Πρωτοσέλιδο Αγορά: Γερμανική πρόταση για φόρο περιουσίας!Recognized text:
  μια ερευνα
ΧΡΗΣΤΟΣ Έ
Νικο η
Τη5 Ζωη5 μου τα Τραγούδια
Η ΤΕΧΝΗ
ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΟΥ  
τα οι το: ωκοΑστσνΛΜζ
ί' ΧΧ.
"·" ·.·""”""| "“
"ΟΝ χ!()`
ι :εκτείνεται 
ΣγΜΜΕτΕχογΝ ΚΟΡΥΦΑ|ο| το ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΓΧΕ|©ΠΔΞΟ Γ|Α ΝΑ ΕΠ|Β|ΩΣΟΥΜΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛ|ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΜΚΟ ΜΑΣ |'|¦Α|° ΜΑΧΗ!
7 ς  τιτιτττιιειιιιεε , .
τα ©αε@ν@ηηαη 9 ο' νέα μ°°°'Κ°'
ς ο Βρηκαντην...
8 Πλατφόρμα του5
»ι ΣΕΛ. 32
«Ηδιστσν»: Το γλυκό
. γ , Που ηρθε κι έδεσε
»ι ΣΕΛ. 28
,τιτε@ΨΨ Επιχείρηση-αστραηη αηό
τον στρατό για τισ! αρα! στην Αττικη
. “ . να
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔιΕΥθΥΝΤΗΣ¦ Ν|κ0Σ ΧΑΤΖΗΝ|κ0ΛΑοΥ
Σαββατο 5 Δεκεμβρίου 20Ι 5
ΣΟΒΑΡΑ ερωΠίματα εγείρονταί, συμφωνα με νομίκους
κυκλους καί Παραγοντες τΠς
αγορας, γία το Περίουσίολόγίο
Που θα νομοθετΠσεί το υΠουργείο Οίκονομίκών καί θα υΠοβαλλεταί καθε Χρόνο αΠό 8
εκατομμυρία φορολογούμε
νίου Που ΠρέΠεί να υλοΠοίΠσεί το υΠουργείο Οίκονομίκών
καί συμΠερίελΠφθΠ στο δευτερο Πακέτο των ΠροαΠαίτουμενων, Που αναμένεταί να ψηφίστεί έως τίς 11 Δεκεμβρίου.
«Μαγία» γία το Περίουσίολόγίο
αΠοτεἈεί το νέο «Πόθεν ΕσΧες»,
[Εισήγηση
τη5 υηαε5οαηκ
για υαερΧρεωμένε5
Χωρεε Με Ευρωζώνη5.
ότιω5 η ερωτώ
Π Λιώνουν
οι ηὁγοι...
, νους. θεωρούν ότί με τον τρό- στο οΠοίο ζίίτείταί να δηλωΤ! ωζΠἙΠθΨ στο ΗΡ Η Πο αυτό εΠανέρΧεταί στο Προ- θουν αΠό Πίνακες έως καί τα...
ΚΠΡσμΠνλΠ - Τζπζ'Κωσ σκΠνίο Π Πρόταση τΠς Ομο- δαΧτυλίδία των αρραβώνων
Που έγινε στο γραφείο του Πρώην σΠονδίακΠς ΤραΠεζας της Γερ- η τα ακρίβα ρολόγία
ΠρωθυΠουργοῦ στην Μο ΜσβῶΠ μανίας (ΒυΠαε8ΒαΠκ) γία τΠν Που έΧεί καΠοίος.
 .°“* 1: ;“° εΠίβολΠ, με βαση τα στοίΧεία μίας Χώρας, όΠως Π Ελλαδα, με ΣτελέΧΠ τΠς φορολογίκΠς δίοί Που θα συγκεντρωθούν, σοβαρα δημοσίονομίκα Προ- κτίστίς κανουν λόγο γία Παγί
δες καί κινδύνους σε σΧέσΠ με
τΠν Παραβίαση του αΠορρΠτου,
αλλα καί τη «μεταναστευστί»
του ρευστου.
βλΠματα. ΑναλογΠ Πρόταση
γία τίς υΠερΧρεωμένες Χώρες
έΧεί υΠοβαλεί καί το ΔΝΤ.
Το Περίουσίολόγίο τέθΠκε
στίς 101 δρασείς του μνημο
ενός «φόρου Περίουσίας».
Ο φόρος αυτός, κατα τΠν Πρόταση των Γερμανών, θα βοηθησεί στην ταΧυτερΠ αΠοκατασταση τΠς βίωσίμότΠτας του Χρέους
»ι ΣΕΠ ιό
_______γ κ 'μὴ' ΟΠ ΔΑΝΕΗΣΤΕΞ ΔΕΝ ΔιεΧ©ΝτΑί ΑΥΞΗΣΗ
ΜΝΑΣ ΓΕΩΡΠΑΔΗΣ ΕΡ[ἶ©Δ©ἩΚΩΝ ΕΠΣ[email protected]©ΡΩΝ [ΚΑΠ είτείτανη¦
ΣΤΗΝ «Α» ¦ Ι °
«Φταίμεκα1 Νεα μειωση 406
01τεσσεΡ1ς στιε συνταξειε
για το φ1ασκο Η" , . , , ,
ρα την αΠσφασΠ τΠς κυβερνΠσΠς να μΠ θίγουν οί κυρίες
των αλογὡν» συνταξείς, η τρόίκα εΠίμένεί το Ποσοστό αναΠΜίρωσΠς
να Περίορίσθεί στο 48-53% των συνταξίμων αΠοδοΧὡν
»ι ΣΕΛ. '|θ τη ΣΕΛ. 2
Αρθ ρογραφουν
ε :Ρ Επένδυσαν τιε μίζεε
ή ” τηε 8ἱστησηε
ε... ακίνητα
να ΣΕΛ. '|8
στην «Αγορα»
 ΗΣἶ©Σ ΣΠΠΡΤΖΗΞ
«Ο Βασίλης
Λεβέντης
ΜΠΛΕ-ΠΣ  ή
«Αν σωρίξω
την κυβέρνηση, Μ
Ο Νίκος ΠαΠανδρέου “ °
Ο θόδωρος
ΡουσόΠουλος
καί ο συντονίστΠς
του γραφείου
Π “Π λ Ι Ι Ι Ι
.Με 0110” θα μΠσρουσε θα γκρεμιστεί
ο Παναγιώτης να μας ηαρασΧε1 η Ενωση
Λίαργκόβας
σιτηρ1ξη»
οι ΣΕΛ. '| '|
Κεντρὡων»
τη ΣΕΛ. '| '|
Γερμανική Πρόταση
για φόρο Περιουσίας!