Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΕΕΣ ΠΕΡ'ΕΡΓΕΣ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΝΕΣ
Σύνταξη 884.
ευρώ ανα ΤΤ η ε η
μας Χρόνια; ·
· Η <<φωιιο>> με Το νέα Προοιιοιιουμενο
ΣΑΒΙΜΤ( ) 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΝΠ Μ). ΦΥλλ()Υ 497 /Ι`ΙΜΙ Ι: |.5Γ
>ΣΕΛ.Τ4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ Ε ΒΔΟΜΑΔΙΑ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΎ$Ύ".Ι)Γ('8$-|ΤΙΠΟ.ξΓ
ιιΑτιιοππΡοειΔοΠ_οιει__ ΑΣΚΗΣΕ|Σ... ΕΤ0|ΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΕΡΔ|ΖΕ| ΧΡΟΝΟ
 ΠΜ" Η Διεγι>νΝΣιι ΑΠΕ' ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|κΟΥ
Καραμανλή
 Με Ποιον θα
   συμμαχιισει
ο Ταίιιρας
Να 'τας και Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|0 ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
με ιιαιιινιόν ΜΕ ΤΗ ΦΩΦΗ ΚΔ' ΤΟΝ ΛΕΒΕΝΤΗ
ο γ8"|8 · Ο ΣΥΡΜΑ ιιονιορει οιιι <<φυγή» βουλευιὡν
ΕκΕι,Το ΕΜ οιιο αλλο κομμοια
· Η Κουμουνδούρου οιιορρίιιιει ιην οικουμενική ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΡ  ΓΡΑΜΜΑΤ|κ"
· Εκιος όλων των <<ιιλανων>› ιι ΝΔ ,κι Μ ΣγΜΦΩΝ|^ θ .Το ΠΑΣΟΚ
Ο ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΕ' Λ0ΝΔ|ΝΟ
·ΣὐΜΜαιακῳ
ΜΜώνοων«ΤΜ;
,Μ ΕΧΕ' Δ|Κ|Ο Διιεργιοκές κινηιοιιο ήσεις με 
εννοια" Σεικειι Η   
Κινδυνεύουιιε
ΤεΝκό με θΑ ΑΝΑΨΕ' Η ἙΩΤ|Α ΣΤ Η ΓΕ|ΤΟΝ|ΑΙΜΑΣ; ΜΑ ΣΤΟ 820' ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕ
έξω; Ο Μαη Το σχεδιο Η Ριιιαιι8 Μπι(
“ “νους έ ι:.ι:ιιιιιι
 ΜΕΝ!!!Ξ%ΞἐΌΜ · του Ωνάση
“παω ›εΛ.4 ι·ιΡοκΑΛει τιι χΩΡΑ ΜΑΣ κΑι ο ΣκοιιιΑΝοΣ ›Μ·ι 2. ^“οκλεωκές (Μό ,Μ Μ,