Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| κ.“ηημΕρ¦ηὴ Μο Μὴ ΕφημΒΜΠ ω ΠΜ,
κινητά* ιιιιτηνιιηνωηηιη
στην ΜΜΜ
ας οι ηντηνηι
Πω ΚρῇτΠς έως την Μη
σελ.4¦7
- Συνέντευξη Μ1Χόλη Μειρηκόκη στον ΑτΚ
- Οί 7 δημ€ιρΧ01 του ν. Χανίων στηρίΖουν
την Συνετ01ρ1στ1κη Τρό1τεΖτι Χανίων
Δ 1 Ο Β Ο Ο Ϊ ε Ο ΚΟ Ο . . . Ϊ| ΜΜΜ ΠροσφορέἙόλο'το χρόνοἔιοΙ
' | | τοως ικοι·ς μας αν μωτιοιις
Παραωνίες ετησημσίνει η ΕΜ  μ 7 ΑΠΟ /
στα Χανιά να ΠΝ απεργία , ΜνΡΑκι νωπό Ελληνικό |χθντρ. το οι _____ .. 9,49...
των δτΨοοτσγρόων σελ.3  · ΜΕΝ" Ποντίκι ΓΠλλίΟς το κιλό ...................... .. 
 ~· ηοΡτοκΜιΑ ΝιονΧηλΧηνίων η τη ο 79
· Το Εργαστήρι του Αη Βασίλη σελ.16 λ . μ  ν 
"Ι" σελ-8 · ΦλΡΜΑΣΕΛ|ΑΓιηονρτι ηρόβειο22Πγρ ........... .. ...1 ,ΟΟ...
· Παραπάνω ΜΜΜ από Φ Μία '''''''' '; """"" '° τ· ιοιιΝΝιτνηιιη ονίσκν την τω ηταν.. .17,80...
του Χρόνου στα Χανιά σελ8 Ενϋηλωνη η ι· θλ|58 σειρά περιποίησης μαλλιών ................................. ..
. ο Αντώνης Μπολωμενως ΜΜΜ το" 
ντο τον προϋπολογτσμό σελ.9 ,
"ϊ" Σ'β"|ω'|||Υ||ϋ|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_8 Ετ
Κ Ε Ι Μ Ε. Ν Α | ερ'0λη τη δημητριακά Ρ|ΤΝΕ8$ έως 375γρ ................. ..
Γ1όΜς σελ.4  | ' | '1 'Για τους κατόχηιιςτης.:]
Νίκος Μουντάκης σελ.5 › 7 ψ
Δημητρης Βάρος σελ.16 ι 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. σελ.13 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα