Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ἱ`»ῖ> Δ“8:εΛ·Δ·Ξ:: Ε|ΝΛ| Π|Λ Το ί '
νννννν.58ητιοοοο|.9ι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑθΛΗΐ|ΚΗ ΕΦΗΝΞΡ|ΔΑ | ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4332 | ΤΜ" ',30 Φ | ΤΡ|ΤΗ 8 ΔΕΚΞΝ8Ρ|0Υ 20"5
«Μερα - ΜΗΝΟΣ ὶΥΜ'ἙΡΜΣ ΣΤΟ" ΜΝΗΜΗ,
ΚΑί ΚΥΠΕΛΛΟ»
ί ΜΟΝΟΝ' Η" Μ' ΑΝΑΠΝΟΗ "Μ τοκ ΜΜΜ" ΜΜΜ»
 ο" 8 κΑοι-ιΜΕι>ιΝι-ι ΣγΝι-ιοειΛ
“3 - ε
' 0 Βεζυρτζη5 κοι εηίσημο
στο ΔΣ τη5 ΠΑΕ ω5 οντιηροε6ρο5 ι Ι ε
«με ορμοδιότητεε στην οργάνωση τ “ ν ' 1,·
κοι διευθυνση του ογωνιστικού ' _ 7 ' |ἄ
τμημοτοε» Π Νέο ουεηοη '
μετοχικού κεφολοίου υψουε ~
6 εκστ. ευρώ. την οποίο 
0ο κολυψει ο ΣΠββίδΠ5
Ο ΚΥΚΛΟΣ
ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ
Ο Ατμόμητοε έχοσε το... οχοστο
κοι έμεινε στο Η
με τον Πονοιτωλικό στο Αγρίνιο Ζ 7 , 7 , ,
Γ ΝοΜοκ”"= ' Ετοιμο το ηλονο του Σιλβο¦ με μονοὁικο ερωτημοτικο τον ενον στοηερ ι Η" "ΜΒ
ΜΜΜ ' ΜΜΟ' Μ Με ' Σημερο ξεκοθορίζει γιο Μηοτίο η Ντο κόστη ' κλειὁιτο νο σκορορει ηρώτοε ο Ολυμιιιοκ05. μ .0|6ω¦ΜΜὡΜ"
Που σε Μωω ΜΜΜ” συμφωνο με τον Πορτογολο ' Ο Νο ί ρὲφερι τη5 Ευρὡηη5. Νίκολο Ριτσολι¦ στο κοροισκοκη χ` ωωΜ¦Μ,
ΔΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ ΦΦ Φ
'ΠέμΠΧΠἔἶΞΜΜμο 7 ' «Φωτο» τιηροντο 5008' ΜΒΜ μετην οηοφοοητη5 Αροενολ νο φορεσει
Σ°Βἴκό"^ωἔ="ὰω ΕΞ; ο τ Μ' Δ7 Η   ομως) την... γκοντἑμικη μουρη εμφονιση ' Γκολ οιιο το ημιχρονο θελουν
γρ ρ μ _. 'Ο' οι Λονὁρἑζοι. Που ειγνοι μηεροιοιΟδοξοι γιοτην Προκριση
' Πονοχοῖκη · Πονοιγιολειο5 04
Ρ' @ ιι ιιιιιιτιιτιι Απο το ητι>ιοιιιοιι τον κιιτι·ικ
:ΜΒΜ ΑΝΝ·| τη κτιιιι>Λοικι ττκΛι>ιι 
Οι ποδοσφοιριοτέ5
ηροονηγγειλον κινητοποιησει5 - ` ο τ < ' Η Πίεση ψηλό. το γρηγορο
στην 3η σγωνιστικίι ῦ ~ - ο . - ηοΒοσΦοιρο. η ομυντικη συνοχή
του κυπέλλου. ,  Π · ' Σημεοο στιε Ι 0 το ηρωί η νέο
Ἡ· Ι ' 1%
με φόντο κοι το ημωτὁθλημο μ συνάντηση στο ΥΠΑΠΕΝ γιο το γίιηε6ο
η οκ ηειΝει›,
  ` Τονιζἐἶ%τι«δωσειδισθεσηφονη5οηοτονΕονοθηνοικο»
~ ' Η ὅμιλι02 Μ '
' Η οηόφοση τη5 ΕΕΑ '“ ” “  · '
νο ονοκληθεί η μετοβίβοση
μετοχών του Δημητρη
Γ ιοννοκότιουλου έβολε ξσνο
στην... ομένσ τον Ολυμπιοκό . _ .,
κοι τον Πονοθηνο'ι'κο .Μο Μωω_
Π Εύκολο οι «ηροοινοι» η] 7 7 μ ΜΙ"
77-64 το Τρίκολο Δ