Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0Δ-'2-2°'5·
ΔΜοωι9ιω
ΜΜΜ Λ. ΜΥ
(πωπω
ςι9·8-Μ4›
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΙἰΜΕΡΙΣ ΜΟΤΟ Ι894
ωΜτωΜΜμω κτ? "ΜΜ!ή#ΜΜ°“ωΒ ΜΜΜ"Τωιωε
Μ Μ ω Μ ω ΜαΤΚ'ΜΖΜ Μ
ΜωΜωωἈΜΜ - _ 2 τΜωΜὡ.ΜΜΜ·
Μ"ω=ωἩ'Μ“ΗΜ Νΐ ΣΑΜ!! 'Ώ κ ' 'Ωω 'Σ ' ' ¦:Μω7Μ
ιο ύ ύ · πΜΜ7 · Μεσα 'ΜΜΜ
Τά ἑπἰχεῳα ση ΑΜΜΜψ ΕΣΤΙΑ
των Μιων «ΠΟΛΕΜΟΣ ᾶ 'ῖ::Ξ'ΞΖ:
¦ | 3 Ι Ι . .
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» “8::&ἱ
ὡΜΜΜΜ ΕΜ; εκτος Σενγκεν . _ _
ΜΜΜ-“μΜὡ ^ '
ΜὺΜ·ΜΜ . ¦ . . - . ο ·
ΜΜΜ-“Μ ΗΕυοωπημεχΜ Μ.χΜ θαλασσια
=ωΜ“. ΜΜΜ
ὐΜ ἀΜΜὐΜ ΗΜ ΜΜΜ ΜΜΜ Μ ΜωΜ Μ
ἈΜἑΜ “Μ°ω ωἀΜ&ΌΜωῆ ΜΓἀ ως ' Μ8Μ
ψ*“““ὐΜ Μω ΔΜω ΜκωωἈΜω ΜωΜωΜ
ωἩωἴ ωΌΜΜῆἩ ΜἡΜ Μ°Η ἑ ἈΨ. ΜΧ Μ$
ηΜΜΜΜΜΜψ Μωωὡω ΜΜΜἔω
Μ Μ 'ΧΛΜ Μ“ωΜΜΜΜ ω*ωΜωω οι Σὲ Μ ω ω
Μ ΜΜ “ως Μ Μ ΜΜ οι 'Η Μ ψ Μ
ΜΧ” ΜΜΜὡ“ ΜΜΜὡΜΜ κβψωἡΜώφ
ΜΜΗΜΩΜὡΜἔ ΜΜΜ Μ
'Δω ΜΜ " Μ' Μ. Μ Μ ή ω · Μμὺω
έ Μ ή Μ Μ ΜΜἀΜΜ ω“ΜΜω
ωἘΜἔ“ " Μ Μ- αι Μ ἔχω-ΜΜωωεεω
Ἡ ·&Μ Μ ἄνω· ἡ Μωἡψ ώΝΜοωΜωΜ
Μ Μ Μ ω
ΜΜΜ ω Αν ΜΒΜ αἔ .“ΜΜ ΜΜΜαΜ
ης ωΜΆΜ
ΜωΔωω ω ¦Μ Ἡ “Μ ¦ Μ ω"
ΜΜωΜΜ «Μ η; Η ΜΝ; ψ "ωἔ“ Μ @ΜΜὡΜἩΐἔ
ΜΜΜ “έδωσα ΜΜΜ ΜΜΜ ΜΜΜ ωἡΜ,ωψψω
ΜωΜΜ Μ” + ω·ιωωΜΜ ἡ"κ ΜΒΜ
Μ ή ύ ἡ· ΜΜΜΜώ “ΜΜὸΜω“” ΤΜΜΜΜΜ
Μ“ὐ ΌΜΜωΜΜ° ΜΜΜ“ Ψ Μ ή "Μ ηωαΜΜΜΜ-|ὡ
Μ Μωωψω ΜΜ ο Τα
Μ“αΜΜ ψ ψ Μ. ἄν Μ ΜΜψ·Μ ως ως ὁ Μ
ΜκωωΜἩΜω ἈΜΜ ωμωωψω.Αω @ως Μ· Μ ώ
ΜΜ“ΜωΜωα ΜψΜω#ωρ “ΜκΜὡ'ΜΜ ΤΜὰΜΜΜ
ΜἀΜΜ αΜ·
Μ Μ α ω Μ
ΜμΜ' ψ." '.ψΜΜ“ 9 Ι ”
ω..Μ“ “Μ Ό Αινσταιν «εκλε ›
ωωΜω (ΜΜΜ
α Μ Ι ο · ~ · '
φαω-ω “Μ τις ιδεες της συζνγ0υ του.
ΜῳωΜΜΜἔ ἈπΜλὑψ% 100 Μ μετά τήν Μαφία τῆς σχεταότητος
ήν ιι” ΜΒΜ “η “ “ΜΜὡ ω πω ἄὡΜ“ Μ' ω'Μὴ
Μ““Μ&ΜΜ Ξ“ω ΜΜΜ ωῳΜ ΜΜΜ “
. η ο"
ὡΜΜ ἡ ΜΒΜ-Φ:
' “ν ώ·
Ἡ Μ Μ! "48 ἡ! Ἡ Μ ΜΜΜ ΜΜΜ
ΜΜΜΜΜ ωμά* Μα* “Μ'Μ ω! Μ)ὡ&ωΜ'*ῳ 'Η δρ ω ΤΜ
«ΜωαΜψωω Μ ως | Ά Μ ι | = Μ
ωωΜωΜὡω ΜΙ? “ωΜ“=$ἐ: ζῳἔΜ©ω ἔὁΜΜώω
ΜΜΜ Μ Μ Μ Με· Μ
ω ή” *Μ ψΜ ωωώἔωαΜ
Μό· Μ“Μωω" Δ “ὡΒΜΜ5.6Ν$ ω$“ΜὶοΜ @Μ Μο
Μ Με ι
Ρωἔωωὡωωω ΜΦΜ:“α αϋωΐωὴ Ρ%ωΜ ἡ Με]
Μ Μ πΜΜ Μ Μ Μ” Με Μη
Ζ. Με”. ὁ Μ ω Μ Μ 'Ο Ά ν ΜΜΜ.
·ΚέβΜμΜΜ ά
| Ν ( | ωΜ.ωω Μ
ΜΒΜ Μ Μ Μ Η!.
Σημερα ημερας Μη Μ ωωΜωω
ωΜῇύΜ “ ως Μ Μ·
Μ · | “μἙ% :εκατ
ἔ“Ή Κολληγα για... ,ωἡΜ. Μπαμ .ω ή
η Μ τα ἡ·ἡ··ήηπξ ΜῆζΜῆΜ
Η* τ·ωωΜ ΜΜω“ωωω ω”ΜΜ ωώωψωω ὡηΜΜ 
Μ ¦'| ° 'ἐκ 'Χ'ώὺ"_°ῳΜ Μωβ Μα Μ ἡ Μ ψΜψωπ-- ἡΜΜΒ
ΜΒΜ? °'β¦° ω ΜΜΜΜ Μ. | Μωαβ ·ΜἡΜΉῆΜ Μ·ΜΜΜ ΜΜΜ · Τ“ψ·Μ
Μὴ”Ἡ_ ΜΜΜὑ μΜωω "ἡ ωΜωΜ ῆΜΜΜκ "ο" Με 66, Μ έ" Μέ
Μ Μ· ῳωω“ωω _ Μ ”Ϊ ω ω. Μ ω Με·- ω ή· Μη .Μ Μ@·ΜΜ
_ ΐ =_“ τή" "ὅ" ω' Μωβ ή Μ“Μ“ω Μῆἡψψ ΜΠΜΜΜ
ΚΜ ή ' ' Μ Μ**Μ“ ὡΜμΜψ ΜΜΜΜ' ΜΜωΜ°
ΜΜΜ ΜΒΜ ὺΜ Η _ *“·ΜΜ'~ ΜΜψωηἡ” ΠΜΜηῶΜ ΜΜΜάΜ
ΜωηΜ _ΜὡΧμη-ῳω ·Γι“““ΜΜ “ἡΜωΜ· ΜωωΜὡ ω[email protected]ωψήω Μ 6”
ωΜωΜ ΜὡηβὴΜ “ΜΜΜ“ῳ Μ“ῆΜΜ ηηωψΜΜ· Με)! πιω ωΜῆωωΜ
ΜΜμ Μα Μ“ωΜωΠ *"_Μῳ ΜΜ“ὐῷ- ΨΜΜύΡ ωωωΜω
ψΜ Μ· ·Μ-ω···Μ Μ““ΜΜ ΜωΜω ωΜ&ωώ.. ω.“καωΜΜ
_· "ΜΜ'·““ Μωήψ-Μὴ “““Μὴὡ ΜηΜ-η ψἡΜ κ.Μ
Σ'ω ΜΜΜΜ ω Μ" ΜΜ·ΜΜ Μ¦
Ἡ Μ ή· Μ”
Μήν ΜΜΜΧ_ὴ” Μω.ΜΩὡΜ *Μ“"ω“ “·ΜΜΜ
τοΜΜ ὡπΠΜΜΜ ωωωψωΜ ·ΜωΜαψΜ τά · ο α
ΜΜΜω ·ΜΜΜΜ$ΝΒ Μ Μ ὑ- Μ Μἡὴψω_ω ·“Μὴ·Μ "θ ο
Μ” Μω ΜΜαΜυ -ωωωηω“ .ΠΜΜΜὁϋ . . .
ΜΜΜ ωω-ωωωω ψΜωωπῳ ωἡ¦ ¦ ή. ¦ ῳ==?“ΜΜὺ «Μη Μνειτον ἀνἀγυοσν»
Η' Μ%ωἔωω Μ“Μὴρ Μ"°Μ““ ΜωΜηΜυ ΜΙ.ΚΜ(@3)
·Β ὴω·ΜωΜ ωωΜΜ ωΜ"” ΜΟΝΟ-"Β- «Τό 
ωαηω·Μ ΜΜΜΜ ωωὴωπω . ,Ψμα»
ωωωήΜωῳ ΜωΜω -ψωΜ· Μ Μ£ΚΜκ (αλ 8)
:ω Μη·