Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
χΡιιΜΑιιπΜα Δ
:τις 884.90 Μ
· · ν · · · · · · · ο · α · · α α · · ο · · α ο α ο·
Ο ΛΟΓΟΣ
 =  ΗΜΕΡΗΣ·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ·ΔΑ
ΕΩΝ·Η'
| ·η ΕΦ· 
Π .  _ Ό
·· ._,- ο) ·τ
_ ~ ς .ο κ η < ω» η· 
ῦ' Ή “Ξ '.ν ι ΗΤ.
 · . - ' _
. ` τ ,
ΔΜΜω @οι ω
ΣΤΟΝ ΚΑ|ΡΟ ΤΗΣ ...ΚΡ|ΣΗΣ
ωΜΜΜ Χορήγηση δεκαιιανού σε μαθητές
ΑΜκές δυνάμεις, ΜΜα
ειαανγεΜα και εκηρααώιιαν ως
ΕΒΓΕ ηρακώρηααν Μ Παω
σε καιααΜη Μ εξοπλισμού και
ΡΜἩΜΜ νηπιαγωγείων και δημοΤικών
διαφαΜΜ ως ηΜΜμμαιας από
ω Ματια ως ΕΡΑ 106,7.
Εκηρόαωηαςως ΠΟΣΠΕΡΤ Μωαε ότι ω διαΒῶαιΜς αηό ων
ΕΡΤ ώ δεν έχει Με" αω Μ
ενέργεια Μακης των ραδιαηαναών και μηχανημάτων ως
 ή  Ψ δ “ι ζ
= η αει,ενρνἑ|““' 
ἩΜα αφέθηααν Δ Ξ κ 
^ “ ϊ
ω. Με ΜΜΜΜ ω ςῦ 7 η Νέα· δικαιούχοι οι·
ωανειλημ καιω. Μα- ω
και έννραφα Μαν Μ-  "° η'
Μα.ω8ιαίκηαηωςΕΕΓΤνιαω
ΜΜηωΜΜμω
ΜΜιαηκή κρίση
αν Μια η ”