Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Επιστροφή στο Χ.Α.Recognized text:
μοι Χ ιι#
ι νννννν_ιιιιει |5|ι].9ί
|(ΔΟΗΜΕΡ|ΝΗ 0||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΡΙΤΗ Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 69ο ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 2(ΙΙ(ι5 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
Τριπλό μήνυμα από Ευτοατουρ
Προθεσμία εως
18 Δεκεμβρίου
για να ψήφιστουν
τα νεα μετρα
Ο Συναίνεση από τα πολιτικό κόμματα
για το Ασφαλιστικό αιτούν οι θεσμοί
Ο Μεχρι το τελος της εβδομάδας
«κλειδια νουν» τα προαπαιτούμενα
Το «αγκάθι» τουΑσφαλιστικού φωτεινά ξεπεραστεί
έως τις αρχές Ιανουαρίου, απαίττισαν οι δανειστές
από στν Ελλάδα στο χθεσινό Επομυρ › σελ. 6
Ηλεκτρική ενεργεια
Μικρες μειώσεις
στα τιμολόγια
ΥΟΙΚΟΚΙ)ρ1ων
και επιχειρήσεων
Ο Ημηιετρα χαρακτηρίζουν οι βιομηχα νοι τις εκπτώσεις της ΔΕΗ
Εγκρίθηκε από τα γενική συνΘευσπ της ΔΕΗ τι
παροχή ειπώσεων στον ομαλήτάσπ Μειώσεις στα
οικιακά τιμολόγια, ανακοίνωσε ή ΡΑΕ > σελ. 7
Χαμηλό επταετίας
ΜεγἀλΠ «βΟυΠἀ»
στις διεθνείς τιμες
του πετρελαίου
Ο Ημερήσιες απώλειες της τάξης του 5%
για το Μπι και το αμερικανικό αργό
Στα επίπεδα του 2008 βρίσκονται οι τιμἐςτου πετρε
λαίου, μετά τα συνεδρίασή του ΟΠΕΚ. Εκτιμήσεις
για συνέχισα της υπερπροσφοράς › σελ. 8
«Αισθάνομαι ασφαλήςμετως153 θυπουργός στη ουν@τευξή του
βουλευτές», τόνισε χθες ο πρω- στην ΕΠ Εκανε λόγο για κυβερ
ΜΙΚΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΤ0Δ0ΤΙ|(ΩΝ ΕΙΣΦ0ΡΩΝ ΠΡ0ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ 0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡ|ΌΣ
Αλ. Τσίπρα5: Καμία μείωση στα κυρια συντάξω
«Δεν υπαρχει στο τραπέζι το θιοχίι- Περασαμε δύσκολου5 κόΒου5»
νησι Μας.αώγιατοΛσΦαλιστικό ανεΦερε: θατα δουμε ῶα
μετά τα Φώτα όταν Φύγουν οι
καλικἀτζῳοι > σελ. 25
Φ Καταργείται με Πράξη Νομοθε- Μ 
Δίρονται οι Περιορισμοί στις συναλλαγές για τους Ελληνες επενδυτές
Επιστροφή στο ΧΑ.
Νέα κεφαλαια μια αγορες μετοχών
, , : Η πορεία του χρηματιστηρίου
τικου Περιεχομενου ο διαΧωρι- ἔ  _. ........  Μο 2ω6έω ο. γε ο
ί ' ί ί »Ψ πΜΜΞ Μ ς η' ρ
σμος σε τιαλαιο και νεο Χρήμα ε “Με   :_ οι." _
Ε η ι'^.ι  · - . ι . . . ι .·' / σελ. 4 - 5
ΛΠ0ΡΡ0ΦΗΣΗ
Φεύγουν από
την Ελλάδα
οι θυγατρικές
της Βιοχάλκο
Ο Σχέδιο για την απορρόφηση των ΜΒΜ Μεσαίο!.
Διατούρ και Ειιῆπα
Ο Στόχος, η καλύτερη
ΜΜΟ!" "Κ αγορές
για δανεισμό του ομίλου
Σε αλλαγή έδρας οδηγούνται τω
σερις θυγατρικές του ομλου Βιοχάλκο. μετά την απορρόφηση τους.
οι εταιρείες ΜΒΜ. Λ|οοι·ιιετ.
Διατούρ και Ευῆπα θα ὰουν. πλέ·
ον. εδρα εκτός Ελλάδας. Μαλιστα.
η απώαση για την ΕΛΒΜ σηματοδοτεί και την εξοδο της από το
Χρηματιστήριο Αθηνών. Στόχος
του βιομηχανικού ομίλου είναι να
πετύχει ευνοικότερους όρους
πρόσβασης στις διεθνείς αγορες
χρήματος και κεφαλαίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το α' τρίμηνο του 2016) σελ. 9