Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και σΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
©θ(ίΞΜΜ|Κμ
ΗΜΜΥ ' ν Ι κ ι
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 - ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4899 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
., ΣυνανΤηση με Τον Αλέξη ΤσἰιΤρα
κεριι Εἰ|.ιαοΤε
οΤο πλευρό
Της Ελλαδας
για να ανακΤιῆσει
χ  Την ελι·ιἰδα Μ
Σύμφωνα με εκθεση Του ΠΟΥ =|9Γμοκρσἰῳνη λΟΪΚὴ Τέχνη
Η Ελλαδα μεΤαξὑ · Μ°=:ἑ:Ἐ!εχνΜ
Των δωρεαν στον καΤ€ιλογο
με Τα φ ην0Τερσ Ἀιιλης ΠολιΤισΤικὴς
ανΤικαρκινικα κληρονομιὁς
φα ρ|.ια κα 9 Της ΠΝΕ8£0 913
<<Να αηλοι·ιοιηθοὑν οι διαδικασἰες>>
ΑΠοσΤολου: Πρει·ιει να κινηθουμε
αμεσα για Τις ανακΤὴσεις Των αγροΤὡν›8
Τα Τρόφιμα επηρεαζουν μνημη και σαναἰσθημα)
ΣΤὁχος να Παραμεἱνει κορυφαἰο
   διεθνές ΜΒΜ
-“ ΣανΤορινη:
  Ξεκινα 1ἔ|.ιηνη
ι λειΤοιιργια
 4 με 100 ξενοδοχεἰα
ΒιΤαμἰνη Β12= Τα συμι·ιΤὡμαΤα γ οι , _ Λ Ι  .
απο Την ελλειψη Της λ - _ ζ _  ανοιχΤα 916