Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'!ί'ί!'||!'!| ο·
η Βικοιιηιιικιί και ΜΜΜ Εφημερίδα
Νωνν.εχίερωε.9τ
ειὁικἡ ἑκὁοσΠ
0 Μ (ΜΜΜ)
ΜΜΜ βρηκε
Μαη! θ
Με ο οιεοοονοο οτο ΜΕΘ/Χ
ο Μ κοκκινοε Μ ΠΜ
Μ . γιο ιο ΜΜΜ Με ε "Μ “η .η
ΜΜΜ ΠΤοΜΜΜ.αΜο- ·  ;.___ "ΠΜ ί ¦
 ΜΜκοιοίΒηΠωεεΜνΜ κκ  ΗΜΜωμΜ _. _
Οοοο·οΘοΙο3 ο8οΙβοΘῆοηο- ή ΜΜΜ ί ' ΜΜΜ
. Ι ν Ί _ . . ο ' ω
ῆο 83 η ΜΜΜ ο ΜΜΜ!. :ἔΜ“ΜωΜΜ
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΑΜΚΕΦΜΜ0ΠΟ|ΗΣΗ ΤΗΣ ΕθΝ¦ΚΗΣ ΜΕΤΑ Το ΜΜΜ' ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΡ|('ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΜΠΛ0|(|·| ΜΕ Ρ||`|ΛΝΞ
;@Μ¦ 2 Βισ¦ μόνο δίνει το Κατάρ
 Δεν ιιηογρειφει η Λευκο
ΝΔ.. ο ωηοε Μμίοε Μο ΠΑΣΟΚ. ο
«χρεοκοηημενοε» εοιχειρημοοοε με
κοΜθεοειε εκοΜμμορίων Μο εξωτερικο κο·
η ΜΜΜ Μο κοΜῆῆηῆοο... ΜΜΟ Μο
την ΜΜΜ γιο εε οηοκοῆωειε
 Εκεί που η Εθνικη περίμενε 8-4 διο. οηο την ηὡῆηοη Με Βογοεοικηε Με οι ΆοοΒεε δίνουν
κόπο οηο 2 Βια! 10 φοβοε γιο ηοινικεε εοθὐνεε κοι ΜΜΜ Με διοίκηοηε Με εοίιηε2οε
ΠΟ|Ο| ΜΤΔΣΤΡΟΦΟΛΟΓΟΥΝ ΜΕ ΠΣ ΤΡΔ
Ο Εεχοοιοοη8
Το κενΜο Που έχουν ορχίοεί νο κοῆῆίεογοον σενοοιο Περί νεοε κεφοῆοιοκήε ενίοχοοηε
 ἩἩἔἩ ·
ΠΜ: ΜΜΜ Ρεοει α Μ
 ΤΜ ΡΜ!
ΗιΜΜΜ.οΜω
 ΕΟ.5ωΜΜηΜΜ
ο' ή 7(
Ἐἑοηοοε ΜΜΜ
ΣΕ Μορο-    οιο κοκκινο 8ηκορημοοκο δανειο
ΜΠθμω με φωσ' . | Πὡε οί ΜοΠεΖεε θο κοθοοίοοον Βοοε ιοοῆογίομούε Βοοε Μο τον μεγοῆο ογκο ουν Προβῆημοοκὡν θονείων
η Δικοιοουνη Με
ε η· η :
ζ ηΡοΣ ηηΜ...ηιΜΑηι
Έτσι θα χωρεοουν μοΖί
Φοριοιίνηε και Τοορι!
 ΜίιλονΜεΈριδοε
ο *  η«ΩριιίοΙιριγκἰιησσο»
η ·¦'°.
Κε;» Ή 9' ' Η!
ΣΥΠ(ΡΠΥΣΗ
ΙΙΙ. ΜΠΠΜΠΠΜ Β.ΛΜΦΠΥΖΠΥ ο
Φεύγει Μο ιο “Εορὡιιη» *
η <<Κοθημερινη»
Ι .ε ΐ` η' ε:
`   'Ϊοιοκοε-Γκίκοε,
Δ οκοηοοῆοε, Χροοο ΜΜΜ,
ιε, Κονιορηε κο. ονομεοο σε
Πικοοο¦ ΤΖιοκομεΕ|, Νοε Κίρικο¦
Μονοῆιον|...
Ο οιοβ6ηΜε ηΠοοεογροφοε Με ΑγγΠίοε Σον
Α ΓκοΜοῆγκ ΜΜΜ· 6ο ο 6ιωημοε οίνοκοε Με·
δικοΜοΜγοκοιΜΜΛεονωΜΜΒΜ Μ"
ΜΜΜ '