Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ὰ7 7~Μ
 ἑΕ3 ΜμΜΜϋ @Δω π·1Δ;ΜΜ@ω Μ1εω¦ῳ
ἶΑΗὲΝΑ
ΔΡ. ΦΥΛ.: 507 |ΤΕΤΑΡΤΗ Ο9/ΊΖ/20Ί5 | Τ|ΜΗ: Ί¦30 ΕΥΡΩ ρ Η Η ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
__________
_ |·4ῳΜΜΒΜ
- ΕΣΗ|(ΩΜ0Σ  “
ΜΒΜ  ^ =
) Βἑ ΔΠΕΝΑ€ ΒΠΕ555 ΣΕ! έβΜΕ"Α ἑἙΒΜΔ© 5
ο ΜΠεΡΜΠ5199 Β" “κωσπΜογ" Ηρθε Η ΩΡΛ Ο
ΜΠΗκε ΣΤΗΝϊ; , κ 'ι. “ ΤΟΥ ΝΙΝΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ . ' . κ: Έ - _< ἐ7 ΣΔΒΒ|ΔΗ
ΠΔ ΓεΡΜΔ ωΔ!  - ΠΑ ΤΗΝ ΠΛΕ;¦
. /#:
4 Φήμες οΠμΠσινειογ·οςΙ Ξ , ἔ Ξ ο" ,
Ζ | 7 έ
ΜΑ Η του 'βαν στοΔ.Σ. ι; ρ ἔ μ
σ" 17 Δ υ
. _ ' Ϊ Μ 7
7- = `- κατ 'Χ  =
` ποειστο Ντορτμουντ η . , ΠΙ ν  ε
““¦ . ' ε ι “η ι η¦ ' _ '
, ω Ό
, 7 _ ·
.! . Ν ὁ
..Μ .
 -7 ἐν ι
/ Ξ ~ ' ¦
ὅ* Εἱνσ4Ϊςολ ἑ9εκδικεί α κ . 9/1. 1
Θὲ6ῆἶτηΉΜ @Ύ χ  “Ψε·ΝΑ·πο·ΜοιοΜΜ 2
ο ΜΑΤΣ Γ|^ ΠΑΟΚ»
(γΡ·ΑκοΣ κγΡιΑκο:¦ ;.·ωΝεΜ ΔΔιΑοοΡ
“ - ; Ε  έ ρωῖ:::::;::;
έ ' Η: .
Ό. - 'Αχ  δέ!
Ο αλλως Μ Μ
__ ¦ηωζ“““; . 7 ΟΗΜε·πΡεπει 
 Ξ 7 ΝΑ ΑΝπΔΡΑ:ει ,ς Ξ κ
-ν “ Ι ΚΑΜΙΑ ΒεΒΑιΩΣΕι ·' · - ,
Το" κο:Μο Μι 7 
Με" ΘΑ ΦΥΓΕ· Ω ·; _
ΜΜΜ ~· 
 -'-'·_|764 ὰ' . · #ἑ··¦--Ό. ;κ·
_ -7 · ι , “ `·“ - , ”ῦ
4 : . η . η ,. > ,. ς .. υ· · π κ 9 Η Έ Μ' '~ .
-.·“›“ω Μ.. ω“.Μ·;._ κ. ι. _ὺ.ὡ.Μ Χι # Α.Β;.ἔ ...ζ
.ω .ΔΩ Δ '7 υ_ι
 Ο ΠΑΟΚ με   ΜΜΜ
 Κ .` ¦ - 7 “τῇ ·· α 7 ,·
Ι 7' ΣΒ .
Οσ το παλέψουν Στο σσΠρΒμὁ:ρ0 Μ! 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα