Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Αυξημένα τα EBITDA των εισηγμένων στο 9μηνοRecognized text:
Ν01 σττ1ν 8ν11μέρωσΠ των εΠενδυτὡν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΗΕΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|Η ΦΗΜΕΡ|ΔΔ
ωωω.δςιφωίετἰτἱε-στ“ ___ΔιΜῳτ5_ε
κατω ΞΔεκεΜεΡιοτἐἔΕ - Ζόε ασοεε; εε ΦΙΜοι5εἐ
 889.38
ΓΜΜτης _ ι.οοο Ανοδικές
 Μ ......  .......... ._ 
τα ΜΜΜ _ Μ “Μιά 4
ο' ΜΜΜ ω _ ωἔ ........... .; ..................... 
ΜΜΜ Η _ Μ Μας 28
Ημερήσια Μεταβολή ΜΜΜ-ΜΧΔ ω _ στο πιο οι" ισα να ........................................... ..
ΠΟ|ΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ΣΤΗΣΑΝ ΠΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΚΔ' Γ|ΑΤ|
ΑΥΞΗΜΕΝΛ ΤΑ ΕΒ|ΤΠΛ
των εισηγμένων εταιρειών στο 9μπνο
Ποιες εμφάνισαν σωστούς ισοπογισμους και ικανοποιητικά επίοοοη
σ = επαεωΜ   της Δ :
ε μείωση Του τζίρου κατά 6%ο- (5,19 δισ. ευρώ), όπως αναφέρει η Με
λοκληρώθηκε το 9μηνο Του Το εννεάμηνο μπορεί να γραφεί +11%
ΜἩ“.ὲ ι  ε
ι Ἡ '-·-/
Τρέχοντα έτους για Τις εισηγμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με Τα
στοιχεία που επεξεργάστηκε το Τμήμα
Π ανάλυσηςΤης ΜΑΝΗ. Ειδικότερα,ο
Τζίρος Των εισηγμένων εταιριών δια
Δ Μα στα 42,5 δισ. ευρώ με Την
μείωση στο τρίτο Τρίμηνο να ξεπερνά
Το 12% (1401 δισ. ευρώ έναντι 16,0 δισ.
ευρώ) γεγονός που οφειλεται στην σημαντική κάμψη Του κατασκευασΤικού
κλάδου στο τρίτο Τρίμηνο (πάνω από
11 ποσοστιαίες μονάδες) και Του κλά
 δου διύλισης (-30%) Το οποίο ωστόσο
 έρχεται μόνο ως αποτέλεσμα Της κάμ·. ψης Των Τιμών Του πετρελαίου (-50%
= σε σχέση με το γ” Τρίμηνο Του 2014) α
φού και Τα δύο διυλιστήρια λειτούργη
Ι σαν στο όριο Της ονομαστικής Τους δυναμικότητας. Επίσης , ο Τζίρος Του Τρι
μήνου επηρεάζεται και από μη επανα
ωσΤόσο το γ' Τρίμηνο έχει κλείσει με απώλειες6,6%, ωστόσο υπάρχουνστρεΜε λόγω ως μη συμμετοχής της
βορά (Με και Των Μοιημένων αποΤελεσμάΤων Της Βιοχάλκο που η παΜα Τους εξομαλύνει την Τάση. Ωστόσο, μια πιο δίκαιη απασ”μηση Της
κατάστασης δειχνει ότι η καθαρή εικόνα Των λειτουργικών αποτελεσμάτων
Των εισηγμένων εταιριών είναι οριακή
αφού εξαιρουμένων Των διυλιστηρίων
(>+220%) Τα λειτουργικά κέρδη είναι
μειωμένα κατά 1 ,3%. Οι θετικές επιδράσεις Των μειωμένων Τιμών Των καυσίμων και η αυξημένη τουριστική κινηση
βοήθησαν Τις εταιρίες μεταφορών να
καταγράψουν ένα από Τα καλύτερα εννεάμηνα όλων Των εποχών σε επίπεδο
λειτουργικών κερδών (+35%) όπως και
οι χαμηλές Τιμές Των εμπορευμάτων
` ι '“ `  λαμβανόμενους παράγοντες όπως η που ώθησαν ΤαλειΤουργικά κέρδη Των
Απέκπεισε οικουμενική κυβέρνησ δ'°ςΜήΜωηἔΜΤωΨΜΥΨώΜ ΜΡἘὡΨδς Β'ξ5ΐἔο;ξ“Ρ%Ψ°
ρ ρ ς απο ια σει εΤαι ιε που Μ 'ΠΜ ο νο
Ο  Τσ|Πρας · Τίς κυβερνΠσε|ς τις ονεβόζε| ἔικό βάρ:ςσΤο  |τἶί0πη δέος νΤας αισθητά το κόστος π χσμ ων.
κο' τις κατεβάζω ο ῇοός' 6|εμήνυσε_ Ρτίςος|ωε, ΜΒ, |χθυσΤροφεία κλπ. Σε Αναλυπκοί πίνακες με όλα τα αποτε
επίπεδολειΤουργικώναποΤελεσμάΤων
λέσματασπςσελ.18-19. Σελ.17
Τον Μάιο το αναπτυξιακό Αμετάβπητο το οικονομικό Λούναμη η ανάπτυξη
μοντέπο της κυβέρνησης κηίμα το Νοέμβριο στην Ευρωζώνη
ί. Σταθάκης: «Η εηποοο ὁεν θα γίνει Βεητίωση προσοοκιὡν σε βιομηχανία, Παρά το υψηπά 19 μηνών στη
φοροαονικάς παράδεισος» τα. ι πιανικό εμπόριο τη. τ μεταποίηση - Μείωση ανεργίας τη. 7
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Α
ΠΟ^|Τ'ΚΗ 0-6
Ο ΧΡΗΜΛΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
Οι 7 απαντησεις
του Ε5Μ για τις
αμκ των τραπεζών
χ. _  ..η
ΟΠΑΠ 6.8ιιο€ ὁ
τ Γιατί ήταν η Μετοχή
 της ημέρας τα. 2ο
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά η θετικά
στο ταμπηό
Σελ. 20-21
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ
Προσύμφωνο
Βερόπουπου
με Μετρό
Για την πὡπηση απόκηηρου
του επίτηνικού τμηματος
της Βεράπουαος τα ι3
γ Μα Βελτίωση ΕΒΠΌΑ
ί Μάλι Περιορισμός ζημιών
ἶ ΜΑΜ Περιορισμός ζημιών
' πιστη ΠενΤαπλάσια κέρδη
ΜΒΜ: Αύξηση ΕΒ|Τ[)Α
ΑΜ Συρρίκνωση ζημιών
Νίκας: Παραμένουν οι ζημιές
|ΝΤΠ: Βελτιωμένα μεγέθη
Νηρεύς: Περιορισμός ζημιών
| ΕΝΝ= Υπερδιπλάσια κέρδη
. Ματ Ζημ·σγόνο 9μηνο
1 ΤΡΟΦ Επιστροφή σε κέρδη
· ΜΜΜ Διεύρυνση ζημιών
; Δίας ΔιπΜασμός ζημιών
ζ Αθηνά= Ετπδείνωση μεγεθών
 ΛΟΥΛΗ= Δ·ΤΤή εικόνα μεγεθών
ι Δ0Μ|Κ= Αρνητικό 9μηνο
 ΜοΝΤΑ= Ζημιές μείωση Τζίρου
@Με ΜΜΜ 9μηνο
77" "09 Οθ5Ί39
Ί7-ΒΟ