Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_ .ι - ¦ 4 Πῶς προετοιμάζεται ο Ισπανός για την Δεν φοΒαται τους ”κανονιερηὁες" ο ΣΜα
° 'ι προκληση! · Τι εκει... φυλάω για το φιναλε · Ποιες δύο θεσεις "ααἱζονται" · Πανετοιμος
 των ομίλων του ΟΒοιαΡἰοα8 Μαριε! ο ΠαΡντο, τι γινεται με Ντα Κ6οτα
@87ϊ58.ῇ¦ ί ΞανΓοεΞτ ή ΞαντοεΞΓ
μ οΜΜΜΜΕωΜ βρω Μια·
Μ οι:
δ_ιττἶῦ|?·τιτιν ὁ%ονταΡν
 τοτεεΑΞΡΩΧΣ
ΜεΜΜΒ
) ”ΜΜΊΜΜ
Χ Ϊ· κ στο.τζομΠοτζήὁες
να] ΟΥ 
Ψ Ο “ΓΑΥΡ0Σ“ εβαλε κατω ω ὁεὁομἑνα '
η 5% ἶἶἀ τηνῖιρὁκριση και ἑΒγαλε αΠ0τἑλεομα! ·· ·
:ὁ Ειρῶ-θΡῦλος τής εΠοΧῆς Ματιτνὁκη και
“ἶἶἀ .“σΠΉἶμἑνἴφρἑναΊ στο·©Ι18Π1ριοΠε ΕΘειΞιιε
Το... φολ|ριομένο
κρατος "φροντίζει"
ΣΙσὑΙκΜφκ1 ΜηκεηπΠωμΜΜΜΠΜΜΜν
(οια“ῷορἶτἱΕἀ γ ¦_ἐ 7 τη Ή Ϊ - π Το φΟΒΣὺὁ [ὰΡνΠΞ%] τῖοοοστὁ τηξ`Αδὸενσλ ΜΜΜψΠΦζει...υηἶΒιβΜΒΗκΜκῇἑἶ:ΒΒΜ
'. Μ' ω “ *έ Η 7 ο . .ι . -Α = ω. .--·` 7- ς Η· “ · μεΙοχων¦ηεΜ ΜΜΜ Μκοη
αυτητ ο α. η! ακαι...αποὁΣιζΣ!ς “ .. 
 ΜΡ Ρ-= μμ ο ¦'.ΔΑ“9“_λΨἶΨΠΨ"ἶ _ . .. - - ·κΑΕΜΥΜΠ|ΜΠΣ ΧΠωεΠῖουυ£τη ΜΜΜ
λλαμτιοΡοαμε ς· Μ _ - , . ..
μεραοοῦ]ι '  ΠοωμονηΜΜΠΜΠΜΜΜ
· . -7- “ι Δ _
7ο - - °Μτ:τϊττΜ
ΔΣ Ί[·χΑ»· Λ ,|'ΒΞΓω] “Γ4¦ω·!Ἑ, Υ  ΙΙτ›ιιθΗΠ[Πζωμ5 τον) ιν;)Π|¦ΙΙω