Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02-'2-20|8·
_ΜΕ!Μ|9'8)
(ι9ΙἶιΜ›
09184974)
ΜΕΝΟΥ
(ΜΜΜ)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟΤΌ 1894
. "βμ·° ΜΔ ' Μ'ΤΜ'ω€
ΜΜΛΜΜΜὸ¦ Τ Β ΠΔ “ΜΒ ΜΜκ$ΜαΜΜ·
Ἡ“=ΜωΜώἘωἩ?ἔ` Με Γ ΜΜ.ΜΜΜΜ Μ· τΜη%:ΜΨ.Μ%ωΜ
 Δ' _ “
:ΜεωωνΜῳΜ Μ4 ΜωὴΜΜ7Μεω .ΕΜ¦ω
| Ι . . .
· 3, Ελληνικον Μαμα
ΜΜΜ Εγκλημα και τιμωωα ΜΜ“Μ_
 δ|δασΧΕς·“ | 3 Ι 
Μ". Μ στο α 0τ8%0 Ψ6ΜΜΜωΜ Μ
ώ ΜΜώΜΜ Μ ἡ4ω“ωΜΜΜΜ
ὑπό” Μα" ωΜ ωΜιωΜ
Μ“ΜΜΜ Ώ , · ἑ Μωα_ω_Μο"η
”':°"¦ 5 β | ¦¦ _¦¦_ω Τά ἀποτΜωαςποΜΜχωἙ ΜΜΜ ΜΜΜΜω
Β 5 | Ι " | 5 ω·ΜΜωω ή ΜΜΜ "Μ“Μῆ Μ ωΜΜωαὶ ' |ὡώ
-πωΜΜ·% π παω ω ω Μ Με ή Μ ω Μό τα
ωΜΩΜῳ ΜωωΜ Μα Μ“$ Μὴ ΜΜ (ωωψΜη ἙΜΜΜ
ωωω*ΜΜ =Μ“μψΜ Με· ή' ¦ ω Μ *Μὴ ΜΜΜ ἙΜΜ. ι
ΜΜ'°'; "Μ""°" ' 'Ξ' ωΜ:Μ Ό "ψ" |
ΜΜΜ 8·Μη ή· Μ ΜΜΜ: Η ω°ΜΜ_ Μψ8¦ Β.
ΜαΗὡ Ο “5 Μ: *ψΜ'“" ὺ·Μ ωΜΜωψ ·.ΜΜκωΜ ΜΜΜ·ὡ··ΜΜ#ῆΜ" ΜΜΜ Μ ·Μ,Μ “ΕΜ ΜΒ. ἡ 'Μ Η· ἡ· ωἄω Μ.ΤΔώΜἴωΜ·ω
-Η Μ “ω- Μ Μη ή Μω@ΜΜ Με Μ ω*ωΜΜ%ωω ψαξω
ά ηΜ#“ β: ΜΜψΜ ,ή Μ η τά ΜΜΜ' χ' ='ΜΜ ω ω¦ωωΉ;
απο* Μ Μωψ .
“ω Μωω ὴ,¦μΜ ψ. ω ΑΜ ω ωἔ ν
Μ "Μ “ω π· Μέ: ωΜἩὑΜ ω ( Μ›ωῳΜ ω ΜΜΜ ΜΜΜ 
ΣΜωΜΜ “ -Μ ὡΜΜὐψΜ“ ἄω$ΜΜ $ωὡ¦ἩἑἙ ΜωΜΙΜΜΜἩΜ
ΜΔ ω*“*Μ Μ 'Ξ ή" ω Μ ' ωἐΜω ΜΜΜ ΜΜΜ ῖἙΜ· Νὰ
ο* *ΜΝ ψ Μ ?ω ω ΜΒΜ-ΜΜΜ Μ ω .ΑωΜ Μανος ΜΝ
ΜΜ“ΜωΜΗψω .Η Μ ωωΜωψ ΜΜω- ΜιωΜ Μ ψ
Μ της Μ #Μ|" ΜΒΜ* ΜΜΜ Μ ὡ¦Μ" κ “Η ““¦““ ωωΜωΜΜΜ.Μ ΧΡ;
ωΨ “ωωιωωωἩ Μ,›ἩΜ* ΜΜ Μ ήβ ω' &ωΜ| 
ο ΜΜΜώ 'Μ Μ ΜωωΜ “ Μ" 
...ΜΜΜ Μ=ΜΜ¦ ωΜὡΜ ΜΜωω ΜὡΜΙΜ ΜΜΕ Μω#Μ
Μ"ὐ“Μ | “Μ|.“Μ“ΜωΜ ἶΜΔΜΜ
ΜἩΜΜΜΜ @ωΜω8
ΜΜ*Μ ῆΜάΜ
ῳΜηΜωΜ-Μ
ΜΜΜ ΜὺΜΝΒ
Μ ω ΜΜΜ .Μ- ΜΜΜ.
;=“Μ= ΜΜΜ” Μ Ψ'Ψ"ὡ“
8ΜΜΜΜΜ“ώΜ ΚΜ η·
ΜΜ“ΜΜ Ά" Μ
ἩὡψΜ Μ έ .ΗΜΜ
Μ-ΜωΜωω .ω.,ωωφ ήηὸΜΜ
ΜΜΜ "ΜΜ- ··ΜωΒ·Ψ
ΒΜήΜ ω,.ωΜ
Ο ὡΜ“Τ ΜΒ ω“Μωὡ 6ωωΜ
ώΜΜἩΜ ψ ἡ Μ ”Πι-8 'ρω
Μ|ΜὡἩ “Μώ Μ ὁ” ΜΜΜ·
Μ" "ς 1Μ“-ω· έωωΜ
ΜΒΜὡΜῦἩ Μ ΜΜτΜ. Μωβ
 .ωωωεΜ ΜωωΜ.
ΜΜ*ωΜ“ ωωΜ° ΗΜ ¦ | ω
μ #¦°ήὐηΜ #α.. ωδ Β
ΜΜΜ ω “ΜωΜ πάΜπ ἑωΜ6ὡ
Η ΜΜΜ ΝΜΜΜΜἐ"Μ ΜΜΜ Με] ΜΜύΜ& ὁ ·ω»
ΜΜπΜ Η Ρ ΜΜΜ ¦¦Μ¦ΜσΜω ΜήνΜψΜ"ψή¦Μ ·ωωτψ Μέ; Μ
ΜαΩἔ  ἔΜϋΜ ΜΜΜ"
' ΜΜΜ ωϋ'ΜΜ · οωω·
“ωΜωΜαΜ ωΜωωὡΜΜιΠ ω ὡΜδω" ξ ¦Μ 6 · κ ωψΜΜφ
ΜὡΜιωΜΜω ωὡΜπΜΐΜ=*Ἡ8 β8"¦ὴΞψ$ωω 8: της ὸὴ°: ωΜΜἔ
ωΜΜὑω“ ή" Ζ *Μ=ήνΜ ΜΜὡ0 Μ· ζώ Μ “.“ψΜω
. ΜΜΜ·
< | ?η ΜΜΜ Ματ:
ρ ΜωηΜ1μπ Ψ . Μ ή
Σημερα Της ημερας “ΜΜΜ :“Θἑ
Ι | ~ “ ων :ὴ"βΜψ 
Νώε" ω Το @ατ0€ τωνα@ " ϊ ¦ ¦ ω %ωῶωω;
'ΗΜ Μ Ἡ· Μ· ° Μὐωω.
Μαι! η" Μου· Μ“ΝκΜ·““$ Μωσω
Μωψώ ΜΜΜ"Μ= ΜωϋωωΜ ”ωωοΜἘ ΜωωΜῇἄ Μδ" ή ή Με
“Μ- Μ· Μ“ Μ· ΜΜΜ'Ήω ωωώω ΜΜΜ ω
ΜΜἩ“Μ ΜΜωω Μ ..“““Μωγω Με Ί: .Μ. ω
ΜΜΜ ωωωηω*ωὐ Μ. Μ-ω Μ*ΜΎΜΜΜ ΜΜΜἡ· Β“°“ψΜ . ωω6Μ·ω Η ω” _ Χ ΜΜΜ 'ΠΜ '““ ψ"ὑΧΜ“ ψ"ω“Μ" ΜΜΜ:ψΜὴ_ῇΜ Μ ψ ΜἙΜ“|Μ Μ*¦μΜη·-Μ %ΜΜ
Μ Ά“ϋΜΜΜ Η "Ε" Μ Μ ¦ ¦ |Μ¦", ·°",
ωψΜΜ· ΜΜω“Μκ· Μ .ΜΜΜωωη ΜΜ“=:%Μ ἡΜὡΜ “ΜΜ
· · ΦΜΜΨὴ= ΆΜὴ'Μ"= ἡΜΜωω ΜύΜΜψἙ “ΜΗ ὑὲ“ψ“ύ "ὐ”ΠωΜ
Ἡωῳ κΜΜΜ“ Μ·ΜΜΜὑ ..ΜΜΜ ωτωΜΜ=ή . :“ΜΜ Ε ε Β Μ"
Ἡ.ω.Μωω ω”Μ$ω Χ” ψἡΜΜ μΜωω Μ=ὴΜ ΞϊΜωω Μλὡψ
Μ Μ η ω Μ“ωωωκ ωΜΜΜἡ· ψΜ ή.ψηωωα ώΜφἡΜψ
ἔἩΜ ω·πΜ: ρΜωΜ Μ Μ Ψ ή; “Μ ω ΜΑΜ 
ἩΜωἙ'ω“› Μω“-"=*ω “:=::.°: ωΜψω“““ “Μω:“¦Μ . ,
Μὴ· ΜΟΒ ω ωΜωὑ-ω Μ ' ο
Μ “Μ ωωηψ Η οΜΨ:κ$ Η ὴΜ“ ΜΜΜ· Διαβασα τω: ο
ἔἴη ω"Μ· ;Μω¦Π%ἔ Μ”ω| ΜΜΉΜ «Τεχνολογίας Μάζα·
·9 ΜΜ."'ὐ· ΜΜΜ α'“" ωωΜ_ _ _ (Ελ-3
- ωωΜ ΜΜΜ“Μ χ ΕΜ( )
Μωῳωωω ἡ ω ¦ η” Μ Μ
Γ;" Με;