Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0'·|2-20'5·
Μ ΜΜΜ
ὶΧΜ(ΛΜφ
πιο-ι
ακουω
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΙἰΜΕΡΙΣ ΜΟΤΟ 1894
- Τ ' 8Δ£π και: ΜΜΜ'ΤΜιω€
ΜΜΜΓω%“ 4_ ' ο.” Με" Μη ΜατΜΜΖΜαΜΜ 1
ω.ω%·:Μ:“Μ,: '# Μ “Μ- 'ΜΜΜ “τα ΜΜ“ΜΜ&ΨΜ“ΜΜ
@.°ΗΜ% ΜΙΟ-Κ. “Κ»Μ ΝωἴΜζΖ ΜΕΝ 'Βαΐων
| | Σοναίνεοη
ΜωκνΜ“ιω Στ ατηγΜη συμμαχια . . . ..
πο εἰα οτὰβ ἀχω με την Αοιοτεοα,
ο · Ο ¦ Ι ο· ΓΜ¦ὁΜΛΜέΜ“Μ“Μ° με ΗΠΑ και Αιγυπτο ..ΜΜΜ
Μ“ὡ ἐΜ“Μ= Ε ἔ Ἡ Η ΜΜωΜωὡΜωἄ
ωΜ ω - η · · ·· ° ωωω ° ΜωΜΜΜ
Μ“ἑἩ“ῳΜ Ή να ν υΜΑλ ωψΜΜ Μα
.Μ·ώΜω Μ · ΜΜΜὡΜ·
βόάΜῆΜἀ&Μὡ#=Ἑ ΗΠΜΜ*Μ ωὴΜΜΜ ωκωω:$©$ Ἡ ὴᾶΜΜΜ
“ΜΜΜψΜωΜ ΜΜΜ-“Μα απο* ...Μωω“ δ ΜΜΜΜ
“οἶ=Μπωω Μ Ἐκ ΜΜΜωΜΒ ψΜαΜαω ΙἩὡΜο ΜΜΜ
..το ΜΜΜΦΜω Μ6ΜΜ Η ω ΜΜῦἙΜΜ“ ω“ΜΜωΜκωΜ
"Κ *Μ “ 'ΜΜΜ #ὡΜΜὐΜ Ρ ωΤΑηΜἄΜ ΜΜΜ:: “ΜΒΜ Μήν* β“· «ωωΜΜ Ω “ΨΜ ”η ο”... τωω ωΜΜ.α
ωἑΜΜἩ°Μἄ ΜΜΜ ξ Μ“ώα"Μ““,Μ Σὲ Υ 
Μῦ““*“Μ *ω“ΜΜΜ ἔἩ “ω ω¦Μ" ἩΜΜΜω
ωψ·Μωὡ η; ωκαΤηωαΜ ·"*ω.ΜΜωω μη” @“ω οΜΜηΜ
Μ¦ὐ |¦¦|ἑ·“=κ 'γΜγω"Ἡ ωωΐΜ6Μ ΜΘΜωῆΜ 
ΜΔ ω.. ὡαΜ ΣΜὡ ως Μ·“ωῶ Μ.ώΜ.βΜἀω
τα “Η ,Δα Μι· ΜΜὐήΜ αι. ΜΜ; ή Μ ω*ἈΜ ΜΞΜΜω Ϊ Μ
3 “ Μα π Μωβ-ΜΜΜ ΜΜΜ Μ“:“Μ“Μ ΜΜΜΜἩΜΜΜΜω
ῖ=κΜΜὑ Ι Ἡ ή· ' “ὡΜ"*"*Μ ΜΜΜ "κζ'Μ Μ “.Μ@ΜωαΜ“ ΜῆΜω ΜΜΜ-3 ΜΜΜ Μ ΜΜΜΜ“
Άν;οΜΜὡΜ ΜΨΜΜ' Μ' - “ο“:ωωΜω ΜΜο ΜΜΜ8
Μὐ-:=ΜΜἩ
έ$Ψ “ΤΜ 9 ' ' ' | Μ :ώἙἘΐἔ
ω'“ Μ
ψ ΜΜΩΜΜΜψ ~ 3 ~ ' ΜΜΜ
Μὴ··Μ τον Εθνικου Μετωποο Μ =Μ ο:
Ἡ ω“Μωωω 9 Ο _ _ , , .Μωῳ Μω“ωΜ
Η “ἙἩῇΜἱΜ 'ΗΕνοωπη του'ΕθΜισμου στο :τρωω ΜἩ-Μ ω
Μ Μω- ω...¦¦ ί'
Ἡωπεῳω~ἔ“Ἑ ΓΜβΜΜΜΜ ?ΜΝἩΜωὑΜἩ ΜΗᾶΜ-ΜΜΜ ΜΜΜπΜ ω“ωω
“ΜΜΜ 'Δω' Μ ΜὡΜΜ“Μ Μώ%αΜ ΜωΡωω ΜΜωΜὰΕ
Δ Μ” ωζΜ«|ω"ωΜ :ΕΜ ώὡΜ Μ Ἡωῳω .ἡωῳΜ φΙΜ·Μῳ
-ΗψΜ· ὁΜ Μ¦ῳἶ Μ ωωΜ ωωΜ ωΜω Μω- ό η Μ·Μ.
ΜΜΜ* «Μ Μ 'ΤΜ ΜιΜω Μ Μωὺ #Μ ωωΜΜω
η“Μῳ«Μ ως ωΜώωω @¦Μω αΜΜ ΜΜΜωΙΜ ·0·›ω&Μ
αΜΜὴψΜΜ Μ.ι.ι_.Μ ή” η» *ό ήὡ ΜΜ¦ ὅσα
ΜΜ“ΨωΜΜωἔἄ Μψ“Μ$ “ΜΜΜ ΜΜΜ Μ Μαω “'”“ῖ““: :ΜΜΜ
ΠΜ·- Μή“· .ΜΜΜ ..πΣω.Μ ὡΜωωψ ΜΒΜ ὸΜΦ ἀωἙ°“ Μή Μ
ΜΜΜ1ωΜῆΜ ..ΜΜΜ ωαΜω-ι* ωψψωΜω Μ ΜΜκ
'ή ω" Μ'_ἡΜ' “Μ ΜὡΜ ΜΜΜΜΜ ΓΜΜὺΜῳϋ Μ τὐ"'Μ°ἀ'°ω' ὡη°;:ω' ω'Ξό
ΜΉΜΜΜ“Μ ὡΜΜΜω ΦΜΑ-ΜΜΜ· ω Μ Μό ώ
ΜΜΜωἘΜΜ“Ψω ΜωωΜ ΜώΜψ.Μ ηΜἡ@ἘὡΜ 
να! Μ ω” Με* Μι3Μω Μ "Ωω-α” ωωΜή
ωΜὴΜΨ Μ ωΜΔΜ Ξ%ΜωΜ ΜΜΜ φΜῶωύ
Ζ ΜὺΜ ΜΜΜΜΜ Μ ὑ_Μ ωψἡωω°
ωω:ωω ω. ;ωωο
“ ° | ήώΨωωω οφωΜ=
ψ ω.ωω“
Σημερα Της ημερας “Μ ΜΜΜ ΜΜ;ωη
τ Μ Μ
Μ ο ρ Ι ~ ϊ Ι . Μω·Μ το» ΜΜΜΤΜὑ
Σ* “Μ Αυτο το χωμα ειναι δικο μας, Μ“Μπ ἩΜ“
ΜΜΜ” 'με' 3 ω ω “Μ ,απ-ωΜω ωΜΜωχ“·· Μ··ὴΜθ$ ΜΒἔ"Μἄ .τἀ“ψπωή
ΜΜ'*“°#ἔἙ αΔΜ·ωωω“ Ωωωωωω ΜΜΜῶΜΜἄ πὴψΜ=ΜΜ_ ΜΜΜΜΜ ΜΜἡ“Μ“
ι Μ· Μ'*Μηῦ μωΨ“ = Μ Ξ ΜπωΡ 
ὡ““ω ἩΜ-“Μ Φ ' ' ¦ ωωω*··Μ 'Μ ΓἑψΜύ ”Μ7όωἀ
ΜωΜω· ·ῳΜψωΜ Η” ΜΜΜ ΜῳωΜ ΑΙΜ Με· ή
Μ Μω·-ωΜ-ωῳ ωΜωπ ΜΜΜ-#8· ω“·ῳΜ ωΜΜω ΜωωΨ
καψω ·Μ“=““ω== πωπω πω·ω ωωωωω°““ ΜΜΜ =ῳ%“:““
ΓηΜ“ =Μ“Μ“: :πωπω καψω: Μπακ.. Μ =ΒΜ¦“¦ Μ
Μ Μ Μ..“““Μπ= “ΜΜΜ-“ω ““·:-Μ“Μ "έ-ΜΜΜ Μωβ: π·:“Μ“
*Μ  ωωωῳψω° πΜΜψἙ ΜοωΜυ ΜΜΜ”
ο η” “·Μωω· Ψ“ῶΜΜ ωπωηψ Μ"$=”
ω Ψ β ω·Μω Μω.ωΤω Μὴ* ΜΜτό@θῳ
”ΜΜΜ ψ Ό ύ Ἡψ·-%ω ΜΦὴ““~Μ
ΜΜὡΜ κοψω-οκ.. ΜΜΜΜ μ ψ,_ϋ .. ..Ε
ΜωΜ Μ. ΜΜῳ“οωω ΜωΜω =ἴῳ= | ¦Μῆ_¦ ___ψ «ΕνοωΜη ποση.
' “ο ΜκΜἑ"Μ ΜΜ- Τουῳάα,°ΙσΜμ»
| ΦΜ=ϋΜΜ ψ-ὴΜΜ Μωψωω Μ Μ""'”Μ( 5)
7"Β ?ΜΗ