Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιἴο-ι2-2οι5·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ, .
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ'ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡ Υ
(1918-1950) Ξ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕ]
9ΙΣ Από Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Ἀσθενείς βροχές στα ανατολικα
καί νότια. Ἀπὸ τό βραδυ βροχές στα δυτικα καί
ρειοι μέτριοι καί τοπικα στὸ Αἰγαῖο 4 μέ 6 μπωφόρ. "Η θερμοκρασία θα αγγίξει τούς 14β. Κ.
ασθενείς χιονοπτώσεις στα ὁρεινα.Ἀνεμοι βὸ- “
Πέμπτη 10 Δεκεμ,
Μήνα τού καλλικελαδου
Ἑρμογένους, Εύγραφτ
Σελήνη 29 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 7.30'-Δύσις 5.08'
βρἰου 2015
τού Ἀθηναίου,
›υ μαρτύρων.
Ἀριθμ. φύλ. 40328 'Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 0, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, εείίεηεννε@οιεηει.ρι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220831, Με: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870
"Ετος 122ον ί
Πρωθυπουργός
χωρίς ὅεαιια
Πέραν τῶν έπί μέρους απαντήσεων τού Πρωθυπουργού κατα τήν τηλεοπτική συνέντευξη τής Δευτέρας, αύτὸ πού προεκαλεσε τήν μεγαλύτερη έντύπωση
ήταν ή απουσία ὁ ραματος. Ό κ. Τσίπρας, ὅπως είπε
καί ὁ ἴδιος, είναι μόλις 40 ἐτῶν. οι περίμενε λοιπόν
κανείς να δείχνει ενθουσιασμό ὅταν μιλαει για ὅσα
προτίθεται να προσφέρει στόν τόπο καί όχι να έχει
ήδη έθιοθεῖ στήν νοοτροπία τού ὅτι καποια πραγματα
είναι αδύνατον να αλλαξουν.
"Οταν ρωτήθηκε για τίς σχέσεις του μέ τόν πρόεδρο τής "Ενώσεως Κεντρώων κ. Λεβέντη, εἶπε ὅτι
τόν έκτιμα ως πρόσωπο, ὅτι συμφωνεί μέ τα περισσότερα από τα έννέα σημεία πού έχει θέσει ως ὅρο για
να στηρίξει τήν Κυβέρνηση, Με ὅτι τα περισσότερα εε αὐτῶν «δέν γίνονται»."Οπως τα περί αποκαταστασεως τής αξιοκρατίας στό δημόσιο καί τής αποπομπής τῶν χιλιαδων αργομίσθων πού έχουν προσληφθεί μέ ρουσφετολογικα κριτήρια.
Πραηιατι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί κατι
τέτοιο."Οταν ὅμως τό αποκλείει έκ προοιμίου ὁ Πρωθυπουργός ως ανέφικτο, τότε χανεται κάθε έλπίδα ὅτι
μπορεί να γίνει κατι σωστό σέ αὐτόν τόν τόπο. Καί
προκαλεί έν προκειμένω αλγεινή έντύπωση ὅτι ή στασις αὐτή προέρχεται από τόν 40ετή κ. Τσίπρα, ὁ
ὁποῖος καί μόνον λόγω τής ηλικίας του θα έπρεπε να
διαπνέεται από περισσότερη αίσιοδοςία ως πρός τό τί
μπορεί να προσφέρει.
"Ομως έδῶ ύπεισέρχεται ή παραμετρος τῶν αριστερῶν ἰδεοληψιῶν, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ὅτι
ὁ κ. Τσίπρας στερείται έμπειρων για τό πῶς λειτουρ
` γούν τα προηγμένα κρατη. 'Ο ὁρίζοντας τού ση μερι
νού Πρωθυπουργού είναι πολύ περιορισμένος.ἶΕνας
ή νέος, πού τό μόνο στό ὁποῖο εἶχε έπιδοθεῖ μέχρι πρό
. τινος ήταν οἱ κομματικοί «αγωνες», δύσκολα μπορεί'
να λειτουργήσει μέ δημιουργική φαντασία.
Ἐν τούτοις, από έναν Πρωθυπουργό πού παω
πρό δεκαμήνου καί επανεξελέγη πρό τριμήνου θα περίμενε κανείς κατι περισσότερο, Με τήν ένλόγω συνέντευξη. "Οπως θα περίμενε περισσότερα καί από
τούς δημοσιογράφους, πού περιορίοθηκαν στα θέματα
τρεχούσης φύσεως καί δέν τόν ρώτησαν τίποτε για τα
Με του, αν βεβαίως έχει."0πως για τό πῶς θέλει
να είναι ή κοινωνία μας μετα από τέσσερα χρόνια
Άραγε θεωρεί ὁ κ. Τσίπρας ὅτι μπορεί να προοδεύσει ή χώρα μας, ένόσω τό κρατος έξακολουθεῖ να παρεμβαίνει σέ ὅλες τίς ΜΜΜ τής ζωής τῶν πο
λιτῶν; Θεωρεί ὅτι μπορεί να έπανεκκινηθεῖ ή οἱκονο- ,
μία μέ τόση γραφειοκρατία καί Φορολογία; Καί αν(
όχι, γιατί σπεύδει να απορρίψει τίς προτασεις τού κ.
Λεβέντη για αποπομπή τῶν χιλιαδων αργομίοθων τού
δημοσίου πού παρακωλύουν τήν λειτουργία του;
'Ο κ. Τσίπρας ζεί σέ έναν μικρόκοσμο. Εἶναι δέσμιος τῶν μαρξιστικῶν δοξασιῶν τῶν αρχών τού
200ύ αίῶνσς καί δέν συνειδητοποιεί πῶς παραγεται
ὁ πλούτος καί πῶς δημιουργούνται οἱ θέσεις έργασίας στόν 210 αἰώνα. Καί μέ τίς έμμονές αὐτές, καθίσταται τροχοπέδη στόν έκσυγχρονισμό τής ούτως ή
αλλως αναχρονιστικής κοινωνίας μας καί στήν προσαρμσιή της στα απαιτήσεις τῆς ἐποχῆς-Ἡ ὅνονται ὅσοι τόν ανέδειξαν Πρωθυπουργό.
Νέα ταἔις
στή ν αν ατε.
“Η πενταμερής°Ελλαδος, Κύπρου, αίγύπτου, ῦΙσοαήλ, ῦΙοοδανίας
το ΕΥΡ0Σ τῶν συζητήσεων τού
Προέδρου τής Αἰγύπτου Ἀμπντέλ
Φατταχ Ἀλ Σίσι στήν Ἀθήνα μέ
τὸν"Ελληνα Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα καί τόν Κύπριο Πρόεδρο κ.
- Ἀναστασιαδη έχει αφετηρία τήν
η συνεργασία για τήν έκμεταλλευση
τῶν ύδρογονανθρακων στήν εύρύιερή περιοχή τής ανατολικής Μεσογείου, αλλα δέν έςαντλεῖται σέ
αὐτὸ. Οὐσιαστικα οί συζητήσεις
αὐτές εἶναι μέρος των σχέσεων ή
καλύτερα συμπληρωματική συνιστώσα τής τριμερούς “ΕλλαδοςΚύπρου-ῦΙσραήλ, ένω τό όλο σκηνικό πού δημιουργείται κλείνει μέ
τίς ήδη έμπεδώμένες σχέσεις
ῦΙσραήλ-ῦΙορδανίας.
°Επί τής οὐσίας στήν βαση τῶν
ἐνεργειακῶν αποθεματων τής οίκο
νομικής καί έμπορικής συνεργα
σίας δομείται μια περιφερειακή
όντότης πού καθορίζεται σέ ένα
τρίγωνο ίσχύος καί σταθερότητος
τό ὁποῖο ακουμπα στήν Εὐρωπαϊκή
ακτή τής ανατολικής εσογείου
(Ελλας, Κύπρος), στή Ἀσιατική
ακτή (Ισραήλ, ῦΙορδαν γα) καί στήν
Ἀφρικανική ακτή (Αίγιἶπτος).
Ἡ πενταμερής αὐτή σύγκλισις,
πολιτική, διπλωματική, οἱκονομική, ένεργειακή καί στρατιωτική,
έρχεται να ὁριοθετήσ ι τα θαλασσια σύνορα στήν Μεαὸγειο στίς
κρίσιμες περιοχές τ ν ἐνεργειακῶν ὁριζόντων, μέ τήν Έλλαδα,
τήν Κύπρο καί τήν ίγυπτο να
βρίσκουν τό πεδίο συ εννοήσεως
για τόν καθορισμό τα Ι ΑΟΖ τους,
η συναντησις των οποιων αποκλείει τήν Τουρκία απΡ τήν εὐρύ
τερη περιοχή. γ
°Επίσης ή πενταμερής αὐτή
συμμαχία στήν ἐξέλιςή της μπορεί
να αποτελέσει μια συνέκτική δύναμη περιφερειακής σταθερότητος
καί στόν στρατιωτικό τομέα, εδώ
στό ακραίο =Ισλαμ τής ζιχαντ, τού
Οὐαχαμπιτισμού καί τ~ν νεοοθω
εσόγειο
μανῶν μπορεί να παραταςει μια κοινή «Στρατια» χριστιανών, μουσουλμανων καί °Εβραίων. Εἶναι ένδεχομένως σέ μια πρώτη φαση αντιφατικὸ τήν ἴδια χρονική συγκυρία πού
κλιμακώνεται ή σύγκρουσις μέ τήν
Τζιχαντ (τῶν Σουνιτῶν) στήν Ἀνατολή, ή σύγκρουσις Τουρκίας-Ρωσίας καί ή τρομοκρατία ἐντὸς τῶν
πόλεων τής Κεντρικής Εὐρώπης να
έςελίσσεται σέ Μεσογειακό έπίπεδο μια τέτοια «συναντησις».
"Ομως ή επομένη ή μέρα τού πολέμου ή τῶν πολέμων αὐτῶν, πού θα
έχουν ως αποτέλεσμα έντελῶς διαφορετικούς ίσυσχετισμούς Ἀνα
τολής-Δύσεως ή Βορρα-Νὸτου πέ-'
ρις τής Μεσογείου, νέα χαραςη συνόρων αλλα καί μια νέα ως] πραγματων μεταξύ ῦΙσλαμ καί Δύσεως,
ξεκινα από τίς τριγωνικές αὐτές
σχέσεις ίσχύος καί συνεννοήσεως
πού έχουν στόν πυρήνα τους τήν
Έλλαδα καί τήν Κύπρο,“
Εύκαιρίες καί προκλήσεις
μέ τό «Σταύρος Νίά@χος»
Λυρική καί Βιβλιοθήκη παραδίδονται τό 2016
ΕΝΤΟΣ τού προσεχούς έτους, τό
“Ιδρυμα Σταύρος Νιαρχος θα παραδώσει πρός τό °Ελληνικό Δημόσιο,
μὲ τήν μορΦιί τῆς όπως. ἔργο συνολικού ύψους 596 έκ. εὐρώ, τό Κέντρο Πολιτισμού "Ιδρυμα Σταύρος
Νιαρχος στό Δέλτα τού Φαλήρου,
στόν παλαιό χῶρο τού°Ιπποδρόμου.
°Εκεῖ, όπως εἶναι γνωστό, οίκοδομούνται νέα κτίρια για τήν Λυρική
Σκηνή καί τήν °Εθνική Βιβλιοθήκη
καί διαμορφώνεται παρκο, μέ χώρους για αθλοπαιδιές. Τέλος, ύπαρχει ήδη καί λειτουργεί τό Κέντρο
ῦΕπισκεπτῶν πού προσφέρεται για
έκδηλώσεις, έκθέσεις καί συνέδρια.
Πραγματι δημιουργείται ένας σημαντικός πυρήνας στό σημείο συν
Τα κτίρια θα παραδοθούν στό
ἑλληνικὸ Δημόσιο. " πως καί τὸ
Μέγαρο Μουσικής ή π λλα ακόμη
κτίρια πού όφείλονται τήν ἰδιωτική προσφορα καί π φωτοβουλία.
Μετα τὸ κρατος, από τόν προϋπολογισμό, καλείται να καλύπτει τίς
δαπανες συντη ρήσεω ί, φυλαςεως
καί να αναλαβει τήν έκίιεταλλευση
τῶν φορέων. Καί για τήν Λυρική
Σκηνή, έστω ότι τὸ μου1 όφιλο κοινό θα συνδραμει δια τ”ς συρροής
στίς παραγωγές της σ ' ν λειτουργία καί συντή ρη ση τού φορέως.
Ἡ ¦Εθνική Βιβλια ήκη ὅμως;
Εἶναι καθαρῶς μή κερ οσκοπικὸς
φορεύς καί δέν πρέπει τι μεταβλη
Ε 7 9 | 3 Ι
μερα οι πολύ ενδιαφέρουσες εκθεσεις πού έχει διοργανώσει προσε
φέροντο χωρίς εἰσιτή ριο καί χωρίς /
έπιβαρυνση τῶν επισκεπτων. Καί
λόγω τῶν περιπετειῶν τού βίου της
τῶν 187 ἐτῶν, ή >Εθνική Βιβλιοθήκή στερείται κονδυλίων για αγορές
βιβλίων. ότι έπρεπει συνεπώς τό
κρατος να έξασφαλίσει κονδύλια
έμπλουτισμού καί συμπλη ρώσεως
τῶν βασικῶν καί καιρίων συλλόγων τής Βιβλιοθήκης. Με περί
αὐτοῦ, καί μαλιστα σέ καιρούς κρίσεως, εἶναι πολύ αμφίβολο αν
ύπαρχει έστω καί σκια 'σκέψεως.
°Η περιέλευσις στὸ Δημόσιο δη μιουργεί προκλήσεις πού πρέπει να
αντιμετωπισθούν. ή
Ζ. δέσεως Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς. θεῖ σέ παζαρι βιβλίουἶ Μέχρι σή- (Λεπτομέρειες σελ. 4)
Σε Τ~  ι ~
ημερα 11€ ημερας 
Ἀρχίζει ἡ μάχη Ι “ο ~ ί
Μια ὁσΦ0λιστικο ταν κρατας τιμο ό. . .
Με τον κ. Κατρουγκαλο ι
συναντιέται σήμερα τὸ Ι . Ι έ Ι ς | Ι ' Ι Ι
κουαρτέτο έν όψει τον 'Ο δρόμος ήταν Μικτός καί είπα πινω ἀρχιζε να τρέμει καί ὁ μπαμπάς απο την Μια. Η πως τσαν- _ Εκείνη τήν στιγμη. είχα ξεχασει
μειώσεων στίς συντάξεις να τό παιήσω λίγο. Σαραβαλακι, δέν κατεβώ ταῳτητα, πρός μεγαλη χα- τητα ή ανοίγω τή πόρτα», λέει ή ότι ὁδηγοϋσα τό δύσμοιρο παλιό μου
πού θα ακολουθήσἔ 2 λέω, τού °89, αλλά δεν τα έχει ἀκόμη ρα τής μάνας μας. μανα μας. Τογιοτακι Κἶίλ πίστευα ότι ήμουν`στό
' - τα ω ια του. , _ “ , ι τιμόνι τῆς δ ιτ ς δικής μου ΒΜΨ,
φάει Ψ μ Οταν εμαθα να ὁδηγω, πρίν πα- 'Ο γιατρός, ατάραχος, συνέχισε Τήν ὁποία ἔχω ἔνηΤοποιήω λόγω
Ἐπιστροφή Δηλαδή, γιατί ένας ανθρωπος ρω δίπλωμα, έπαιρνα τό αύτοκίνητο να όδηγεῖ καί είπε: μια ξέρεις, παν- οῖκονομικῆε πλέον ἀδωαμἰα$
στήν Ἀθήνα 26 ἐτῶν Ξίναι στό νέα Τῆ9 ἡλικίαἑ κρυφά καί έβγαινα στήν εθνική ὁδό. τως, ότι θα φανεί σαν ωχ' ημω! Ε μέ ό Ω Ι Ή
Στήν Ἀθήνα επιστρέφουν του κα να αύτοκ νητο, πού σΤ 'Εκεί, παρατήρησα ότι μπορεί τό τι- ` ,η .. . “ Τσι, Τ νΦΟΞ 'που σιντι Μ
χιλιαδες μετανάστες από κατω-κατω τού αλλαζεις. όποτε θές ων, νά ετρεμε σάν παλαβό σας Τά ωἔζμ°ω ἔχω :Βία ηδη επαιρνα όταν ὁδηγούσα, πρό εικοσατην Ειδομενη- '^Υ91ξ8  ακόμη καί τήν μηχανή, να είναι για ἑξῆ"α, ἀλλά μετὰ Τά ἑβ80μῆνΤα φωσ” στ Μ της:  καπν- Πωλ γρήγορα ΜοΚίνΠΤα· ᾶνΟίξα
σιδΠρ96Ρἔ0μΕκη. γραμμη ἀπόσνρση; ωΜΜΜΜ ,ά Μεμίκ." Μ“οἔΞΜαΧἴ τα πνἐἩα τόπαρἀθνροκαίτῆεχανογέλασαμετα απο ημερες. , ° τής Κα σε, γι ν βγω π ν Ι ~ Ι
ΣΕΛ. 3 Τό παλιό, μικρό γιαπωνέζικο Μέχρ' ἑκαών εἴκοσι είχα πιασει! έθνη Ἀθηνῶν-Κορίψ υ. Είχα πιασει «καλά, δεν ΦοβασαΒ ρε μπάφ_'_ , ό Ι _ δω όχημα ΜΒ ΚΜ ἶνό Φορές καί ξΞΧὐ- «Γιατί δέν δοκιμαζεις να περασεις τα εκατόν δό<α καί Ω αφήσει πίσω πα, μέ Τό ΜΜΟ; Βιἀωω νά “Με
78ἔἘήνπΧἔἑν σε θηκε "ήν Κηφισο"· τα 60 μήπω5 καί στρώσει τό τιμόνι;» μου πολλα καινούργια ὁχήματα. Τό "ὰ Ταρῆ“αι» είΉἶ ἡ νεαρά· πω'
ΣΤό ;ωριό Ρεμπρέβ στήν ΚοιΤαζα Τό κοντέρ και Τό ωμά. είπα στόν πατέρα μου τα ὁδηγούσε παλιό Τογιότα είχε μηθεῖ Τα νιάτα σε ΥΚ Ο κα χάθηκε·
βόρειο Γαλλία ἀπό Τούς μονα Πέρασα Τὰ ὁγ8ω¦-α (όχι εγώ, στήν «Κακιά Σκάλα».1 'Ο γιατρός τό του καί κατόπινε χ όμετρα σαν και- Τό βραδυ, διηγήθηκα στήν πα:
220 κατοίκους έψήφιοαν αλλά τό αὑτοκίνητο) καί ό δείκτης; «πἀΤΠσε» καί, ω Τον θανμαΤ0€, Τό νονργιο. ι ρέα τό πάθημα μου. Κανείς δεν μου
122 καί οί Ι85 έξ αύτῶν ι Ἀκωμπησε Τά ἑνΦῆ"α ·Εκείνη Τήν όχημα έφτασε τα ενενήντα μέ άνεση κι ω εϊχα Μι στό ω κομμἀ_ είπε «καλα να πάθεις». Συμφωνήσαμε .
ΟΤί1€>ίξαν την ^εΠεν- στιγμή αῖσθἀνθηκα Τό Τιμόνι νά Τρέ- καί σταθερα, αφού πέρασε ένα γρή- ΤΜ Τῶν 1388 Πα (πάω Μτθ 81ωΠ1 ότι ή νεαρά ήταν αναγωγή. Μόνο ὁ
Με μειἑλαΦρἀκαίΜήθηκατόν πατέρα γοροτρίξιμοπόν«όφτη»πΜ€ήν- ΜωΜῆ,ΜΜΜΜΜ σερβποροε ει: ἔτἐγιἀ «καλα και
5 Π ἔρυὲόταν ἔδηἰἴουσε. αρχες του 60, Τα. ι ή νά ,σου δίπλα μου Μ ΜιχΤό ΒΜΨ  Κ ΜΜΜ Μυρμα Μαϊ το Ο' «Πήγαινε πιό σιγα», φώναξε ή με μια κούκλα, ὁλόόανθη αλλά κού- 
μητέρα, αλλα ό όδηγός είχε γοητειιθεῖ ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ
θ 771108 71:11 1 44
Μόλις ή βελόνα εδειχνε «60», τό
κλα, από τιμόνι να μμ? κανει νόημα.
"Οταν λείπουν ἱδέες
έτι ικρατούν ἰδεολογίες
_ Γραφει ,ὁ Ἀθαν. Κοσμόπουλος*
Ε|ΝΑ| πανθομολογούμενη ή βαθύτατη πολιτισμική καί αξιακή κρίσις. Πρέπει να συναποδεχθού με
ότι αύτή αποτελεί τό ύπόβαθρο της αντίστοιχης
οίκονομικής κρίσεως πού σήμερα σοβεί.
Μολονότι τα ίδεολογικα-πολιτικα όχή μότο
είναι πολλα στή Χώρα, οἱ <<'|δέες>>, από τήν έννοια
των κοινώς παραδεδεγμένων σημείων αναφορείς, δείχνουν να απουσιάζουν. Ἀποτέλεσμα
αύτής της ένδειας ίδεῶν είναι καί τὸ ότι έχει απολεσθεί ὁ συνεκτικὸς ίστός τής κοινωνίας μας.
'Η κοινωνία εδράζεται έπί κοινών ίδεῶν, παραδοχων, όραματων καί προτύπων τα ὁποῖα
αρδεύουν τήν εξελικτική πορεία τού"Εθνους. ..
Δυστυχως οἱ ίδεολογίες μας χωρίζουν. Τουναντίον οί °|δέες, τα όνειρα καί οί αγωνίες μας ενώνουν, όπως έχει πεί παλαιότερα ὁ Εὐγένιος ῦίονέσκο. Ἡ <<χαμηλού βεληνεκούς» πολιτική επιθυμεί
ίσχυ ρές ίδεολογικές-κομματικές όρίζουσες. Τίς
χρησιμοποιεί έργαλειακα για να σχη ματσποιήσει
τό πολιτικό πρόγραμμα πού επιθυμεί. 'Η ύψηλής
έμπνεύσεως πολιτική προβαλλει καί ύπηρετεί
,|δέες, οἱ οποίες συμπαραδηλὡνουν τό κοινό
,Εθνικό όραμα, τό ὁποῖο μέ τή σειρα του όδηγεί
τούς πολίτες στήν-,πρόοδο καί τήν εύη μερία.
"Οταν δεν ύπαρχουν ί|δέες, τότε εύδοκιμούν
τα ακρα. ,Ἀκρα καί των δύο εἰδων. Σήμερα ή
'Ελλάς κινείται στό ένα ακρο, τό αριστερό. Ἡ
ύπόλοιπη Εύρώπη, ή οποία επίσης πάσχει από
ένδεια ,ιδεών κινείται στὸ αλλο ακρο.
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεΣ
ΕιΔΗε Με·
ΠεριεΡΓΑ
ο Μία άπό,τίς μάστιγες
τής εποχής μας είναι τό
Ἀλτσχάιμερ. Καί κάθε
προσπάθεια πού μπορεί
νά όδηγήσει στήν ,ίάσή
του αποτελεί «θαύμα».
Αύτό είναι καίή άνακάλ υψις επιστημόνων στήν
Νότιο Κορέα ότι ένα μικρό
χημικό μόριο προστιθέμενο στό νερό, πού ἐδόθη σε
πειραματόζωα, ἐξαφάνισε
τι; χαρακτηριστικές πλά- ›
κες άπό πρωτεΐνη . βήτα
άμυλοειδές πού δημιουρ- .
γοι7νται στόν ἐγκέφάλο
των πασχόντων από
Ἀλτσχάιμερ. Μακάρι!
ο Τέρμα τά Τρελά γουρούνια! Ἡ μάλλον τά
αδύνατα γουρούνια!
Ἐρευνη τές στίς ΗΠΑ τροποποίησάν γενετικά χοίρους ώστε νά είναι ανθεκτικοί στόν ιό τού «άναπαραγωγικοι7-άναπνευστικοι7 συνδρόμου των
χωρων», ανίατης ζωονόσου, από τήν όποια τά
ζωα χάνουν πολύ βάρος,
σπάνια αναπαράγουν
καί έχουν μεγάλη θνησιμότητα. Ἡ άνακάλυψις
θά δράσει θετικά καί στήν
βιομηχανία χοιρινῶν
προϊόντων.
7 ν Καί μιά πού μιλάμε γιά
μεταλλαγμένα, τώρα
έχουμε καί τέτοια κόττά
πού γεννά φαρμακευτικά
αύγάί Ἡ κόπο μεταλλάχθηκε ώστε νά παράγει ένα
ήπατικό ένζυμο πού μεταβολίζει τά λιπαρά όξέα
τής διατροφής. Όσοι δεν
τό ἔχουν πάσχουν από
σπάνιο νόσημα, πού εἶ ναι
καί κληρονομικό. 'Η. ..
«κόττα-φάρμακο» ἔλαβε
έγκριση καί από τήν άμερικανική Ύπηρεσία Τροφιμων καί Φαρμάκων των
ΗΠΑ. Μέ δυό λόγια είναι
κόττά με. .. βούλα!
ο (Η Ἀμερικάνίδα καλλιτέχνις Κριστίν ΜακΚόνελ
μετέτρεψε τό σπίτι των
γονέων της στό Λός
Άντζελες ἐν όψει των Χριστουγέννων σέ Ψαροτίποεο, δηλαδή σέ γλυκομπισκοτοσοκολάτόσπιτο! Μπορεί ή λέξις νά
μοιάζει μέ γλωσσοδέτη,
αλλά τό αποτέλεσμα είναι
παραμυθένιο. Ἀκριβῶς
σάν τό σπίτι τού Χάνσελ
καί τής Γκρέτελ.ί
το Σαββατο πιο μέ τήν Ξ ΣΤ! Δ