Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Άγιος Πορφύριος από το 1985: "Καταστροφή από τον μαύρο πρόεδρο των ΗΠΑ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 - ·  - '  5ΔΕκεΜΒΡιοΥ Η 'Η Η· :τη  Χ .
τ ' > .  ε “ · · · · 2015 τΜιτττη ΓΠ Πιτ( ὅἴῦτ Π “ '
ι ' ' · .. _ ' ΕΛ χ¦ ι Αα:: ο”- _
@ΠΟΣ τ η "ανω Η. . .
Αρ.ΦγΜργ.
00445. ›3.845
ΤΙΜΗ “| ΕΥΡΩ
ὴ||_ "4ΡΖ=_'.-·' _ΐ,ῆ ›
η τ - .. Ι' Ρ: τ χ $“ ¦
-Η τι» ω  τι' 
'ϊ 7!
.την _ . ψ ' Ι ·' . 
ΜτΣτΔ Ι τ Ξ Ι ΥΠΗρΞε ΠγρΗΜ Ι' - '
τ ,τἰβἴτ”¦τἴ_ἔτττρτ·τ:τττ·ττ= | ξ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑ·0Τ“τΑ:
' Ἡ: .··τ;¦.;·¦ω·.ω,<τ τ 
. τ κ
ι ' τ ` ·
ὶ Φ$κ£|ΑΠΞ `ῆΠ Ϊ” ϊ·ΊῦΥΜΤὰ
ΕΙΝ  των · Η: Η
ΝΑ... ΜΟΙΡΜ το ΜΜΟ
ΑΜΣ |'|0ΡΦΥΡ|0Σ'#
ΕΠΑΝΗΛθΕ το ΒΕΜΑ
ΤΩΝ ΜΜΜ
ΠΕΗΠΟΛ!ΠΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑ|
ΚΑΙ... ΚΟ'ΝΑ ΣΥΝΟΡΑ
ΚΑΙ Π0'0Σ ΞΕΡΕ| Τ' ΑΜΠ
Μωω Με :3.223
Ο Πούτιν συνειδητοΠοιεί ότι ήρθε η ώρα των Προφητειὡν= εμείς;