Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο! φωτ-1 ι:ΑΘΟΡ1ΖΟη 1 
Εκῆαγἑ5 με... νικιπιι
 Καραμανῆῇ 11 Σαμαρα
Οι κΟῆΠε5 δεν Θα ΒγΟῆΟων ΟΠΟ την κριση τα ΝΔ
0 ' ...Σά  ;'| Ϊ Ξ:
να" ΣαΒΒαιαιωριακαυ .- 7.
ιι ιιικιιι κι· ιι..
πριν Μ Μια·
'ΟΣ ›
ΜΜΕ 0¦1ι ι·ιει5
18.56 Με η: ιιΡαΣωπι1
ΤΗΣ ΕΕ ΠΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ
ΤΟ^ΜΟΥΝ ΣΤΗΝ κριΣΗ
Μπι" α.
Ι Ι , ς
ΜΝ" Ε ...ι 
 1 β 2 .`_.“"1"ἶ:`ἱ”“ 9 κ
ν 7 ` κι και
“ ή 7 Δ“`ΪΞ 1
1 ε7 1
. _ . ~
· η ι '
" π κι Δ 1 Ί Ι
.94 ί ._. · ι
.σ ω-- __ 7
Χ --- χμ
Δ%ΡΝ0 Ή . ΜΜΕ;
 Ζεα 10-11 Ζ Σελ Ξ `__  κ (( ))
^ΜΜΕ|Σ"κ0 Οι ΠρΟταΟε15 ἑ+¦+^ΗΝΩΜ Τα σχεδια °ῇΜΖων
Με Μαι/α; έ και] ΠΡΟΝ·ιΞχ 1115 Δγκωραε ω"°ῇΜκὁ
 και η ΟκῆΠρΠ . ¦ 4 _. για ΚΟΑ/εε < σκηνικό
Μ ΜΜΜ" 010011 των α ΠεριΠΟῆιε5
ιαιι ΣιιιιΒαιιΠιαν .  Ζ ΣΕΛ. Θ
ΜΜΜ “ω ΕωρωΠαιων . ' στο ΑΜΜΟ 
καιειιαν Μι ` Ι “
Καααιιαωέπιι θα μπει;ελοε
7 - . ΜΒ ενεσειε
  ~- .η ' _ _ ινσουλἱνα8
 · έ. Βαριι φορτια 
Σ 6, με φόραιιε
ε ικα για
τρια βαρια - 3'8 Θα
αδικηματα ω ΜΥ"
· Η ΘωρΙὁα με κοκκιΝΔ ΔΔΝειΔ
Π5ΧΟϋΟὲ5ῆίΟε5 Πὡ5 να ειστε Παντα  .
- Τα δανεια ΟιΟωΒ . ἶ|αιοι κινδυνειιαυν
ΟΠῆὲμΠΟρΟωε  .  η να Χάσω!!! τώρα
'ΤΟ ξὲΠῇωμΟ στην ε"|κο|ρὁτ"το Ξ  τα σπιτια του$
Νεκ ΜΜΜ Σελ 71 · ;- 15