Πρωτοσέλιδο Έθνος: 50 βαριά ονόματα στη νέα λίστα από την Ελβετία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Μ" |||||||||||||||||||'|||||||||'
6 '7 |
Πεζοηορία
μονοι·ιατια
της Αίγινας
με τις
αρχαίες
ελιές
» ΖΖ·23
Ο'ΚΟ'ἘΝΕ|Α ΓΡΗΓΟΡΟΠ0ΥΛΟΥ
ιΡτιιΜιικ
¦μιιι`:“ιι›τ ιιιιχι›
ΣνΝεΝτενΞιι `
Μπιτ .  “ ή"
πεπτικό"
ΜΕΣΗ!
ΤΗΣ Μ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ'Σ
ή ΕΛΛΗΝ"
ΚΠΣ" ΜΕΣΑ
ΜΩΡΗ"
Ε-Μλ||.8
Χ|λλΡ|
Ο' λ|'Ε|λΕΣ Η" "ΜΜΜ
"ΡΒΣΒΜΜΥ" Τ" ΜΜΜ"
ΣΒ' ΜΕΣ" » ιο
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜοτηνΜ
 Η κινήσεις 'εοοκλής 
 για να θω-  Μιχαη-   γ/
Ξ ρακίσετε ; λίδης: `Γ Ψ
 τις συναλ- ό Ετσι α 
 λΟΥὲς σας ξ «ψήθΠκΟ» (Μα: ἱΞ'ζ 
ό αηό τους ι να γίνω Β
χακερ
ΣΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ οικοΝοΜικον Ε|ΣΛΓ'ἘΛΕΑ Ο' ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ
ΛΟΓΑΡ|ΑΣΜΟ| ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΜΑΤ'ΩΝ ΚΔ' ΓιοΑιΤικΩΝ
βαριό ονόματα
στη νέα λίστα
από την Ελβετία
ΟΓΑΡ'ΑΣΜ0ΥΣ 50 Ελλήνων επιχειρηματιών και πολιτικών με ύποπτα συναλλαγέ8 που έγιναν μέσω του τραπεζίτη Π. Μπόιλα εντόπισαν οι ελβετικέ8
Αρκἑ8. Η λίστα, που παραδόθηκε την περασμένη εβδομαδα ατου5 οικονομικοὐε
εισαγγελεί8 για περαιτέρω έρευνα. πιστεύεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε «δεξαμενέ8» με μΚε8 και «μαυρο» πολιτικό χρήμα. » τα
Η ἱ-~
ΉΙ . ρ · μ
Η σπαει ...ει·`|··μω
ΜΙ. λ|λΚΒΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠ|ΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕθΝ|ΚΟΥ Δ'ΑΛ0Γ0Υ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑ|ΔΕ|Α Διοικητικι-ιΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
«Εισαγωγή Χωρί8 «Αυξήσει8
Πανελλαδικε8 στο 55% των
στι8 περισσοτερε8 δημοσιων
σχολέ8» υπαλλήλων»
)) "Β » 'Ο
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΜΝΗΜΗ ΜΗΝ! ΜΗΝ! ΜΙΝΙ!! Η ιιιιιι-ιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι:ιιιιιιιιι¦ιιιιιιιιι~ειναι ¦Ιιι|||||ιΗ
Ενα βήμα · ·
Μό από
τα ΑΜΒ Μ:
πιω .
που ΜΜΜ
ελπίδα Με
ΜΒ μέ· οι· Ρ8εεΜκ.
ή Ξ  άστατη
` Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ 7
· - ΠΙΝ
- ΜΥλΕΜΠΠΡΠΝ
Δίνουν ηληροφορίε5 για καιρό.
νται· ολόγια και μηλόκα στα συνορα
`_ Η ΜΥΣΤ|ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΠΠΑ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΣ0Σ|ΑΛ'ΣΤΕΣ