Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΜΟΝΑΔ|ΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
τησ ΕΜΜΪΕ|| : Με στιιῖῆειιτιιιιι σπάνια
. ΜΜΜπΜ Ρ: ο _  θνζνντινη εικονα
. .- ”=Δισβσστε | ι 7.- 
 . ι τοχἑρι 1 
· · 1 κσιτο ι~ “Δ 
-ι 7_ - 
δὲ) Φῇ'ϊζἀν' Εἰ:
^< μη κ· τ. . . .
να; Ίαν ἰ η 4 Εντονη τηεΚρητικη5Σχσῆη5 του 'σου
Ζ .' _' Η τη? -· σιώνσ. με σκην8 από τον Βίσ του.
Β=__ὅψ3 “μ_ ι έ τυηωμενη σευιιφισκη σνοησρσγωμι
ΜΜΜ" Οῆοκῆηρο το τεῆικο σχεδιο
γισ Δενδισ 
π,  Σ | Ν Ε | Σ κόμμα»
Β ι· ' οντΕκΑιτΑηΑιΔιΑΜον
ΠΩΣ ΑΠΕΓΡ^ΠΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ
ΜΜΟΣΜἔΜ8 Π Ν η
:Σελ 13
κ°ρ"μ"νῆ" ' Κσι σηηη μείωση Με τουιῖσχιστον 20% στι5 κυριε5 συντσξει5 'Μέκο5,
γω Ι κσι κστσ 2% εω5 30% στι5 εηικσυρικεε ηροβῆεηετσι στο τεῆικο "ρὁβῇ"μσ
Κσμμενο . . σχεδιο γισ το Ασφσῆιστικο ηου ετοιμσσε η κυβερνηση. με Στοθὁκ"
«Με ΕιτικοιΝΩΝσ, ι - ι ι ¦ ¦ Ο ω. 20
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒογ^ΕγΩ» Πρσβῆεηετσι¦ εηιση5¦ νεο «τμσῆιδισμσ» στο εφσησξ εω5 10 /ο.
ο,Σω4 κοτσργηση του ΕΚΑΣ γισ 80.000 δικσιουχσυ5¦ ηερικσηη
< Με 30% του μεριστιστσε των δημοσίων υησῆῆηῆων.
εηιβοηη ηοινων σε οσου5 βγσινουν ηροωρσ σε συντσξη
κσι συΞηση των εισφσρων των σγροτων.
. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜ. ΚΟΣΜΟΥ .ο ω. 19
ι <<Χρνσέ5»σρηοχτέ 
στοΝτουμησι  =
. Γ μ ..5
'. Π ΒγσΖουν στο σφυρ
Στο εδω", , την... κεφσηη .Δ ,
4 ο κ"ρ"""Φῳ"8 του Φιηίηησυ Β'° 
ΠΑΟΡΡ8Ηοπ Μ ΜΕΛΗ^ Όργιο ῆεηῆσσίσ8 στηνΑμφίηοῆη  ”
 ΣΔ 14-15 σηο Γερμονουε ΣΔ 54-55
Χιῆιε5 κσι μίσ νύχτε5
μ€|ΕῆΗΠνε5τρσγου6ιστὲ8 -..ΙἙι τι ύ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα