Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αυξάνουν τους φορους για τα φετινά εισοδήματα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
   ί οΛγΜηιΛκοΣ-ΛΡΣΕΝΛΛ
 “  ΛΥΛΛ|ΛΣΤ0ΥΣΟΜ|Λ0ΥΣΤ0ΥΓ|0ΥΡ0ΠΛ
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φυλλου 1.767 - Τιμη 1,30 € - νι·νννν.α-τγμο5.:οιπ
 Χ 1 ·7 Ἡ! 2ἶΕἩἘἶἔἔ$ἩἔΨΣ
ηροσῆηιμει5 "ξ"Υ°"ν
εω5 τεῆοε Δεκεμβρίου το"5 Φ0ρ00€
ι για τα φετινα
εισοδήματα!
Ανεβαίνουν Αύριο στην
οι κλίμακες ς "ΗΝγΜΑ Αθηνα η τρόικα
στις υψηλες ΝτΑῖΣΕΛΜηΛονΜ Που βάζει
ῖΕΟίῖῖΣἔ]ἱΠΉ Ξ;ιΔ για
θέσεις σε νοσοκομεία,
δήμους, ΕΥΔΑΠ,
ΔΕΗ,  Ταμείο . ΕκωῖΜηιοκοΜοι.ΜειωσαΠΜειοΜτοττωσειενΜσ
Παρακαταθη κών ι Απηῦεὶς·εξΠοές για 1.782 μονιμ0νς
ί και εΠ0Χικους έως το τέλος του έτον<
ΖΖ=ΠΤ=ΞΪΤΞϊ ἶ;ἶ_[
νοσηλευτές,
βρεφονηηιοκόμοι,
οδηγοί, εργατες,
τεχνίτες, γυμναστές κο. '
ΕΡΧ°ΝΪΛ| αοοδοΧές, στο 4 στο τραηέζι
Ι  εισοδήματα αηὁ ' ΦΗΜΗ-Ε ΤΑ κόκκινα δανεια,
· ' ωω Ν ενοίκια και στους ¦ ὅ ιιΡοΑιιΑιΤοΥΜΕΜ ιδιωτικοΠοίΠσΠ
"Ρ°Σ^"ΨΕ|Σ η ΨιΜἩΧ;;ΜΜῳωω γ αγρότες Σκέψεις . ι τα μπανανα ΜΜΜ και
ΜΜΜ" "Η" "Η  "Μ · Νοσοκομεία ° ια Χα ΠΜ Γ|ΛΝΑΠΑΡΕΤΕ ΜΜΜ ιο
έτι:: ΑΡΧΕΣ τον πιο ΜΜΜ" . - “Η γ μ μ γ
ΚαιΜςγιοηωΜαςωΑααψιτςιουιΒιωΜοΜΜα - αφορολόγητο     θ δημοσίων
στα«μηλοκακια» ι ' ι υηαλληλων
@ΜΑΜ ΛΕΒΕΝΤΗ, ΛΕΜΕ' Ε|Σ00ΡΕΣ, ΔΕΝ 0Ν0ΜΛΤ|ΖΕ| Δ|ΛΠΛΕΚ0ΜΕΝ0ΥΣ ι ιι
κΑ'|'ΕΕΡΕΥΣΕ8 ύ [0
Ε|Δ||(0 ΕΝΘΕΤ0 › 8ΣΕΛ|ΔΕΣ ϊ
- . _ ε ·ι
ι | ` `
,Με Ο “ΤΣΑΒ|ΣΜ0ἶ*' “ β | ._
ἶ ι ο ¦ 7 | Σοκ ΚΔ' ΔΕ0Σ ΑΠΡ το χ.
'Μο ·][ί · Η Ξ Ο ξ ΘΡ|ΑΜΒΟΤθΥ ΑΥΛ Η( |ΣΜ0Υ
ΤΗΣ ΛΕΠΕΝ ·
ς* “ 'ΪΈἔἱίῖ :ί Ε( ἑΤΞἶἶΞΟιΪ*ΞΠῶ ?ΪζΜΡΠΞΗίἶἶ Ο Π“ι]ΞΓΟΨΡΘ ῖἶζἩ ΠΕΒ: ἶἶ/ἴ@ἶ7ζἶῶῶ Ρ ΣΕΛ_ 30
ἔἔἐἑἔἔΜΊΜΡ ΠΩΣ ΝΑ ΓΛ|ΤΩΣΕΤΕ κΑΤΑΣχΕΣΕιΣ ΠΑ ΧΡΕ|·| ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 0 ΣΕ ΤΑΜΕ|Α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα