Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Πάλι ο Σταθάκης!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πω · - . 
ο' “ἑωὲἑ ζωή" οι  Ι"8 ` 
Ξ ' · 2.; · · ο
1 Ἡ ἔν; Μια μοναδικΠ συλλογΠ με 
ἑ Αν αξ'εΠὲρσστσ σριστουργῇματσ ζ 
· .λ Κ Π Γ. Ι
' |°ὶ  Ι ` "Ἡ.Π'Π·ΜΠΙΜΜ@ ωκΜΜεοΗΜΜ ΠΠΠΠδ|ΜΗΜδ'5 |Ρ.ΦΥλ|Μ ·
οι ΜΠΑΛΗ ιν·!Μκκ_ » 7 Ἡ" ";ΓΛΛκι κκ·Ικκι ὶ
ΜΤΒ ην ο
._ “ ' ' 7 Π ¦. γ' .ο
` 4: . ·- ' ° α' _ Μ .
“να - έ Ξ ,ο 
Από Δευτέρα Ο Σω"ΡΝΝΒ
Η· ε? . _ Γ
ΜΜΜ ΜΜΜ κοκκινο κοΜ
Κ“ϊ““Χε°εων στο Μο·νϋκοκ
για Ι!Ρ08 Το μη εΜρΜο Μ ω πωΜὐνιω με πρακτικές
ΪΠ που ΜΜΜ α Ισπανία Ιρλανδία .34
ΜΜΜιπΜΜ.;Μ
Πονοκέφαλο8 στ11ν κυβέρνΙισΠ! ΜΠορ8ἱ να Παραμεἰνει ΠΠουργ08; ΜὁΧ88 σῶμα
· π ο . με σώμα
ΠιΣκγΡπΠΜ .
“οΜ!οἑΜΜ - : . - Η” ΨΡ“ΚΠΙ
ωκΜο“οΜΕ|. . · -· των Σκοπίων
ΕκρπΜωκλΜωΝΕι
' _ _ η Η "1 ή ' ' ·  “η 'Ϊ :Ο ¦ ,Ό ' ,¦ _.¦. νη.μ2ΜΜΝΜὐοΝ. .'. Η ^_“Ι -- κ; Ο Ι _Ξ_. κ.'¦,': ?,·'_.μΔ '_.-<|.·| “Μο-Χ ¦.¦.ἀ“ὲ¦`> ζ. .4 @η ;μ-.': :¦ζ' .'·.ἶ -;-_ .ζ ἩωμεπΜω|ωΑω
· . . . . . . ΜΑΜ' ΜΚΟ
Δειγμο γραφω ως) την εισαγγελεο Τουλο (και: Για κακουργΠμο ο ΜΠτροΠουλοε Μ ἔὲἩ τω“ω
Ί-. · ~ «γλιτώσουν» οιΧρεὡσει8 ΥΙΔεΚ . β ΠΡΟ
ἔἘΐΜ οι συντ(ιΕει8 στι81ρὁπεΖεε . εμ Ρ ·
για νο επανέλθω η ως” Ζουν τώρα -ωΜ βω- Μῖω "α" ω Μ ΜΡΜ Πω!" η" ΠΜ
ανω στη χώ- ωμ6Μῳ. η “ω¦ρ° Μ. γραφείο", ΜΡ" απύρΦ.::" ωωωμωῳ. · κι *ΜΜΜ μπω ΜΜ“ Ώ
` :Πο ·_ η Ν ..