Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Έρχονται 1.000 ανακριτές της Frontex
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ
κι .Τ ι ι.  Μὴ  3ἶΠ :ισ
έα ιι ι ι κε (γγ/α ιι με Κὲ-1Κ:)ἱ»
Με Με εε των ι τι . 
ι οι ιχἶ ι  `ιο]
4 Η ι ι Η  ι~
Στο μεγαλ0τερο διαγνωστικό κέντρο Με Ελλαδα5 · Σιγουρα και αξιόι·ιισ·ι·α
'ΔΒΔ Πζἐ
ιζ) “
 για Υγιιὶ Καρδια. Αγνεἰα. |·|ιιαρ. Νειρραὑε και Ααιραλἑε Εεε
έ. `έ
ΔΩΡελιιι λιινιλιολοιικοΣ ελει·χοΣ
· Χαλαα·ι·ερἰνιι · Σόκκαρα
· Τριγλυκερἰδια · Οαρἰα
· Οι·ρικό Μό · 800"
ΣΕ ΠΡΟΝ0Μ|ΑΚΗ Τ|ΜΗ
Μ Ελενκόε αεΕαιιαλικώε
μεταδιδόμενων νασα|ιατων
· ΗΝ (ιγρε ι+2› · |·|ΒεΑα (αυστραλιανό αντιγόνο)
· ΑΝιι-ιιςν 0Ρ0Υ (ΗΕΡ Ω ολικό ανιἰσωμα) · ΚΜ (Σ0φιλιι) Δ
Κόψτε τα κουπόνια του εΕωιρὑλλου και καντε αιματολογικὸ έλεγχο Το διογνωσΤικὸ ΚὲνΤρΟ ΠΡΟΟΦὲρ€| ΟΠὸ @θε ΠΟΚὲΤΟ Των Πληρωμὲνων εἔ€Τὸσ€ων
εντελώε δωρεαν και έλεγχο των σεξουαλικώε μεταδιδόμενων νοσι·ιμαιων ΟΜΕ Με Κυριοκὴ5 ι ευρώ στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο τον ΠαιδιοΕι» 
σε Προνομιακὴ τιμὴ · ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΣΤ|Σ ΣΕΛ|ΔΕΣ 52-53  “
· ΕΟΕ"
Τ2έραρνι Μι·ια·ι·λερ
Ααρον Εκκαρτ
Ζειε καλύτερα!
Δε. ς Δειτε με το ΘΕΜΑ τοιιε αγώνεε
' ]τιι5 5ιιρει |_εεαι.ιε Χωρἱε καμια χρέωση
σιο Πανε ι
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΕΝΓΚΕΝ
«|'|ΟΟΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΣΤΑΟΑ|(|·|
ΔΕΝ ΞΕΡΩ
ΕΓΚΑΩΒ|ΖΟΝΤΑ|
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε|'|| |8 ΜΗΝΕΣ
Χ|Α|ΑΑΕΣ ΑΑΛΟΑΑ|'|Ο|
Ερχονται '
1.000 ανακριτεε
τικ ΡιαιιτοΧ
Για να σφραγὶσοαν τα σύνορα μα8
ααα μεταναστεε και τρομοκρατεε
ΑΚβΙβὡ8 όΠω8 για να αΠοφι)γοιιμε το (3τεΧ1τυΠέγραψαν ό,τι βρακαν μαροστα τουε ταν τελευταια στιγμα, έτσι και τώρα για να αΠοφαγοι1ν ταν έἔοδο αΠό τα Σένγκεν Παρέδωσαν τον
έλεγΧο τών συνόρων τα5 Χώρα8 οταν ΕΕ., ΠαραδεΧόμενοι ότι δεν γινόταν τὶΠοτα σωστα
Βαριό
εκτεθειμένα
η κυβέρνηση
 που τον
καλύπτει
· ΣΕΛ. ΤΟ-”|3
Ορκωτόἰ λογιστέ8
ψωνοιιν τα 38 ακἱ ”
· ΣΕΛ. 22-25
ΕΑΑ|·|Ν||(Ο
-ΟΑΥΜ|'||Α|(Α
Ε'|'ΑΑ|Α
Γ|Α ΤΟΥΣ ιι'|'2|ΧΑΝ'|'|ΣΤΕΣιι-ΜΑ|(ΕΑΟΝΟΜΑΧΟΥΣ!
ΞεσΙ1ΚὡθΠκε · ΣΕΛ. 38-39
όλα ιι Ομογένεια
για Φὶλα - Λιακό
ΕΠιστολα διαμαρτιιρὶα8 στον ΤσὶΠρα ααα τιε
' ι ομοσΠονδὶε8 Ελλανων Μακεδονὶα8 των ΗΠΑ
Ν.Δ.: Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΕΡΕ ΑΝΑΤΡΟ|'|ΕΣ
Τι δεετνουν τα νέα γκαλοΠ για ταν εκλογα αρΧαγοὑ - Σελ. ι4-ι5
Η κλαρονομιό
του «ΜΜΜ»!
αιιοθακεε
Χιλιαβων
= ·· " · Σελ. 26-27
ε Δεφτα για ελικόπτερα 32
 · (αυτα τα φαρα)ιιιιαρΧαιιν!
Και νέα Προμαθεια ααα '[Ου8 Αμερικανοὺε μετα τα «ΜΜΜ» των 500 εκατ. δολαρὶων '[Π8 ΕοοΙςΙιΘθα
- Δώσαμε 120 εκατ. δολὲιρια για 10 Σινοὺκ αγνώστου αλικἰαε Που Πέταγαν στο Αφγανιοταν
ΤΡΑΠΕΖΑ 'ΤΟΡΝΟΣ
ΤΑ ιιιιιΕΕιε ΤΟΥ ΜΑΞ|ΜΟΥ _ .. _ λ'
ΜΕ ΤΑ Α|'||ΣΤΕΥΤΑ ΑΓΓΛ||(Α ΚΑ| [Η .
Η «Β|ΟΜΗΧΑΝ|Α» ΤΩΝ ΤΕΟ|_|-5
- Σελ. 42-45
«ΑΜΑΡΤΗΜΑ»
ΜΗΤΡΟΣ
Η φωτογραφηση
Με Εὑιιε Αδόμ
και των
θαναιέρων Με
ΗΜΜΜΜ
· ΣΕΑ. 58-6°'