Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Συγκρουσιακό κλίμα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
Μ7.ήαίταήιΡοΠκί.ἔτ
Τετάρτή9ΔεκεμβρίουΖΟ15|τιμή:1,3Ο€ ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτι κα ΕΦι-ιΜιει>ιΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 25.945
Γιατί οι ξένοι εΠενδυτές Παίρνουν... τα Πανω τους
ενίσχυσαν τις θέσεις τους
τιμολόγια και ζήτηση
σήμερα στη Ν
Γαλλογερμανικές Πιέσεις
για Πιο δυναμική Γτοητοχ
Η ΕυρωΠαίκη ΕΠιτροΠή εΠιβεβαίωσε χθες Πως οι
υΠαυργαί Εσωτερικών τής Γαλλίας και τής Γερμανίας
με εηισταλή τους Προς τήν Κομισιόν Ζητούν την αναΠτυξη δυναμαιων ταχείας εΠέμβοσης αΠό τη Γτοητεχ
στα εξωτερικα συνορα της ΕΕ., οι αΠοίες θα μΠαροαν
να έχουν Πρόσβαση στις βασεις δεδομένων. >2 5
'ΓΡΛ|ΝΟΣΕ: Εκτός... γραμμής
ο θανασης ΖηλιασκόΠουλος
Ραγδαίες εξελίξεις, με Παλιτικο-οικανομικές διαστασεις, εκτιμαται ότι θα Πρακαλέσει η Παραίτηση Που
υΠέβαλε χθες ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΤΡΔ|ΝΟΣΕ Θανάσης ΖηλιασκόΠαυλας. Η κατασταση στην Ειδαμένη, Που Προκαλεσε σοβαρό Πραβλημα αξιαΠιστίας για την ΤΡΛ|ΝΟΣΕ και η νέα -Πολλοστή- Παραταση της διαδικασίας αΠοκρατικοΠαίησης της εταιρείας για τα τέλος Φεβρουαρίου 201 θ,
φαίνεται ότι ήταν το «κερασάκι» στις ΠρασΠαθειες
του θ. ΖηλιασκόΠουλαυ για εύρυθμη λειτουργία της
εταιρείας Προκειμένου να μην οδηγηθεί στο «σΠασιμα» συμβολαίων μεταφορας Προιόντων μέσω Πειραια Προς την ΕυρωΠη. >θ
'ΓΛ|ΠΕΔ: Στα 3 δισ. ο στόχος
εσόδων για το 2016
Την εκτίμηση ότι τα Πρόγραμμα αΠακρατικαΠαιήσεων
μηορεί να αΠαφέρει ακόμη και τρία δισεκατομμύρια
ευρω μέσα στα 201 6 -Ποσα κατα ένα δισεκατομμυριο υψηλότερο σε σχέση με αυτα Που έχει αναγραφεί στον ΠραυΠαλογισμό- έκανε α Πρόεδρος του
ΤΛ|ΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας. >6
Πτώση των εξαγωγών
Ολα και Περισσότερο βαθαίνει η ύφεση στον χωρο
των εξαγωγών, με τις εΠιΠτωσεις των κεφαλαιακων
ελέγχων σε όλους σχεδόν τους τομείς της Παραγωγής να εΠιβεβαιωνονται και αΠό τα στοιχεία για την
Πτώση των εξαγωγών στο Ι Ομηνα του ΠΣΕ. >7
ΕΟ ΠΟ5'|ΆΤ: ΒΛΟΑ|ΝΕ|
|·| ΕΜΗΝ||(|·| ΥΦΕΣ|·| >7
ΟΛΠ: Σ'|'|Σ 2" ΔΕ|(ΕΡ|ΒΡ|ΟΥ
ΤΟ ΝΕΟ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ»
ΝΕ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ >13
Λίγες ώρες θα έχει στη διάθεσή της ή Ελλάδα να συμφωνήσει για τα 13 Προαήαιτούμενα
Συγκ ρου σιακό κλίμα
Οι θεσμοί θέλουν συμφωνία τιιν Παρασκευή - Κόντρα και για το ΔΝΤ
Στον αστερισμό των τριβών και της
ελεγχόμενης έντασης εΠανέρχονται οι
σχέσεις της κα βέρνησής με το κουαρτέτο και το Βερολίνο, κι ενώ ή Αθήνα
ΠρέΠει έως το τέλος της εβδομάδας να
συμφωνήσει για τα 13 ΠροαΠαιτούμενα, Προκειμένου να εγκριθεί η υΠοδόση του 1 δισ. στις 1 8/1 Ζ. Τα κλίμα
Που διαμορφώνεται αντανακλά και τη
δυσανεξία Παυ διαμορφώνεται στους
κόλΠους των δανειστών, συνεΠεία των
καθυστερήσεων στήν υλοΠοίΠσΠ του
Προγράμματος και των μνήμανιακών
υΠοχρεώσεων Που έχει αναλάβει ή κυβέρνήοιι. Ο εκΠρόσωΠος της Κομισιόν,
Ντ. Καστέλο, υΠενθύ μισε στην κα βέ ρνηοη μιν υΠοχρέωοιι Που ανέλαβε με
το μνημόνιο ΠΙ για αΠοκομματικοΠοίήσή της διιμόσιας διοίκιισιις, ενώ
ο Β. Σόιμήλε αντέδρασε στη δήλωοιι του
Ελληνα ΠρωθυΠου ργού κατά της Περαιτέ ρω συμμετοχής του ΔΝΤ στα ελληνικό Πρόγραμμα Οι εταίροι εΠιμένουν στην αυστηρή τήρηση των χρσ
νοδιαγραμμάτων Που έχουν τεθεί, καθώς ανησυχούν για Περαιτέρω καθυστερήσεις στο Πρόγραμμα. Ετσι, λίγες
μόνο ώρες θα έχει στη διάθεσή ήις η
ελληνική διαΠραγματευτική ομάδα
για να συμφωνήσει με τους θεσμούς
ως Προς τα 1 3 ΠρααΠαιταύμενα. >3
ΔλέΞής ΤσίΠρας
ΠρωθυΠωρνὁς
«οχι»
σε Περαιτέρω
συμμετοχή
του ΔΝΤ
στο ελληνικό
Πρόγραμμα
Βόλφ. ΣόιμΠλε
Γερμανός ΥΠ0|Κ
Ολγα ΓεροβασίλΠ
κυβερνητική εκΠρόσωΠος
Αρμόδια για
το συμφέρον
της χώρας
είναι μόνο
η ελληνική
κυβέρνηση
Το χρονοδιαγράμμα Που θέτουν οι δανειστές
1. Ολοκλήρωση διαΠραγματευσης μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής
2. Ψήφιση νέου νομοσχεδίου με ΠροαΠαιτουμενα έως 1 5 Δεκεμβρίου
ο. Ολοκλήρωση διαδικασιών εκταμίευσης της δόσης έως ί 8 Δεκεμβρίου
[κουαρτέτο]
Διαφωνία
γιαΑΔΜΗΕ
και «κόκκινα»
δάνεια
Διαφωνία καταγράφηκε στο
θέμα τής ιδιωτικοΠαίήσης του
ΑΔΜΗΕ στην Πρώτη συνάντηση
εκΠροσώΠων του υΠου ργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με τους θεσμούς, ενώ ανοιχτό
Παραμένει το ζήτημα της μορφής αΠοζημίωσής της ΔΕΗ για
την αΠόσχισή των δικτύων μεταφοράς. Παραμένει εήίσής η
διαφωνία ως Προς το μάνατζμεντ
τής νέας εταιρείας, με τήν ελλήνική Πλευρά να εΠιμένει στη
διατήρησή του υΠό δημόσιο
έλεγχο. «Κοινό τόΠο» για το Πλαίσια διαχείρισης των «κόκκινων»
δανείων αναζητούν αΠό χθες
το βράδυ οι εΠικεφαλής του
καυαρτέτου με τον υΠ. Οικονομίας, Γιώργο ΣταθάκΠ. >3
[εγκυκλιος] Ζητούνται στοιχεία έως τις 1 5 Ιανουαρίου αΠό τράΠεζες, δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες
Το ΥΠΟΙΚ θα σκανάρει όλες τις συναλλαγές
Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές των φορολογουμένων, αΠό
τους τόκους των καταθέσεων και ής μετοχές, μέχρι τους λογαριασμούς των
κινητών, της ΔΕΗ, αλλά και των δαΠανών σε ιδιωτικά σχολεία και θεραΠευτήρια, ρίχνει τα υΠου ργείο Οικονομικών στο Πλαίσια των διασταυ ρώσεων στοιχείων Που διενεργεί για τον
εντοΠισμό αδήλωτων εισοδημάτων
και «μαύρου» χρήματος. Το ΥΠΟΙΚ,
με κατεΠείγουσα εγκύκλιό του, ζητά
έως τις 15 Ιανουαρίου 2016 να του
σταλούν όλα τα σχετικά στοιχεία αΠό
τράΠεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα,
ιδρύματα Πληρωμών, τα ΕΛΤΑ, ιδιωτικά
θεραΠευτή ρια κ.ά. >5
ΔΠοδόσεις «φωτια»
στα ελληνικα
ομόλογα
Συναίστηκε και χθες το Πρωί
η εΠιδείνωση των ελληνικών
κραήκων ομολόγων. |·| αΠόδοση του ί θετοιίς ελληνικου
κρατικου ομολόγου ενισχύθηκε Περισσότερο αΠό 25 μοναδες βασης, αγγίζοντας το
8,8%, εν μέσω αρνητικοα κλίματος στο εξωτερικό και
εσωτερικής Πολιτικής αβεβαιότητας. >21
Μ 'Ντους ομολόγου
Νοέμβριος 2015 Δεκέμβριος 2ΟΙ 5
[τέλΠ - καασιμα]
Η «60101011»
βγάζει νέους
φόρους
Σε κίνησή ΠραείσΠραξής εσόδων, Παρά ελάφρυνοιις των καταναλωτών, ΠαραΠέμΠει ή Πρόθεσιι τής κυ βέρνησής να αυξήσει τη φορολογία στα καύ σιμα με δέλεαρ τη μείωοιι των τελών κυκλοφο ρίας. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου
  Με πλήθος εκδηλώσεων, που ξεκινούν από την Αθήνα και εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, υποδέχεται η Ελλάδα στις 23 Απριλίου, την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.
 • «Χαρακίρι» της Τσέλσι με Μπέρνλι
  Η Μπέρνλι υποχρέωσε σε οδυνηρή απώλεια βαθμών την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από τους «μπλε» στην αναμέτρηση με την οποία έκλεισε η αυλαία της 35ης αγωνιστικής στην Πρέ&
 • Μεξικό: Αριθμός ρεκόρ οι 8.493 δολοφονίες το α' τρίμηνο του 2019
  Νέο ρεκόρ βιαιοπραγιών κατέγραψε το Μεξικό κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, με 8.493 δολοφονίες από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.
 • Ακόμη πιο κοντά στο «όνειρο» η Άιντραχτ Φρανκφούρτης
  Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στη «Volkswagen Arena» απέναντι στη Βόλφσμπουργκ, με την οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην τελευταία αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής.
 • 9.5%-point lead for ND over SYRIZA in latest Skai poll
  Main opposition New Democracy (ND) fields a nine-percentage-point lead over ruling SYRIZA, based on extrapolated results, in a latest opinion poll gauging respondents' preferences for next month's European Parliament election.