Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σαρωτικές αλλαγές για 88,611 μαθητές ΕΠΑΛ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9||%"γ'ΤἩἔ||Β'ἑ'ἑ'Τ'ἐ'ἐ|| |||||||
ΕΜηΑιΓΜΟΣ ΑηΟ τΟΝ γηΟγΡΓΟ
ΑΓΕΟΤ|κΒΞ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ή
ΖΗΤΟΥΝ Π|ΣΩ
ΕΠ|ΔΟΤΗΣΕ|Σ 320 ΕΚΑΤ€
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ!
›  τι?
Τέταρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Αριθμός φύλλου 1.765 - Τιμη 1,30 € - νυν"Ν.Ο-ιγμΟε.:Οηι
 ΣΤΟ Μ||(ΡΟΣ|(ΟΤ||Ο
  ιι |ῖ.ΗΞἱΡ
 ΕΠΕ ΤΗ ΠΕΑ η
Πό@εν έσχε5
ηροβα για το
ηεριουσιοῆόγιο
"ΑΡΑΡΤΗΜΑ Τ
¦¦Μαη ηεΜπιωΣ “Τ^Π”"Σ
ΑΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΟ
Τ| |'|ΡΟΒΛΕ|'|Ε| ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥ Υ|'|.
|'|Α|ΔΕ|ΑΣ Γ|Α ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|κΟ ΛΥκΕ|Ο
ΣΑΡΩΤΙ|(ΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
για 88.611 μαθητέ5 ΕΠΑΛ
Πένσα αηό 300.000 υηόχρεΟι
θα ηρέηει να υηΟβόλλΟυν αηό
τΟ 2016 μέσω Ταχί5ηΟτ τη νέα
δηλωση «ηόθεν έσχες»
Νέο εξεταστικό σύστημα και «ηαρόθυρΟ» για εισαγωγη αηΟφΟίτων και σε ΑΕ'
Αλλαγές στην ύλη, στΟ ωρολόγιο
Πρόγραμμα και την εηιλΟγη ειδικότητας
αηό τους μαθητές
«ΣηαζΟκεφαλιά» με τΟ έτΟς
μαθητείας ηΟυ χρηματοδοτείται
 δωΞζώυ@Τ:Ξ£ όλες Οι τραηεζικές καταθέσεις εντός και εκτός
Ελλαδας και όλη η κινητή και
ακίνητη ηεριΟυσία
 γηΟχΡΕατικι-ι ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
 ΜΑ' Γ|Α ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΣΠ|Τ|,
κι ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΧΡΥΣΕΣ Α|ΡΕΣ,
γ” ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΕΤΟΧΕΣ,
ι ΑΜΟ|ΒΑ|Α αηό τΟ ΕΣΠΑ. Δυνατότητα ηρακτικής
_ _ και στα δημόσιο τομέα
έ - _
Γ Ν @Οι
Ν.Δ.: ΧΩΡ|Σ ΤΕ
Ρ Σ Ε Λ.
 η κργΒΕΤλι
" «ΧΟ ΡΗ Γ|Α τΟγΡκικΟ
ΧΑ' ΟΧ|... <<Μ|'|ΛΟκΟ» Π|ΣΩ ΑΠΟ
Ο Μ|ΖΑ ΤΑ ΣΕ ΡΟΣικΑ * ΤΟ Δ||-|ΑΟ
ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ' - ΠΛΟ|Α ΣΤΟΝ Μέ ΦΟΝικΟ
5|ΕΜΕΝ5!»
ΗΣ Α||_|ΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤ"ΤΡΟ|'||·| ΑΝΤΑΓΩΝ|ΣΝΟΥ ΣΕΑ_ Η
ΠΡΟΣΤ|ΜΟ 3Τ.Δ ΕκΑΤ.€ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟ|-|Ο||Α ΠΑ ΜΟΝΟηΩλιλκΗ ηΡλκΤικΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα