ“Μ £ΜχΜ(Μ8›
|| :έω-·Μ ΜΜΜ” ὐΜη Μ
Η" ΜΝ"