Πρωτοσέλιδο Εστία:Recognized text:
09-'2-2°|3·
Μοωι9Μ
ΦΩΝΗ)
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣΑΠΟΤΟ 1894
Μωω ΤΜ9ΜωΜΒ ΜωΜπω 1.500:
ω ἡὐη' “ἡ ω' ο Μαϊ!. 'ΠΩ. Μ
ωω.αΜ“ΜΜβ . Μ τΜωΜ%.κΜΜι
ἔκ 5“ωω°¦ ω|ὡἑἶ ·.` . “4 ΜΜΜ ΜΜΜΜ:ΜωΜ
“έ έ Λ ·' ΑΜΜ7ἔ-ωω ἙΜ¦ω
· ο · Ι ξ | ¦ ·
θε9τΜΒ“9Μ Σχεδιο αλωσεως ΑΜ.“ιΜων
κατα τον κ. Τσιποα | υποθαλψη
τρωει., ΜκΜ ω Μη ω τ Δ
ωὡὁιΤΜὡ Μα  ιΗΜΜΜῳΜΜ
““ὡΜ·Μψω 3! 60η Μ Μ 0
ΒωΜ*ΜΜ Κ ' ' ΜΔ ' ΜΜω@ω
αὡΜἈωηΜΜ Μ Μ Μ
ΐΜ.ὁΜωὡἩ$Μ Μ'ΜΜΜψλΜ@Μ
Μ νΜΜΜ Μ*ΜΜ*Μ ΜωὑΜ ΜΜΜΜ '-ἩΜΜΜΜἀωὑ
ή Μαη* κώωϋΜ ψ.ώΜξωΜ ΜάΜΜ Μ Φωτ#“Μ Μ · ἡ Μ Μ ω Μ ΜςΜΜ ΜΜΜ.» ΜΜΜ
Μ η$|ωΜ“Μ Δ Ά ,ΡΜ ΜἙἩμω Μωωἑω“ φαω
“"”ῳ ωμψωΜ ή” ·γΜωΜ Μ ΜΜω ΜἔἩῳ¦““Μ“ΜΜ“ἔ:
Μ“ΜΜΜΟΜ ΜωΜοΜ ῳη.ΜωΜ«ω ΜΜἡ ωψἀ¦ΜΜ ΜΜΜ
6Μ“ήΜὡΜὁΜ ΜωψωΜ· Ἡ ὁ ΜΜΜΜὡΜΜ ΜΜΜ-ω·
ΜΜΜ ωψωωΜ Ά ΜΜω·· ωωωω ΜωΜΜ_“Μ“ἄ
Μ·ὡΉΜ4Μ'·ὡΜ ΜΐΜ°Μ ΜΨἔΜ$ ω ή* “ ή: ωΜωψῳΜω
ΜΜΜΜΜ·ωω¦ Ψ ΜΜΜ Μ·Ἑ Μ Μ ΜωΨαωΜωω
ω, ΜΜ“Μ“ω αΜ·Μ Μ·γΜωΜ Μωαω "Δω" '
Μ Μ ω ως ΜΜΜ-Δω ΜωωωΜ» !ἩΜΜΜΝ ω.
ΉΜΜ“=ἡ'Μ“Μ ΜΜΜ ηΩΜΜ ωΜΜΜ ΜΜ“ΜΜ Μ"
ωω·Μ 'μπω-“Μο 'ΜΜΜ-ώ .ΜΒ- “ Μ Μα Μ 
ΜΜΜΜωωη ο η μΜῳ Μ* “ω“ψ ΜΜωΜΜΜ ο
ωΜωωωΜωω Μ *η* ὑἡ"'*' Μό” Μω*ωψ ΜΡ Μ ΜΝ
ΜΜΜ""“'ΜἩ ΜΜΜ ο ΜΜΜ Ή ἩΜω
ΜΜΜΜΜ ΜΜΜ πω Με· # Μο- “-=-ιἔζ η? ΜἙΜ| ΜΜΜ' Μ “Μ
ωωωἩ.ωΜωΜ Μπαμ Πάω ή· η* μμ* Μωώ ΜΜωΜΜ.Μ
ΜΜ Μ '°*Μ ““““ ω" Μ(Μρ.πωω ΜωΜΜωΜΜ “ωψΜωω Μ$ήΜΜ
ΆΜωῶάΜ“ὁ ΜΜΜΜ Μϋ ΜωήΜΜ.Μ "'--#“ΜΜ'Μ“ωΠ
ω“ὡ=“=“ὡΜά Μ·Μω Μωωω ΜωΜ ΜΜ“°
ΜὴΜ ΜΒ “ὅ | Ι
~ Ο ·
Μωωω .Μ Μ Μ .ω ωΜὡ
ὁΜ“ΜΜὐΜ Ό οολος τη; Ε οδος Η 7'ΜΨἑΖἔ
ωψωιΜω“Μ Ι Ι Ι 3 Ι η Μ
Μ ψ|Μ*"Μα ι - ο · Ϊό ΜάΜ όω& ὅ
2"ΜΜω_“ὺ 'ΕνΜηςΤεχεώηςΜωΕΛΠΕ ωωωω Μωωω.ἑ
Μ*ΜωψΚΜ· Μ ΜΜΜ” ωωΜω Ε ωΜωἘ ω Μ
3.ἩΜΜΜΜωύὡ «ΜωωψΜ ωωωωΜ ώ Μ ω ή· ὅ ἔ'ΜήΜ ύ$ὡΜΜ
Μ ή:._,.  Μ, . ήΜ“%ψ“ ἔἩ¦““Ἡ“ “ψ““ΜψωΜΜ “ωωἔΓ“ :οω“π=
Μἔὡἄ ωωΜΜα ΜωωΜώΞ ω π ω αν ωῳΜ :Ρε-ω
ω Μή.Μ*Μ ΜΜΜ !ι“Μ“αΜ ΜΨΜ- να· ψπΜ&
Μ.ωώωΜΜ ὡΜΜΜΜ ΜΦΜΜΜ Ἡωω @Μό ΜΠΕ-'έ
Μ _“Μἡ ὡωἈΜωΜ ΜψΜ· 2 Μ: Β Μ Μ
ΜΜΜΜΜἑψΜΠρ ωὡΜΜψ Ψ πΜΜ“ Μ “Μ Μ "Μο
“ Ε ' | | Μα* Πω” ὁΜηςἈΜΜαΊΜ Μ ω 8ΜιἩΜ ΜΜΜ .ΜΜΜ
Μ ψ“““ Ο ΜΜμΜ βὡΜἡΜΜ ωωωΜΜω Μωήω ΜΒΜΜ-κ
“Μ ο ωρα ΜΜἄ ωψΜΜή-Μ α ωΜή ως “ωωἔ ΜΜΜ Ξόω ΦΜΕἘ°ΐἑ
ΜΒΜΜΜΜψΜύ ΜὡΜΜΜ .ςΜὡΜ Ξ ΜΜωώῳὡ φάω[email protected]Μ
“Μ“Μ“ “Μο-ω ωνωη ΜωΜΜΜὴ Μ ΜΙ ·Ηωωω ωκψΜ$
ΜΜ“““Μὡ“ ΜΜΜ” άρδας “κΜωωΜ Μωωω ·Μωω=ΞΜ'ω*^ Μ·“ κΜ ωΜωωωΜ ω Μἑ&ἑΜ ωωωω
Ζ ΜβΜ@ῳ ἀΜΜ ΜΜΜ» Ξ* ω| Μ,'ώ ηωωΜμω
ΜΜΜ ΙΜ Μὡ.ΜΜ
Σ, Τ.. < , =ἶ-ΜωΜω ΜωΡωσ
ημερα  :ΉΖ?.ωβ 8ωῆησΜ
πΜΜΜω
ΜΝ Ι · ο · 9 ρ · ή _ η' ΜΝ· Μγες, να, αλλα απο ποιον; 8” '"ω*" ἄ“ΜΜ“ Μ
Μ" Με ΜωΜω“ ΝΜΜΜ μωΜωΜη ω·-ὺΜωω Μὐ·ήΜΜ
ΜΜΜ* ΜβΜΜ Μ”ωΜω ωωΜΜΜ ΜΜωωω "ή ΜΝ ὰ· γωωῇΜ
Η" Νωώω.ωΜ Δω-ηΜψ· μΓΜΜωηω ωωωη ωαΜω. ωήωκ
-ῇὴΜΜ» ω Μοωω*“ω Μήὴ·Μ“Μ Μακ" ωωωΜ
Μ Μω··ώΜπΜ ή! .Η ώ ωωω·Μηω ω" “ ή | | "Μ” Μ..ΔΜὁὁ ὡβωββ
 ΦήωψΜΜ "ΔΤ Η." “'|""°ω| “ωω“ω ΜΜΜ Μ· ω-Ιωῷρ “ωωωω“
ΒΜΤ Μ ""Μ'”'_ -ωω“Μ ωκμ·ηΜ ἡψωΜω *“ωΜ Μ. _
Μ ΜΜΜ τα Μωψῳ ηωΜΜω ωΜωΜ Μαη-Μὴ ΜΜΜ-ω
Μ.ΜῆΨ· Μῳὴ··ω“ ΜὴηΜ“· η“ωη_ωΜὴ Μ·ΜΜ: Μ Ψ Μ
'Ο' η ΜὡήΜΜ ΜΜ·ΜΜ ”ΜψΜ Μ¦Μ¦ °Μ Μ η ά'
Μ ωΜηωω τωαΜ“·· ΜωψΜΜ ψΜ“Μὴ ΜΜ Ν Μ
Μ Η" Μ“ω·Μ ω··μω_ω Μ·ΜῳψΜ _“°ω·Μή "·Μ33ω.ὐ ωωω“ψ
Μ “Ο Μ Μ·ωω”·· ..ΜΜΜ 8ΒΓΜ ΜΜΜ
ωΜ-·Π"¦|"|¦ ” .Μ ¦| | ¦ 
ἩΜΜΜ "' "ω". ή" ω·Μωψὡ παω-α·”ψΤΦ ΦΜ“ΨῖΜ“ · · ·
ἩΜἙ =·““=_Ψὶ_ ΜΜΜ-ρω ῳ=ωωΨ“ω ΜΜΜ·ἶ ΑΙΜ" “ΡΟΗ
Μω ωω-ω“ωΜ ¦ 'Μ' . Μ. -°_ωΜ,_ῳ"”°"“'“ :ψΜ“Μψ 80ΜΜΜ
ΜΜ- Μ· Ψ ΜάΜὴΜ -·ὺωΜ ΜψΜΒπ χ" ω3
_ πω“ωωω ῳωΜψΜ ΜώΜΜΒ Μ· Μ Β Με ΤΟ ΜΜ Μ( )
50 ωωωψωω η·ηωψωω ΜωΜΜΜ Μωω“ω- «ΤΙΜ - ΚΜ
ωΜω“ωω ωοωωωΜ ωΜ-·ῳ *"*“ _ "Μα _
ι“κψΜω· ΜΜΜ.ω ω·-αω.Μοη Μ ΜΛΜΜςΜ5›
7"° Ο"