Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΤΑ "ΟΠΛΑ"
Χ Ι ΚΑΙ ο Τ2εΙινιΣ
· Ο Αμερικανος ακολούθησε
την ιιιιοοΙολιι ι<ιιι ισως ιιιιιξ£ι
ιιοριο στο Λιιιοζ, πω·
οδιιΠσ£ι(ι γιο τον Ολιηιοιιιι<ο
' οοιι ΜΜΕ; μεσω Διιοτ€ρντιιιι
Μην ΤοιιλοιιΖ ι<ιιι Μι ιιιι;ι
Δρ Φγ^_ 5316 ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30 ΦΗΜΗ· τ›ῦ··<Μ ΟΠ· ΜΜΜ'
Με πω · . 88
· 7'. ·' . ..Το "·›·Δ;"*
. οΛΥΜΞ!ΙΑκ°Ρ “
ἶ21:Ξ5) ΕΡΤ 1·
εΣΕιΣιιΜο:ΤΗειιιιΣπ;
2 νεοι Ποιοι ΗΕΗΒ   ΟΠΑ '
νιςὁΠ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα